Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het FEDASIL-centrum in de Van Horenbeecklaan

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
We hebben via buurtbewoners en vervolgens via de pers het volgende vernomen: het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers bereidt de opening voor van een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen tegen oktober (met andere woorden tegen morgen), op de site van het vroegere rusthuis aan de Van Horenbeecklaan 102.
Onze vragen hebben geen betrekking op de bestemming van de site, maar op de voorlichtingsprocedure van de burgers, die volgens ons nogal zwak is.
De informatiebijeenkomst van 23 september vond immers plaats nauwelijks een week voor de vermoedelijke openingsdatum van het centrum. De naam was dus goed gekozen: het betrof "informatie" aan de omwonenden en de ouders van leerlingen over een voldongen feit.
In die omstandigheden zijn wij verbaasd te vernemen, en ik citeer uit uw brief aan de omwonenden, dat Fedasil de opening van dit opvangcentrum "al enkele maanden" aan het voorbereiden is.
Op 20 februari 2020 heeft onze collega Vanessa Rigodanzo, gemeenteraadslid van de PS, een vraag gesteld aan het college, waarin zij de bezorgdheid van de omwonenden over de bestemming van de site kenbaar maakte.
Zij vroeg of u op de hoogte was van plannen voor dit gebouw en of u met de eigenaar contact had gehad over de toekomst van dit gebouw. Het antwoord luidde dat de eigenaar zich beraadde op de toekomstige bestemming van zijn pand en "geen haast had". Er werd gewoon bevestigd dat de eigendom bestemd is voor voorzieningen van collectief belang en van openbare diensten.
Vandaar onze volgende vragen:
  • Wanneer is het college op de hoogte gebracht van het Fedasil-project? Door wie?
  • Waarom werd het publiek zo laat geïnformeerd?
  • Is de gemeente betrokken geweest bij de denkoefening over de bestemming van de site?
  • Hoe is het contact tussen Fedasil en de eigenaar tot stand gekomen? Heeft de gemeente daarbij een faciliterende rol gespeeld?
  • Is ervoor gezorgd dat de vestiging voldoet aan de normen, zoals aangegeven in het antwoord van het college van februari 2020?
  • Wat waren de bevindingen van het bezoek van de brandweer op 29 september?
  • Betreft het wel degelijk een huur op lange termijn? Voor hoelang?
  • Wat zal de aard zijn van de samenwerking tussen Fedasil en de gemeentelijke overheden?
  • Welke activiteiten zullen door de gemeente worden georganiseerd voor de jongeren van het centrum, maar ook voor de scholen van de gemeente?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van de heer Didier Gosuin, Burgemeester:
Geachte mevrouw het gemeenteraadslid,
FEDASIL is een federaal agentschap dat zich bezighoudt met de huisvesting van migranten.
Op 16.08.21 sloot de federale regering via FEDASIL een huurovereenkomst voor onbepaalde duur met het oog op het betrekken van een gebouw gelegen aan de Van Horenbeecklaan 192, dat vroeger als rusthuis werd gebruikt.
FEDASIL heeft besloten om in dat gebouw een oriëntatie- en observatiecentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) te openen.
Gedurende 3-4 weken zullen de minderjarige jongeren worden begeleid, geobserveerd en vervolgens doorgestuurd naar een geschikte opvangstructuur.
Gemiddeld zal het centrum een vijftigtal jongeren per cyclus opvangen, die zullen worden begeleid door een veertigtal personeelsleden met verschillende functies.
De beslissing van FEDASIL is niet onderworpen aan enig overleg met de gemeente, aangezien het gaat om het sluiten van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van zes maanden, met inachtneming van de stedenbouwkundige bestemming, namelijk huisvesting, van het betrokken pand.
Zodra wij van deze beslissing op de hoogte waren, hebben wij werkvergaderingen met FEDASIL georganiseerd om het harmonieuze beheer van het centrum te waarborgen.
Er zijn specifieke vragen gesteld over de veiligheid van het pand en het beheer van de omgeving, met name wat betreft het verkeer in verband met de uitbating van het pand.
De gemeente heeft in dit dossier op geen enkele wijze vertraging opgelopen, aangezien het onmogelijk was te communiceren over beslissingen die nog niet waren genomen.
Evenzo heeft de gemeente geen kennis van de onroerendgoedtransacties die op haar grondgebied worden gesloten.
Om dit project tot een succes te maken, wilden wij echter al onze krachten mobiliseren (CEMPA, Pavillon, preventie, politie) om, indien nodig, het begeleidingswerk van FEDASIL te versterken. Het is bovendien niet uitgesloten dat onze diensten net als FEDASIL een beroep doen op vrijwilligers.
Gisteren heeft de DBDMH op ons verzoek de site bezocht. Zijn advies zal vereist zijn voor de opening van het centrum.
Het spreekt voor zich dat wij bijzondere aandacht zullen besteden aan de goede integratie van dit project in onze gemeente.