Bestuur & Politiek

PasapA - Begeleidingsdienst gerechtelijke en administratieve sancties van Oudergem

De begeleidingsdienst gerechtelijke en administratieve sancties van Oudergem heeft de volgende missies : 

 

De GAS bemiddeling

In het kader van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties , kan de sanctionerend ambtenaar aan de daders van overtredingen aan het algemeen politiereglement een bemiddelingsprocedure voorstellen.

GAS-bemiddeling is een maatregel die een alternatief vormt voor de administratieve geldboete. Deze maatregel maakt het voor de overtreder van een inbreuk op het politiereglement mogelijk om, door de tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of te vergoeden. Het kan eveneens de weg openen naar het bedaren van het conflict.

Door eveneens het standpunt van het slachtoffer in acht te nemen, dewelke ook de gemeente zelf kan zijn, staat GAS-bemiddeling toe de personen te sensibiliseren naar de vaak onzichtbare gevolgen van de overtreden normen. Zo streeft zij naar het bevorderen van een harmonieus gemeentelijk leven.

 

De omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen

PasapA heeft als taak de organisatie van autonome werkstraffen (AWS) en dienstverleningen (DV) binnen de gemeenschap.

PasapA werkt in de optiek van een justitie met een meer menselijk gelaat dat gericht is op meer verantwoordelijkheid. Deze maatregelen staan toe de negatieve gevolgen van detentie of van zware geldboetes te voorkomen  en waarborgen tegelijkertijd een aangepaste sanctie. Door ze aan het werk te zetten binnen de gemeenschap zelf zijn deze sancties respectvol voor het individu en bevorderen ze de verantwoordelijkheidszin en het herstel van de sociale band. 

PasapA is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een netwerk aan  onthaalplaatsen. Het betreft plaatsen die de mogelijkheid hebben personen te onthalen voor de uitvoering van hun maatregel. Afhankelijk van hun bevoegdheden kunnen de personen werken binnen gemeentediensten of in verenigingen. Gedurende héél het verloop van de prestatie werkt de PasapA nauw samen met de onthaalplaatsen en waakt hij op het goed verloop van de maatregel en dit voor alle betrokken actoren.

 

Gedetineerdenhulp

PasapA heeft als taak de psychosociale ondersteuning van gedetineerden of ex-gedetineerden en hun familie die woonachtig zijn te Oudergem. 

 

PasapA biedt de mogelijkheid :

  • de gedetineerde te ontmoeten gedurende zijn detentie, ongeacht waar hij gedetineerd is ;
  • hem te helpen bij de ontwikkeling en de uitvoering van zijn re-integratieproject ;
  • hem te helpen met uw verschillende stappen (administratieve documenten, OCMW, zoektocht naar werk, naar een woning, etc.)  ;
  • hem door te verwijzen naar gepaste hulpstructuren ;
  • Aan de gedetineerd en zijn naasten een luisterend oor en een morele ondersteuning te bieden alsook een antwoord op vragen van administratieve en juridische orde  ;
  • een post-detentie opvolging aan te bieden.

 

PasapA is geïntegreerd binnen de gemeente Oudergem en zijn associatief netwerk om aldus de re-integratie binnen de gemeente zelf te bevorderen.

 

Contactpersoon : Julien Van Waes – Laurence Antonello

Adres : Waversesteenweg 1326 / 1160 Oudergem

Telefoon : 02/649.77.44

Email : pasapa@oudergem.brussels