Bestuur & Politiek

Gemeenteraad - 01.12.2022

Dossiers van de zitting

002/01.12.2022/A/0001 - Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

002/01.12.2022/A/0002 - Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

002/01.12.2022/A/0003 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022 - Goedkeuring

002/01.12.2022/A/0004 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/01.12.2022/A/0005 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/01.12.2022/A/0006 - Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters

002/01.12.2022/A/0007 - Gemeenteraad - Verenigingen - Huishoudelijk reglement artikel 54 quater - Organisatie van de zitting

002/01.12.2022/A/0008 - VZW "Atout Projet" – presentatie aan de gemeenteraad

002/01.12.2022/A/0009 - VZW Parc Hockey Club – presentatie aan de gemeenteraad

002/01.12.2022/A/0010 - VZW Cheval & Forêt – presentatie aan de gemeenteraad

002/01.12.2022/A/0011 - Groupe One, Mymarket.brussels – presentatie aan de gemeenteraad

002/01.12.2022/A/0012 - Forum van de solidaire verenigingen van Oudergem – presentatie aan de gemeenteraad

002/01.12.2022/A/0013 - VZW Den Dam – presentatie aan de gemeenteraad

002/01.12.2022/A/0014 - "Tennis Club des Trois Fontaines" VZW – presentatie aan de gemeenteraad

002/01.12.2022/A/0015 - Brulocalis - Wijziging van de statuten

002/01.12.2022/A/0016 - BRUTELE - Buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022

002/01.12.2022/A/0017 - BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 13.12.2022

002/01.12.2022/A/0018 - Persoonsgegevens: Validatie van het specifieke informatiebeveiligingsbeleid - Toegangscontrole

002/01.12.2022/A/0019 - Samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitvoering van het noodplan voor het beleid inzake sociale huisvesting in het Brussels Gewest

002/01.12.2022/A/0020 - Vervanging van een Politieraadslid

002/01.12.2022/A/0021 - O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°2 - dienstjaar 2022.

002/01.12.2022/A/0022 - Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2021 - Rekening

002/01.12.2022/A/0023 - VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2021 - Rekening

002/01.12.2022/A/0024 - Stedebouwkundigevergunning voor het slopen van twee huizen, een garage, een serre en het bouwen van een gebouw met twaalf appartementen en het kappen van vier bomen, Jacques Bassemstraat nr 49-55 in 1160 Oudergem - Indiening van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, van een vordering tot schorsing en van een verzoekschrift tot nietigverklaring voor de Raad van State - Machtiging om naar de rechter te stappen

002/01.12.2022/A/0025 - Vordering tot staking ingediend bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg om de afbraak van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen in de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem te verhinderen - Machtiging om in rechte op te treden

002/01.12.2022/A/0026 - Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van Opvoeder Econoom bij het "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.

002/01.12.2022/A/0027 - Ratificatie van de goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot kandidaten voor een vervanginginde functie van adjunct-directeur van de GemeentelijkeMuziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.

002/01.12.2022/A/0028 - Dossier 18277 - Aanvraag tot afbraak van een bestaande kerkzaal en een kantine, het bouwen van een gebouw met 14 appartementen aan de straatkant en renovatie van een achtergebouw tot 3 ééngezinswoningen, Tervuursesteenweg 125-131 – Overeenkomst

002/01.12.2022/A/0029 - Aanhangsel van de overeenkomst betreffende de subsidie voor de uitvoering van het klimaatactieplan (deel 1)

002/01.12.2022/A/0030 - Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2023

002/01.12.2022/A/0031 - Bekrachtiging van de overeenkomst voor de organisatie van een opleiding voor kinderverzorger in het Instituut voor Sociale Promotie van Oudergem tussen de gemeente (IAPS en werkgelegenheidsdienst), de Plaatselijke Missie van Etterbeek en Bruxelles-Formation

002/01.12.2022/A/0032 - Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Overheidsopdracht verdeeld in percelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

002/01.12.2022/A/0033 - Renovatie van Daniel Boonlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de verhoging van de begroting voor het project en an de beslissingen van het College van 8 november 2022

002/01.12.2022/A/0034 - Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.

002/01.12.2022/A/0035 - Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het heraanlegsproject van de Heilig-Hartsquare

002/01.12.2022/A/0036 - Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer

002/01.12.2022/A/0037 - Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de verlenging van de bewonerskarten

002/01.12.2022/A/0038 - Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Samenleven van voetgangers en fietsers op de groene promenade

002/01.12.2022/A/0039 - Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Fair Trade Gemeente

002/01.12.2022/A/0040 - Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Kosten voor huisvesting en planning

002/01.12.2022/A/0041 - Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : de toekomst van tankstations

002/01.12.2022/A/0042 - Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : informatiebijeenkomsten voor bewoners

002/01.12.2022/A/0043 - Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : parkeren in de commerciële zones van Oudergem

002/01.12.2022/A/0044 - Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : sluiting van de Actiris-vestiging in Oudergem

002/01.12.2022/A/0045 - Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en de heer François Lebory (ECOLO-GROEN): Sluiting en verhuizing van de Actiris-vestiging in Oudergem