Gemeenteraad- 21.12.2023

Dossiers in de zitting

002/21.12.2023/A/0001 - Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

002/21.12.2023/A/0002 - Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

002/21.12.2023/A/0003 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.11.2023 - Goedkeuring

002/21.12.2023/A/0004 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/21.12.2023/A/0005 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/21.12.2023/A/0006 - Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement van het wegverkeer op gemeentewegen

002/21.12.2023/A/0007 - Toekenning voor 2023 van een eindejaarstoelage.

002/21.12.2023/A/0008 - O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°3 - dienstjaar 2023.

002/21.12.2023/A/0009 - Subsidie 2023 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem

002/21.12.2023/A/0010 - Subsidie 2023 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.

002/21.12.2023/A/0011 - Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

002/21.12.2023/A/0012 - Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

002/21.12.2023/A/0013 - Belasting -reglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning - Verlenging en wijziging

002/21.12.2023/A/0014 - Belasting -reglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning indien geen vergunning werd verkregen - Verlenging

002/21.12.2023/A/0015 - Belasting-Reglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten - Verlenging en wijziging

002/21.12.2023/A/0016 - Belastingreglement voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodatie

002/21.12.2023/A/0017 - Gemeentelijke verordening over de actie "Iedereen het water in" - Wijziging

002/21.12.2023/A/0018 - Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2024

002/21.12.2023/A/0019 - Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2024 – Voorlopige goedkeuring

002/21.12.2023/A/0020 - Gemeentebegroting - dienstjaar 2024 - Voorlopige goedkeuring

002/21.12.2023/A/0021 - Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2024 – Voorlopige goedkeuring.

002/21.12.2023/A/0022 - Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2023

002/21.12.2023/A/0023 - Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende terbevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

002/21.12.2023/A/0024 - Gemeentelijke Holding NV in vereffing - Wijziging van de statuten

002/21.12.2023/A/0025 - Le Petit Propriétaire SA - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

002/21.12.2023/A/0026 - Aanwijzing van een gemeentelijke sanctionerende ambtenaar krachtens de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

002/21.12.2023/A/0027 - Wijziging van het arbeidsreglement - Art. 23 § 6 - Overdracht van verlofdagen

002/21.12.2023/A/0028 - Gemeentelijk wedstrijdreglement - goedkeuring

002/21.12.2023/A/0029 - Portierswoning in het Rood Klooster - Tijdelijke bezetting op 16 en 17/12 in het kader van het Kerstdorp - Ratificatie van de domaniale vergunning tussen Leefmilieu Brussel en de gemeente Oudergem

002/21.12.2023/A/0030 - BASISONDERWIJS - Overeenkomst tussen het PSE vrije Centrum van Brussel-Hoofdstad - Deelneming van Watermaal-Bosvoorde - Verleningsaanhangsel.

002/21.12.2023/A/0031 - Overeenkomst met Hub Brussels voor een stickerproject voor winkeliers in Transvaal

002/21.12.2023/A/0032 - Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D : oprichting van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval – Goedkeuring

002/21.12.2023/A/0033 - Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het bevorderen van individueel en collectief composteren in de gemeente

002/21.12.2023/A/0034 - Goedkeuring van de rekeningen van de Raadgevende sportcommissie - dienstjaar 2022.

002/21.12.2023/A/0035 - Goedkeuring van de charter ACTE - ONE - Deelname aan de ecologische transitie van de gemeentelijke kinderdagverblijven van Oudergem

002/21.12.2023/A/0036 - Wijziging van de gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van de "Vetocheque"-premie voor huisdieren

002/21.12.2023/A/0037 - Vergunning voor het tijdelijk en precair in gebruik nemen van percelen voor groenteteelt in “de tuinen van Lambin”

002/21.12.2023/A/0038 - Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van 2 appartementen door de ovm "En bord de Soignes" - vernieuwing

002/21.12.2023/A/0039 - Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Gemeente Oudergem - Bekrachtiging akkoord 2023-2024.

002/21.12.2023/A/0040 - bewustmakingsproject over huiselijk geweld "Les Maux Bleus" - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, Watermaal Bosvoorde en Ukkle evenals met de politiezone 5342 - Bekrachtiging akkoord en geraamd budget.

002/21.12.2023/A/0041 - Bekrachtiging van de overeenkomst voor de organisatie van een opleiding voor kinderverzorger in het Instituut voor Sociale Promotie van Oudergem (IAPS) tussen de gemeente, de Plaatselijke Missie van Etterbeek en Bruxelles-Formation

002/21.12.2023/A/0042 - Driejarig investeringsprogramma voor de jaren 2022 tot 2024 - Project nr03 - Uitwerking en goedkeuring van het programma

002/21.12.2023/A/0043 - Renovatiewerken in de Visserijstraat – Studie over de heraanleg van de voetpaden en de wegenis - Goedkeuring van de overeenkomst met de gemeente Watermaal-Bosvoorde over de tenlasteneming van de kosten

002/21.12.2023/A/0044 - Vastelling van de basishuur van het handelshuis gelegen op Waversesteenweg 1659

002/21.12.2023/A/0045 - Subsidie ​​B 2023 aan gemeenten en OCMW's - Ondersteuning van mensen in slechte huisvesting op de woningmarkt - Overeenkomst tussen het Gewest en de gemeente waarin de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van de subsidie zijn vastgelegd

002/21.12.2023/A/0046 - Subsidie ​​C 2023 aan gemeenten en OCMW's - Ondersteuning van mensen in slechte huisvesting op de woningmarkt - Overeenkomst tussen het Gewest en de gemeente waarin de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van de subsidie zijn vastgelegd

002/21.12.2023/A/0047 - Brede School – afsluiten van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem met betrekking tot ‘Brede School’ voor de periode 2024-2025.

002/21.12.2023/A/0048 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : de toegankelijkheid van de Rood-Klooster

002/21.12.2023/A/0049 - Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI): verzoek van Bpost om de opening van haar brievenbussen te wijzigen