Bestuur & Politiek

Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2019 – Voorlopige goedkeuring

DE RAAD
Gelet de nieuwe gemeentewet en namelijk de artikelen 261 tot 263;
Gelet op het Koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemene reglement gemeentelijke comptabiliteit;
Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 inzake het financieel beheer van de gemeentebedrijven;
Gelet op het Ministerieel besluit van 6 februari 2004 tot uitvoering van de art. 5 en 38 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven;
Gelet op de omzendbrief van 4 februari 2005 van de Minister President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven;
BESLIST  
de begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2019 voorlopig goed te keuren.
Onderhavig beraadslaging, in vijfvoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-President van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen.