Belasting op sommige geparkeerde voertuigen

 

Artikel 1
Er wordt een gemeentebelasting ingesteld, vanaf 1 januari 2005, voor de voertuigen, ingeschreven of niet, die parkeren tijdens de dagen en uren en op de secties van straten waar acties en werken van schoonmaak, onderhoud of herstelling moeten verricht worden en een aangepaste signalisatie hebben.

Artikel 2
De gemeentebelasting moet betaald worden door de eigenaar van het voertuig in overtreding. In geval van een gehuurde of een leasing voertuig, de belasting moet betaald worden door de bestuurder van het voertuig overeenkomstig van het huur of leasingovereenkomst.

Artikel 3
De belasting is vastgelegd op 50 €.

Artikel 4
De inning gebeurd volgens de regels betreffende de inning inzake staatsbelasting op de inkomens.

Artikel 5
De belasting is betaalbaar binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn worden de regels met betrekking tot de nalatigheidintresten inzake staatsbelasting op de inkomsten toegepast.