Bestuur & Politiek

Belasting op sommige geparkeerde voertuigen

 

Artikel 1
Er wordt een gemeentebelasting ingesteld, vanaf 1 januari 2005, voor de voertuigen, ingeschreven of niet, die parkeren tijdens de dagen en uren en op de secties van straten waar acties en werken van schoonmaak, onderhoud of herstelling moeten verricht worden en een aangepaste signalisatie hebben.

Artikel 2
De gemeentebelasting moet betaald worden door de eigenaar van het voertuig in overtreding. In geval van een gehuurde of een leasing voertuig, de belasting moet betaald worden door de bestuurder van het voertuig overeenkomstig van het huur of leasingovereenkomst.

Artikel 3
De belasting is vastgelegd op 50 €.

Artikel 4
De inning gebeurd volgens de regels betreffende de inning inzake staatsbelasting op de inkomens.

Artikel 5
De belasting is betaalbaar binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn worden de regels met betrekking tot de nalatigheidintresten inzake staatsbelasting op de inkomsten toegepast.

Artikel 6 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen.