Belasting-Reglement op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen

Artikel 1
Vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2025, wordt er een belasting geheven op ieder agentschap van weddenschappen op paardenwedrennen gevestigd of te vestigen op het grondgebied van de Gemeente. Zijn enkel betreft de agentschappen die erkend zijn tot het aannemen van weddenschappen die in het buitenland plaats vinden.
Artikel 2
De belasting bedraagt tweeënzestig euro (62 €) per maand en per agentschap van weddenschap op paardenwedrennen.
Artikel 3
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door :
- de persoon die de inleggen, inzetten of weddenschappen aanneemt hetzij voor eigen rekening, hetzij als tussenpersoon;
- de persoon voor wiens rekening een tussenpersoon (beheerder, aangestelde, houder, enz...) de inleggen, inzetten of weddenschappen aanneemt;
- de personen die lokalen ter beschikking van de spelers stellen.
Artikel 4
Ingeval van sluiting van een agentschap om gelijk welke reden, is de beslasting niet meer verschuldigd vanaf de daarop volgende maand. Ingeval van verandering in de uitbating van de inrichting komt de betaalde belasting ten gunste van de nieuwe uitbater.
Deze is ten zelfder titel solidair verantwoordelijk met zijn voorganger voor de betaling van de belasting.
Artikel 5
De personen welke onder de toepassing der belasting vallen, zijn verplicht een schriftelijke verklaring te doen aan het Gemeentebestuur en dit binnen de vijf dagen van hun vestiging. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden op basis van de elementen waarover het gemeentebestuur kan beschikken.