Bestuur & Politiek

Belasting-Reglement op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen

DE RAAD,
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald het artikel 117, alinea 1 ;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek ;
Gezien het verslag aan het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLIST :
De aanneming van een Belasting-Reglement op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen.
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2025, wordt er een belasting geheven op ieder agentschap van weddenschappen op paardenwedrennen gevestigd of te vestigen op het grondgebied van de Gemeente. Zijn enkel betreft de agentschappen die erkend zijn tot het aannemen van weddenschappen die in het buitenland plaats vinden.
Artikel 2
De belasting bedraagt tweeënzestig euro (62 €) per maand en per agentschap van weddenschap op paardenwedrennen.
Artikel 3
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door :
- de persoon die de inleggen, inzetten of weddenschappen aanneemt hetzij voor eigen rekening, hetzij als tussenpersoon;
- de persoon voor wiens rekening een tussenpersoon (beheerder, aangestelde, houder, enz...) de inleggen, inzetten of weddenschappen aanneemt;
- de personen die lokalen ter beschikking van de spelers stellen.
Artikel 4
Ingeval van sluiting van een agentschap om gelijk welke reden, is de beslasting niet meer verschuldigd vanaf de daarop volgende maand. Ingeval van verandering in de uitbating van de inrichting komt de betaalde belasting ten gunste van de nieuwe uitbater.
Deze is ten zelfder titel solidair verantwoordelijk met zijn voorganger voor de betaling van de belasting.
Artikel 5
De personen welke onder de toepassing der belasting vallen, zijn verplicht een schriftelijke verklaring te doen aan het Gemeentebestuur en dit binnen de vijf dagen van hun vestiging. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden op basis van de elementen waarover het gemeentebestuur kan beschikken.
 

Mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS) rechtvaardigt haar tegenstem:

Hoewel de meerderheid niet aarzelt om het tarief van een reeks belastingen te verhogen, ziet zij af van het verhogen van de belasting die verschuldigd is door wedkantoren op paardenrennen, terwijl dit instellingen zijn die winst maken ten nadele van de bevolking.   Deze belasting is al meer dan achttien jaar lang ongewijzigd gebleven (zie fiscale regeling nr. 13.09.2001/A/032). De belasting zou op zijn minst geïndexeerd kunnen worden op basis van de consumptieprijsindex. De motivering van de meerderheid dat ze liever niet raakt aan belastingbedragen wanneer die niet worden aangevochten, is niet relevant.