Belasting-Reglement op de construeerbare en niet-bebouwde gronden - Wijziging

DE RAAD
Gelet op de grondwet, meer bepaald het artikels 162, 170, 172 ;
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald het artikel 117, alinea 1 en het artikel 118, alinea 1;
Gelet op  de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen ;
Gelet op de beschikkingen van titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 7 tot 10 van de wetboek inzake inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald de artikels 370 tot en met 372 ;
Artikel 1 
Artikel 1 van het Belastingreglement op de construeerbare en niet-bebouwde gronden wordt als volgt gewijzigd :
1° Worden de woorden " vanaf 1 januari 2014 en tot 31 december 2019" vervangen door de woorden " vanaf 1 januari 2020 en tot 31 december 2026" ;
Artikel 2 
Het artikel 2 wordt als volgt gewijzigd :
1° de woorden " 2 euro (2€) per grondoppervlakte " worden vervangen door de woorden " 5 euro (5€) per grondoppervlakte " ;
2° in het derde lid, worden de woorden "de eerste 50m²" vervangen door de woorden "de eerste 75m² " ;
Artikel 3
Het artikel 3 wordt vervangen door de volgende tekst :
1° " De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar, de erfpachter, de vruchtgebruiker, de opstalhouder of door de blooteigenaar.
De belasting is verschuldigd op 1 januari van het aanslagjaar.
De belasting is ingekohierd
." ;
Artikel 4
Het artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1° In punt 1), worden de woorden " de personen die een construeerbare en niet-bebouwde grond hebben gekocht gedurende de 5 jaar na de aankoop " vervangen door de woorden " de eigenaar de construeerbare en niet-bebouwde gronden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, wanneer het begin van de werken werd betekend aan de gemeente " ;
Artikel 5
Het artikel 5 wordt opgeheven ;
Artikel 6 
Het artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1° de woorden " vanaf 1 januari 2014 " worden vervangen door de woorden " vanaf 1 januari 2020 " ;
Artikel 7
Wijziging van de benummering van de volgende artikels :
1° Het artikel 6 wordt artikel 5 ;
2° Het artikel 7 wordt artikel 6 ;
3° Het artikel 8 wordt artikel 7 ;
4° Het artikel 10 wordt artikel 8 ;
5° Het artikel 12 wordt artikel 9.
Artikel 8
Een laatste artikel wordt bij het belastingreglement gevoegd :
"Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen."