Belasting Reglement op de private woningen, logeerhuizen, pensions en gelijkvaardige inrichtingen, vehuurde gemeubelde kamers en gemeubelde appartementen - Wijziging

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 117 en 199 ;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen ;
Gelet op het verslag aan de raad ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
Gelet op dat de belasting-reglement op verhuurde gemeubelde kamers en gemeubelde appartementen in, private woningen, logeerhuizen , pensions of gelijkwaardige inrichtingen gewijzigd wordt als volgt :
Artikel 1
In artikel 1 van het belastingreglement op verhuurde gemeubelde kamers en gemeubelde appartementen in, private woningen, logeerhuizen , pensions of gelijkwaardige inrichtingen, worden de woorden " vanaf 1 januari 2018  tot 31 december 2022 " vervangen door de woorden " vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2025 ". 
Artikel 2
In artikel 4 van het vorige belastingreglement worden de woorden " De belasting is vastgesteld op honderd vijftig euro (150 €) " vervangen door de woorden " De belasting is vastgesteld op drie honderd euro's ( 300 €) ".
Artikel 3
Artikel 7 van het vorige belastingreglement word opgeheven.
Artikel 4
Een laatste artikel wordt bij het belastingreglement gevoegd :"Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen."