Belasting-reglement op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg.

 

                I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
 

Artikel 1
Er wordt, vanaf 1 januari 2020 en dit tot 31 december 2025, een belasting gevestigd op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie-, zend- en informatie-uitwisselinginstallaties door hertzgolven gevestigd op het grondgebied van de Gemeente.
 

Artikel 2
De belasting is, per aanslagplaats, voor het gehele jaar verschuldigd, ongeacht de datum van plaatsing van de pyloon, mast, antenne of andere telecommunicatie-, zend- en informatie-uitwisselinginstallatie door hertzgevolgen.
 

II. BELASTINGPLICHTIGE
 

Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de begunstigde van de stedenbouwkundige vergunning en/of van de milieuvergunning, afgeleverd met het oog op de plaatsing van de pyloon, mast, antenne of andere telecommunicatie-, zend- en informatie-uitwisselinginstallatie door hertzgolven.
 

Artikel 4
Indien de plaatsing van de pyloon, mast, antenne of andere telecommunicatie-, zend- en informatie-uitwisselinginstallatie door hertzgevolgen uitgevoerd werd zonder vergunning, is de belasting verschuldigd door de persoon die door het feit van de installatie onderworpen was aan het bekomen van deze vergunning.
 

III. AANSLAGVOET
 

Artikel 5
Het bedrag van de jaarlijkse belasting bedraagt 2.500,00€ per de pyloon, mast, antenne of andere telecommunicatie-, zend- en informatie-uitwisselinginstallatie door hertzgolven.
 

IV. VRIJSTELLINGEN
 

Artikel 6
Zijn van de belasting vrijgesteld:
a) de pylonen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatie-uitwisselinginstallaties door hertzgolven die met militaire of openbare doeleinden uitgebaat worden. De pylonen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatie-uitwisselinginstallaties door hertzgolven die door natuurlijke of rechtspersonen voornamelijk met winstdoeleinden uitgebaat worden kunnen niet beschouwd worden als een uitbating van openbaar nut.
b) satellietontvangers voor de ontvangst van televisieprogramma's.
 
c) de telecommunicatie-infrastructuur van het netwerk A.S.T.R.I.D. zowel voor de openbare opdrachten dan voor commerciële activiteiten.
 

 

V. AANGIFTE
 

Artikel 7
De Administratie verstuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige en dient door hem, behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend, terugbezorgd te worden vóór de uiterste datum bepaald door de gemeentelijke overheid.
 

Artikel 8
De belastingplichtige die geen aangifteformulier zou gekregen hebben, dient de nodige gegevens vóór 31 december van het belastingjaar aan de Administratie te melden.
 

Artikel 9
De aangifte blijft geldig tot herroeping.
 

Artikel 10
Bij gebrek aan aangifte voor de 31 december van het belastingjaar of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting.
 

VI. INVORDERING EN GESCHILLEN
 

Artikel 11
Onderhavige belasting en haar eventuele vermeerdering zal via een kohier ingevorderd worden.
 

Artikel 12
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen