Belasting-Reglement op de totaal of gedeeltijdelijk onbewoonde gebouwen - Wijziging

DE RAAD
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald het artikel 117, alinea 1 en het artikel 118, alinea 1;
Gelet op  de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen ;
Gelet op de beschikkingen van titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 7 tot 10 van de wetboek inzake inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald de artikels 370 tot en met 372 ;
Artikel 1
Artikel 1 van het Belastingreglement op de totaal of gedeeltijdelijk onbewoonde gebouwen wordt als volgt gewijzigd :
1° in het eerst lid, worden de woorden " vanaf 1 januari 2015 en tot 31 december 2020" vervangen door de woorden "vanaf 1 januari 2020 en tot 31 december 2025 " ;
2° in het tweede lid, wordt er een 3° toegevoegd dat als volgt luidt " Het gebouw waar een zo laag verbruik van de nutsvoorzieningen wordt gemeten dat het gebruik van het gebouw overeenkomstig zijn bestemming redelijkerwijze mag worden uitgesloten " ;
3° er wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend als volgt " De bewoning die voortvloeit uit het gebruik van een goed zonder titel of recht, met inbegrip van de bewoning die niet voldoet aan de op dit gebouw toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften, mag echter niet worden beschouwd als bewoning van een (deel van een) gebouw "
Artikel 2
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd :
1° in het derde lid, worden de woorden " vanaf de eerste dag van de maand dat volgt op de dag van toezending ” vervangen door de woorden " ten minste één maand vanaf de datum van kennisgeving " ;
Artikel 3
Artikel 6 wordt opgeheven.
Artikel 4
Een laatste artikel wordt bij het belastingreglement gevoegd :"Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen."