Belastingreglement betreffende het vervoer van personen met voertuigen van de locale politie - vernieuwing

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet , artikel 117;
Overwegende het verslag aan het College;
BESLIST
Artikel 1
In artikel 1 van het belastingreglement betreffende het ervoer va personen met voertuigen van de locale politie, worden de woorden "Met ingang vanaf 1 januari 2013, voor een termijn van zes jaar eindigend op 31 december 2019 " door de woorden "Vanaf 1ste januari 2020 tot en met 31 december 2025 " veranderd.
Artikel 2
Een laatste artikel wordt bij het belastingreglement gevoegd :
"Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen."