Belastingreglement op nachtwinkels en telecommunicatiebedrijven - wijziging

DE RAAD,
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald het artikel 117, alinea 1 ;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek ;
Gezien het verslag aan het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLIST :
Om de volgende wijzigingen aan het Belasting Reglement op de nachtwinkels en de telecommunicatiebedrijven goed te keuren :
Artikel 1
In artikel 1 van het belastingreglement op de nachtwinkels en de telecommunicatiebedrijven, worden de woorden " vanaf 1ste januari 2019 tot en met 31 december 2025 " vervangen door de woorden " vanaf 1ste januari 2020 tot en met 31 december 2026 ".
Artikel 2
In artikel 3 van hetzelde belastingreglement, worden de woorden " De belasting is vermeerderd tot 4.500,00 euro's " worden vervangen door de woorden " De belasting is vermeerderd tot 5.000 euro's ".
Artikel 3
Een laatste artikel wordt bij het belastingreglement gevoegd :"Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen."