Belastingreglement voor het gebruik van de openbaar ruimte - wijziging

DE RAAD,
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald het artikel 117, alinea 1 ;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek ;
Gezien het verslag aan het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLIST :
- Om de volgende wijzigingen aan het Belasting Reglement voor het gebruik van de openbaar ruimte goed te keuren :
Artikel 1
In artikel 1 van het belastingreglement voor het gebruik van de openbaar ruimte, worden de woorden "vanaf 1 juli 2015 en tot 31 december 2019" vervangen door de woorden " vanaf 1ste januari 2020 tot en met 31 december 2025 ".
Artikel 2
In artikel 3 van hetzelfde belastingreglement, worden de woorden "De aanslagvoet van de belasting wordt als volgt vastgesteld: 1 euro  per bezette vierkante meter van de openbare ruimte per dag" vervangen door de woorden "De aanslagvoet van de belasting wordt als volgt vastgesteld: 1,5 euro  per bezette vierkante meter van de openbare ruimte per dag".
Artikel 3
In artikel 3 van hetzelfde belastingreglement, wordt de volgende alinea toegevoegd : “het minimum belasting bedrag mag niet kleiner zijn dan 50€”
Artikel 4
Een laatste artikel wordt bij het belastingreglement gevoegd :
"Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen."