Bestuur & Politiek

Belastingsreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een verkavelings- of stedenbouwkundige venrgunning indien geen vergunning werd verkregen.

Artikel 1

Tot en met 31 december 2023, is er ten bate van de gemeente Oudergem een belasting vastgelegd op de handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning indien geen vergunning werd verkregen.
Deze belasting is verschuldigd zonder prejudicie aan de voorschriften van het BWRO.

Artikel 2

De belasting is opgelegd aan bebouwde (delen van) terreinen en gebouwen gelegen op het grondgebied van de Gemeente Oudergem, ongeacht of ze er helemaal of gedeeltelijk gelegen zijn of dat ze een uitweg hebben op dit grondgebied of niet.

Artikel 3

1. Handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning :
Gebouwen, verbouwingen en uitbreidingen ::
-    eengezinswoningen : 4€/m²met een minimum van 100 €
-    meergezinswoningen : 6€/m² met een minimum van 200 €
-    andere bestemmingen dan woongelegenheid : 9 €/m² met een minimum van 400 €
Verbouwingen zonder toename van het volume en waarvoor de medewerking van een architect vereist is :
-    woongelegenheid : 100 €/ wooneenheid
-    andere bestemmingen : 5€/m² (van gewijzigde niveaus) met een minimum van 200 €
Onderverdelingen van woongelegenheden – oprichten van bijkomende woongelegenheden :
250 €/bijkomende woongelegenheid
Bestemmings- of gebruikswijzigingen
-    van een woongelegenheid in een andere bestemming: 5 €/m² (minimum 200 €)
-    van een bestemming die geen woongelegenheid is in een andere bestemming of gebruik (geen woongelegenheid): 5 €/m² (minimum 200 €)
-    van een bestemming die geen woongelegenheid is in een bestemming als woongelegenheid: 100€/woongelegenheid

2.     Handelingen en werken onderworpen aan een verkavelingsvergunning :
0,5 €/m² (minimum 200 €)

Artikel 4

Het bedrag van de belasting heeft als basis:
1.Handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning :
De vloeroppervlakte vastgelegd overeenkomstig de verklarende woordenlijst van het gewestelijk bestemmingsplan.
Som van de overdekte vloeren met een vrije hoogte van minstens 2,20 meter in alle lokalen, met uitsluiting van de lokalen gelegen onder het terreinniveau die voor parkeerplaatsen, kelders, technische voorzieningen en opslagplaatsen bestemd zijn.
De vloerafmetingen worden buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden van de gevelmuren, en de vloeren worden geacht door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking ervan door scheidingswanden en binnenmuren, of door kokers, trappenhuizen en liftschachten.
Voor de gedeeltelijke uitbreidingen en afbraken/wederopbouwingen (bijgebouwen, dakvensters,…), worden enkel de vermeerderingen van oppervlakte in acht genomen voor de berekening van de belasting.
Voor de totale afbraken gevolgd door wederopbouwingen, zal het geheel van de oppervlakte van het nieuwe gebouw in acht genomen worden (alsof het gaat over een nieuw gebouw op een niet-bebouwde grond).
2.Handelingen en werken onderworpen aan een verkavelingsvergunning :
De oppervlakte van het of de betrokken terrein(en).

Artikel 5

Om het bedrag van de rechten en belastingen betaalbaar aan de Gemeente volgens dit belastingreglement te bepalen, zal de opmeting van het opgerichte gebouw uitgevoerd worden door de agenten van het Gemeentebestuur.
Deze opmeting, die als voorlopig mag worden beschouwd, zal, indien nodig, op definitieve wijze plaatshebben na de voltooiing van de handelingen en werken, bij betwisting door de eigenaar of indien de administratie het nodig acht.

Artikel 6

De belastingen zijn elk jaar opvorderbaar, hetzij bij de eigenaars van de terreinen of van de gebouwen, hetzij bij de houders van een erfpacht opstalrecht, vruchtgebruik of gelijkaardig en, binnen de beperkingen bepaald door artikel 635 van het Burgerlijk wetboek, bij de houders van  een recht van gebruik of bewoning. In geval de eigendom van het gebouw wordt overgedragen vóór de aanvraag tot betaling van de belastingen, worden de kopers of rechthebbenden bijkomend beschouwd als rechtstreeks belastingplichtig en uit hoofde verplicht om deze te vereffenen, op gelijke wijze als de oorspronkelijke belastingplichtigen, tenzij tegen hen een beroep werd aangetekend dat ontvankelijk werd verklaard. De belastingen zijn solidair verschuldigd door het geheel van bovenbedoelde belastingplichtigen.

Artikel 7

De belasting is verschuldigd per jaar en per inkohiering.

Het huidig reglement treedt in werking op de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief.

Artikel 8 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen.