Bestuur & Politiek

Bibliotheek Hertoginnedal - bibliotheekreglement

de Wahalaan 17

1160 Oudergem

02/672.38.42

www.oudergem.bibliotheek.be

facebook.com/BibliotheekOudergem

bibliotheek@oudergem.brussels

 

Openingsuren

  • Dinsdag van 15.30 uur tot 18.00 uur
  • Woensdag van 12.00 uur tot 18.00 uur
  • Donderdag van 15.30 uur tot 18.00 uur
  • Zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur

 

Bibliotheek Hertoginnedal is de Nederlandstalige openbare bibliotheek van de gemeente Oudergem en is vrij toegankelijk voor iedereen. 

Bibliotheek Hertoginnedal maakt deel uit van het netwerk van Brusselse openbare bibliotheken (hierna: Brusselse bibliotheken).

Collecties, dienstverlening en activiteiten zijn maximaal afgestemd op de lokale behoeften. 

 

1. Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden bij voorlegging van een geldig identiteitsbewijs. Kinderen tot en met 15 jaar worden bij inschrijving begeleid door een ouder of voogd. 

Bij registratie van nieuwe leden worden een aantal persoonsgegevens opgevraagd. Bibliotheek Hertoginnedal hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de leden. Hoe Bibliotheek Hertoginnedal omgaat met deze gegevens, staat in “Privacyverklaring” (zie website of vraag ernaar aan de balie). 

Wijzigingen van persoonlijke contactgegevens moeten onmiddellijk meegedeeld worden. 

Tot 18 jaar is de inschrijving gratis. De geldende waarborg- en lidmaatschapsbedragen zijn opgenomen in het document “Tarieven”.

 

2. Lidkaart

Elk lid krijgt een lidkaart. Deze is geldig in alle bibliotheken aangesloten bij “Brusselse bibliotheken”. 

Deze kaart is strikt persoonlijk. Ze mag niet door anderen gebruikt worden. 

Bij verlies worden kosten aangerekend voor een nieuwe kaart (zie het document “Tarieven”). 

Het lidmaatschap kan geblokkeerd worden als er een boete of contributie openstaat, bibliotheekmaterialen niet ingeleverd zijn en/of wegens wangedrag. 

 

3. Lenen

Om materialen te lenen, moet men een geldige lidkaart hebben. 

De uitleenvoorwaarden (aantallen, uitleentermijn en te-laatkosten) voor bibliotheekmaterialen aanwezig in Bibliotheek Hertoginnedal, zijn opgenomen in het document “Tarieven”. 

Geleende materialen mogen niet verder worden uitgeleend.

Voor de uitleen van e-boeken is een bijzonder reglement van toepassing, zie: “Reglement e-boeken”.

 

4. Verlengen 

Verlengen van de uitleentermijn is alleen mogelijk wanneer de bibliotheekmaterialen niet door andere leners gereserveerd zijn.

Verlengen gebeurt via de website (inloggen via ‘Mijn Bibliotheek’). Wie niet over internet beschikt, kan telefonisch of aan de balie verlengen tijdens de openingsuren.

 

5. Terugbrengen 

Bibliotheekmaterialen worden tijdens de openingsuren terug gebracht. Buiten de openingsuren kunnen geleende materialen ingeleverd worden via de inleverbox. Deze box wordt dagelijks ‘s ochtends geleegd behalve op zondag, feestdagen en eventuele brugdagen. 

Wie een persoonlijk mailadres opgeeft bij inschrijving, krijgt enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn een automatisch gegenereerde herinneringsmail. Het niet ontvangen van deze herinneringsmail kan niet ingeroepen worden bij het oplopen van de te-laatkost. 

 

6. Te laat terugbrengen

Wie het geleende materiaal niet voor de vervaldatum terugbrengt, wordt via mail aangemaand om de materialen in te leveren en dit 8 en 22 dagen na de vervaldatum. 

Wie na het ontvangen van de mails het geleende niet terugbracht, krijgt een brief via de post waarvan de administratiekost wordt doorgerekend aan de lener (zie: “Tarieven”). Vanaf dan wordt de lidkaart geblokkeerd en kan de lener geen gebruik meer maken van de Brusselse Bibliotheken. 

Wie hieraan geen gevolg geeft, krijgt via de gerechtsdeurwaarder van de gemeente Oudergem een aanmaning en factuur met daarop de te vergoeden waarde van de geleende materialen.

Wie de bibliotheekmaterialen te laat terugbrengt, betaalt een te-laatkost (zie: “Tarieven”). 

Van leners met openstaande te-laatkosten voor een bedrag van €10 of meer, wordt de lidkaart geblokkeerd. De lener kan vanaf dan geen gebruik meer maken van de Brusselse Bibliotheken. 

 

7. Verlies – beschadiging – diefstal

Leden dragen zorg voor de door hen geleende materialen binnen en buiten de bibliotheek. 

Beschadigingen moeten onmiddellijk gemeld worden aan het bibliotheekpersoneel, zo niet kan de lener aansprakelijk worden gesteld.

De lener is verantwoordelijk voor de geleende boeken en materialen. Bij verlies, onherstelbare beschadiging of diefstal, wordt de prijs van het materiaal evenals een verwerkingskost aangerekend aan de lener (zie: “Tarieven”).

Voor werken of materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. Wanneer het te vervangen materiaal uit meerdere delen bestaat, mag de vervanging van het volledige werk gevorderd worden.

 

8. Reserveren

Reserveren van uitgeleend materiaal is gratis en gebeurt via ‘Mijn Bibliotheek’. 

Reserveren van aanwezig materiaal kan enkel via de telefoon tijdens de openingsuren. Gereserveerde aanwezige werken moeten uiterlijk dezelfde openingsdag opgehaald worden. 

Het is mogelijk om bibliotheekmaterialen die in Bibliotheek Hertoginnedal niet voorhanden zijn aan te vragen via interbibliothecair leenverkeer (IBL) tegen betaling (zie: “Tarieven”). Van zodra het aangevraagde materiaal ter beschikking is, wordt de lener hiervan op de hoogte gesteld en blijft het materiaal 14 dagen ter beschikking voor afhaling. 

 

9. Internet

Het internetgebruik op de publiekscomputer is bedoeld voor informatieve doeleinden en is gratis. 

Wanneer meerdere personen tegelijk gebruik wensen te maken van de computer, wordt de gebruikstijd beperkt tot 30 minuten. 

Per computer wordt slechts één persoon toegelaten. De balieverantwoordelijke kan een afwijking op deze regel toestaan. 

Zwart-wit afdrukken op papier kunnen gemaakt worden tegen een vergoeding (zie “Tarieven”).

Bibliotheek Hertoginnedal kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk uitvallen van Internet of de printer. 

Het gebruik van externe hardware op de publiekscomputer is enkel toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van het bibliotheekpersoneel. 

 

10. Huisregels

De serene sfeer in de bibliotheek wordt niet verstoord. 

Tassen, mappen en ander opbergmateriaal worden achtergelaten bij de ingang. 

Schade aan meubilair en apparatuur kan op de betrokkene verhaald worden. 

Roken, drinken, eten en telefoneren in de bibliotheek zijn niet toegestaan. 

Dieren, uitgezonderd geleidehonden, zijn niet toegelaten. 

De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen. 

 

11. Slotbepalingen

Bij inschrijving ontvangt het lid een exemplaar van dit reglement. 

Door zich in te schrijven verklaart het lid zich akkoord met dit reglement dat door de gemeenteraad van Oudergem werd goedgekeurd op 4/04/2019. 

Op uitdrukkelijke vraag kan een samenvatting in het Frans of het Engels verkregen worden. Deze ingekorte versie is ook raadpleegbaar op de website van de bibliotheek. 

De bibliotheek behoudt zich het recht voor om dit reglement aan te passen. Wijzigingen worden op voorhand aangekondigd. De meest actuele versie van “Tarieven” is altijd raadpleegbaar op de website van de bibliotheek.

Het beheersorgaan kan, op gemotiveerd voorstel van de bibliothecaris, personen uitsluiten die het reglement niet opvolgen of de orde verstoren. De bibliothecaris zorgt voor de afhandeling van alle onvoorziene gevallen.

 

12. Contactgegevens

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Hertoginnedal Oudergem

de Wahalaan 17

1160 Oudergem 

02/672 38 42

bibliotheek@oudergem.brussels

Website http://www.oudergem.bibliotheek.be

Catalogus http://zoeken.oudergem.bibliotheek.be

Facebook https://www.facebook.com/BibliotheekOudergem

 

Het is aangewezen om via de website een persoonlijk profiel aan te maken (klik op: Mijn Bibliotheek), zo kan men:

  • online materialen reserveren en uitgeleende materialen verlengen
  • digitale collecties bekijken: GoPress (krantenarchief)
  • een duidelijk overzicht van de te betalen of betaalde bijdragen bekijken
  • lidmaatschappen van verschillende bibliotheken beheren
  • de lidkaarten van alle gezinsleden op één en dezelfde plek beheren.

 

Tarieven