Bestuur & Politiek

Bijzonder plan 1A

Bijzonder plan 1A - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 28/03/1967

 


Documenten 

Voorwerp Formaat
Kaart jpg
Cartouche jpg
Légende 1 jpg
Légende 2 jpg
Légende 3 jpg
Bijzonder plan 1A (volledig) pdf

 
 

Stedebouwkundige voorschriften

Zone voor gesloten- en halfopenwoningen

Algemeenheden
Het bouwreglement, goedgekeurd door Koninklijk besluit van 31 maart 1967, blijft van toepassing voor zover er niet van afgeweken wordt in de hierna volgende bepalingen.
In geval van tegenstrij digheid tussen de grafische schikkingen en de tekst der voorschriften, zijn de eerste van toepassing.

Bestemming
Uitsluitend voorbehouden voor het oprichten van gebouwen bestemd voor de woning, met de mogelijkheid er handel in afgewerkte produkten te drijven.

Gabarieten
De gebouwen dienen opgericht volgens de hoogte aangeduit op het plan, maat genomen van voetpad tot kronis. De gebouwen dienen verplichtend op de rooilijn of de verplichte bouwlijn en dit volgens de aanduidingen van het plan, opgericht.
De diepte gabarieten in gesloten woningsbouw dienen als maxima beschouwd. De vrije ruimten tussen de gebouwen zijn verplichtend en zullen aangebracht worden volgens de minimum breedte aangeduid op het plan.

Technische verdieping
Het bouwen van een technische verdieping zonder woonlokalen is toegelaten binnen de grenzen vastgesteld door de Hogere Overheid.

Daken
Alle gebouwen zullen verplichtend overdekt zijn door een dak met twee hellingen van 35° tot 45°. De bedekking zal uit pannen of schalies, natuurlijke of kunstmatige, bestaan, met uitzondering voor de gebouwen op het plan aangeduit met 4 is een valk dak verplichtend.

Kornissen
De gebouwen dienen verplichtend met een kornis aan voor- en achtergevel met een uitsprong van 40 tot 60 cm op de gevels, voorzien.

Garages
Een autobergplaats is te voorzien per woning of per 50 m² burelen. De garages mogen opgericht zijn in het gebouw of onder het peil van de tuin gelegen achter de gebouwen. In dit laatste geval, zal er boven die bouwwerken een lag goude aarde van 50 cm dikte minimum, voorzien zijn.

Materielen
De voor- en zijgevels dienen met parementsmaterialen bekleed.

Publiciteit
De publiciteit aangaande de werkzaamheden van de handelaar is alleen op de voorgevel van het gelijkvloer van het gebouw toegelaten.
Koeren en hovingen

Bestemming
Uitsluitend voorbehouden voor het aanleggen van koeren en hovingen met verbod er hetzij welk bouwwerk op te richten.

Materialen
De afsluitingen zullen uit hagen van ligustrum ovalifolium van 1,50m. hoogte bestaan. Deze hagen dienen ondersteund met betonpeilen en ijzerdraag, een betonplaat van 50 cm hoogte mag op de scheidingslijn aangebracht worden.
De beplantingen van alle aard zijn toegelaten. De hoogstamminge beplantingen mogen de hoogte van 8 m. niet overschrijden.Achteruitbouwstrook

Bestemming
Uitsluitend voorbehouden voor open ruimte voor de gebouwen met verbod er bouwwerken op te richten met gelijk welke bestemming, behalve de toegelaten uitsprongen, de trappen op toegangshellingen naar de gebouwen, de hellingen naar de garages en de afsluitingen.

Zijn verplichtend : De afsluitingen zowel op de gemene grenslijn dan op de rooilijn. Deze werken zullen een hoogte van 25 tot 50 cm hebben en mogen met een kunstig hekken van 50 cm hoogte bekroond worden.

Zijn toegelaten : De uitbouwingen, balkons, loggias, terrassen, trappen en toegangswegen.
Het peil van de hoofdiingangen en van de garages zal verplichtend en op maximum 25 cm boven het peil van de voetpad gelegen zijn.

Beplantingen
Alle beplantingen waarvan de hoogte geen meter overtreft zijn in de achteruitbouwstrook toegelaten. Deze strook moet minstens op een zesde van haar oppervlakte beplant worden.

Materialen
Alle bouwwerken in achterbouwstrook dienen in parementsmaterialen uitgevoert.

Publiciteit
Alle publiciteit is verboden.Zone met openbare bestemming


Bestemming
Zijn allen toegelaten in deze zone aanleggen en oprichten van gebouwen bestemd voor een speeltuin voor kinderen, een publiek park of een school.