Bestuur & Politiek

Bijzonder Plan 26

 

Bijzonder plan 26 - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 02/05/1980

 

Documents 

Titel Formaat
Cartouche jpg
Legende 1 jpg
Legende 2 jpg
Plan0 jpg
Plan1 jpg 
Plan2 jpg
Plan3 jpg
Plan4 jpg
Plan5 jpg
Plan6 jpg
Tekst1 jpg
Tekst2 jpg
   
Bijzonder Plan 26 (volledig) pdf

 


 

 

 

 

Stedebouwkundige voorschriften

 1. Algemeenheden
 1. De gemeente en aggomeratiereglementen zijn van toepassing voor zover zij niet tegenstrijdig zijn met de voorschriften van het bijzonder plan.
 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de grafische bepalingen van het plan en de tekst van de voorschriften zijn de eerste van toepassing.
 3. De inplantingen zijn te verwezenlijken door de huidige beplantingen en het reliëf te respecteren.
 4. Alle publiciteit is verboden met uitzondering van deze betreffende de tekoopstelling van gronden en gebouwen.
 5. Het plan van aanleg is verdeeld in vier gebieden:
 1. Gebied voor parken, Domein van Hertoginnedal en het Sint-Anne Kasteel, de wegen en talue van de Putdael, de Priorijdreef, de Tweekoostersdreef, Hertoginnedallaan, het Sint Annakruispunt, Madonnadreef, de Oude Molenstraat, (gebied A)
 2. Open gebied voor alleenstaande gebouwen (gebied B)
 3. Gebied voor de oprichting van residentiele aaneengesloten gebouwen (gebied C)
 4. Gebied voor de oprichting van residentiele alleenstaande (gebied D )
 1. PARKEGEBIE (gebied A)

Dit gebied is voornamelijk voorbehouden voor de aanleg van private parken die zijn samengesteld uit grasperken en uit hoog- en laagstammige beplantingen met aanleg van toegangswegen naar de gebouwen evenals en wandelpaden.

Dit gebied blijft behouden in zijn huidige toestand. De de bestaande gebouwen blijven behouden in hun huidig volume en oppervlakte. Enkel de onderhouds- en beschermingswerken zijn toegelaten.

Dit gebied behelst eveneens openbare wegen, het zij de halve te van de wahalaan, de Louis vercauterelaan, de tweekloosteradreef, de dornelingstraat, en de Vorstlaan, het geheel der zaten van de oude Mollenstraat, het hertoginnedal, het Sint-Annekruispunt, de Priorijdreef, de Madonnadreef, en de Putdael evenals de taluds langsheen deze weg op een breedte van de 13,50 m naar de Cardinaal Micaralaan en op een breedte van 10 m langs de tegenovergesteld kant.

Deze maten zijn te nemen vanaf de aslijn van de weg. De bestrating van de banen en de voerpaden moeten in hun huidige toestand behouden blijven, enkel onderhouds- en bescherming mogen toegelaten worden. Hetzelfde geldt voor de afsluitingen. In dit geval, dienen deze bekledingsmaterialen gebruikt te worden.

De Putdaal evenals zijn taluds op de hierboven aangeduide breedten, blijven behouden in huidige toestand.

Alle beplantingen dienen behouden te blijven.

 1. GEBIED VOOR OPEN BEBOUWING (gebied B)
 1. Bestemming

Uitsluitend voorbehouden aan woningbouw. Elke handel is er verboden.

 1. Inplanting

De gebouwen zijn ingeplant volgens de grenzen aangeduid op het plan. De bouwen oppervlakte aangeduid voor ieder perceel vertegenwoordigt een maximale bezetting van de ruimte voor de houden aan de gebouwen.

Wanneer er geen enkele aanduiding van de bouwoppervlakte bestaat, mag de ruimte geven bebouwd worden.

 1. Gabarit

de hoogte van de gebouwen mag het gabarit aangeduid op het plan niet overschrijden. De hoogte is te nemen in de aslijn van het gebouw, tussen de kornis of de kroonlijst An het aangelegd peil van het terrein.

Alle woningen zullen minstens 150 m2 oppervlakte hebben, maten genomen met dikte der inbegrepen.

De inrichting van woningen in de daken is verboden.

 1. Daken

De gebouwen moeten verplicht bedekt zijn bij middel van daken met hellingen, helling varieert tussen 30 à 45 graden. De toegelaten bedekkingen moeten bestaan uit natuur kustlijn en niet verniste dakpannen, dakvensters zijn toegelaten.

 1. Uitzicht van het gebouw

Alle gevels dienen opgericht met hetzelfde parement materiaal. Het esthetisch uitzicht bijzonder verzorgd. Materialen van schreeuwende kleuren en verniste bakstenen zijn verboden.

 1. Garage

er wordt minstens een staanplaats per woning of per 100 m 2 waanoppervlakte voorzien. de garages worden in het gebouw verwerkt of onder het gebouw verwezenlijkt. De aanleg van garages onder de groene zone is verboden.

 1. GEBIED VOOR AANEENGESLOTEN BEBOUWING (gebied C)
 1. Bestemming

Uitsluitend voorbehouden aan woningbouw. En handel is er verboden.

 1. Inplanting

De gebouwen zijn ingeplant volgens de grenzen aangeduid op het plan. Deze worden bestuur als maxima.

 1. Gabarit

De hoogte van de gebouwen mag het gabarit aangeduid op het plan niet overschrijden.

De hoogte is te nemen onder kornis of kroonlijst in de aslijn van het gebouw. genomen op het peil van het voet pad. Alle gebouwen zullen minstens 100 m2 oppervlakte

 1. Daken

De gebouwen aangeduid met het kenteken 2 op het plan, moeten verplicht bedekt worden middel van daken met hellingen, balling variërend van 30 à 45 graden. De toegelaten bedekkingen moeten bestaan uit natuur- of kustlijn en niet verniste dakpannen. Al deze bedekkingen mogen niet uit schreeuwende kleuren bestaan, dakvensters zijn toegelaten op 2/3 van de oppervlakte van de gevel.

 1. Uitzicht van het gebouw

Een parementmateriaal van niet schreeuwende kleur is te gebruiken voor de gevels langs de straat.

 1. Garages

Er is geen verplichting een garage per woning te voorzien.

 1. GEBIED VOOR DE OPRICHTING VAN RESIDENTIELE GEBOUWEN (gebied D)
 1. Bestemming

Uitsluitend voorbehouden aan de residentie. Elke handel is er verboden.

 1. Inplanting

De gebouwen zijn ingeplant volgens de grenzen aangeduid op het plan. Deze worden beschouwd als maxima.

 1. Gabarit

De hoogte der gebouwen aangeduid op het plan is verplicht. Zij is te nemen in de asla van het gebouw, maat genomen tussen kornis of kroonlijst en het aangelegd Neil van het terrein

 1. Daken

De gebouwen aangeduid met het kenteken 2 op het plan, moeten verplicht bedek worden middel van daken met hellingen, balling variërend van 30 à 45 graden. De toegelaten bedekkingen moeten bestaan uit natuur- of kunstleren en niet verniste dakpannen.

Dakvensters zijn toegelaten.

De gebouwen aangeduid met het kenteken 2 op het plan, moeten verplicht bedekt worden met een dak “à la mansard”, helling 75 graden in dewelke woonlokalen mogen ingericht woerden. De “mansards” zullen bedekt worden met een plat dak waarvan de helling 10% mag overschrijden. De “mansards” zullen bedekt worden met natuur- of kustlijn, de hogere terrassen zullen uitgevoerd worden met zink of roofing.

 1. Uitzicht van de gebouwen

Alle gevels dienen opgericht te worden bij middel van dezelfde parement materialen ten einde een zelfde architecturaal geheel te bekomen, met een bijzonder verzorgd esthetisch uitzicht.

 1. Garages

Er wordt tenminste een standplaats per woning of per 100 m2 woonoppervlakte voorzien. Zij worden aangelegd onder het gebouw met uitsteeksel onder de groene zone, binnen de grenzen aangeduid op het plan.

Deze uitstekende gedeelten van het gebouw zullen bedekt worden met een minimum dikte van 60 cm aarde, teneinde de aanleg van grasperken toe te laten.

 1. GROONGEBIED

Dit gebied is uitsluitend bestemd als private tuinen. De aanleg ervan bestaat uit grasperken, en hoog- en laagstammige beplantingen evenals de toegangswegen naar de gebouwen. Het vellen van bestaande hoogstammige bomen is verboden, uitgezonderd wanneer de veiligheid het vergt en overeenkomstig de reglementering ter zake.

Alle oppervlakten die geen constructie boven de grond krijgen, inbegrepen deze aangelegd. De afsluitingen tussen eigendommen bestaan uit levende hagen van verschillende houtsoort en gebladerte op stalen geraamte met maximum hoogte van 2,00m.

Alle publiciteit is verboden.

 1. ACHTERUITBOUWSTROOK

dit gebied is uitsluitend bestemd aan de opper ruimten voor de gebouwen; de aanleg ervan bestaat uit grasperken? taluds en hoog- en laagstammige beplantingen aansluit wegen, inritten en trappen die naar de gebouwen toegang geven.

De opritten naar de garages, dewelke zich verplicht in of onder de losdrukte bevinden, mogen niet meer dan 4 centimeter per meter hellen (4%) op de 5 eerste te meten vanaf de rooilijn.

De afsluitingen langs de Wahalaan, evenals deze tussen eigendommen bestaan uit hagen op stalen geraamte, met maximum hoogte van 1,00 m.

Pilasters en voetstukken met parement materiaal, hoogte 50 cms, evenals smeedijzeren of houten toegangshekken zijn toegelaten langs de rooilijn.

Afsluitingen langs de straten, begrepen in het gebied A, hetzij de twee rooilijnen van de Putdaal, de Priorijdreef, de Twee Koosterdreef, Hertoginnedal, Sint-annakruispunt, de Oude Molenstraat zullen behouden blijven in hun huidige toestand. Onderhouds- en vernieuwingswerken zijn alleen toegelaten. Deze werken moeten de huidige kenmerken eerbiedig

Alle publiciteit is verboden.