Bijzonder plan 42

 

Bijzonder plan 42 - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 06/06/1986

 

Documenten 

Libellé Formaat
Cartouche jpg
Legende jpg
Kaart0 jpg
Kaart1 jpg
Kaart2 jpg
Kaart3 jpg
Kaart4 jpg
Tekst1 jpg
Tekst2 jpg
Tekst3 jpg
Tekst4 jpg
Tekst5  jpg

 


 

 

 

Stedebouwkundige voorschriften

1. De reglementen van de gemeente en de agglomeratie zijn van toepassing voor zover zij niet in tegenstelling zijn met de voorschriften van het bijzonder plan.
2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de grafische bepalingen van het plan en de tekst van de voorschriften, zijn de eerste van toepassing.
3. Alle publiciteit is verboden met uitzondering van deze betreffende de tekoopstelling van gronden of gebouwen, ter identificatie van de sportinrichting Waversesteenweg, van de handels instellingen en panelen betreffende vrije beroepen.
4. Het bijzonder plan is verdeeld in gebieden.
5. De bestaande gebouwen waarvan de bestemming, het volume en het aspect niet en overeenstemming zijn met de voorschriften van het plan, mogen in hun huidige staat behouden blijven.
Wijzigingen aan de vastgestelde inplantingen mogen gebeuren voor zover de totale bebouwde oppervlakte deze aangeduid op het plan niet overschrijdt.
Buiten deze inplantingen mogen enkel onderhoudswerken uitgevoerd worden en dit zonder volume vermeerdering.

II. WOONGEBIED

a) Bestemming
Uitsluitend voorbehouden voor de woonst. Elke andere commerciële of administratieve activiteit is verboden.
De kantore voor het uitoefenen van een vrij beroep zijn toegelaten voor zover de hoofbestemming behouden blijft.

b) Inplanting
De gebouwen worden hernomen in open bebouwing volgens de grenzen van het plan. Deze worden beschouwd als maxima.

c) Gabarit
de hoogten der gebouwen zijn maxima.
De gemiddelde hoogte van het gebouw is te nemen in de as tussen kornis en het peil van het voetpad.
De inrichting van woningen in de daken is toegelaten.

d) Daken
De gebouwen zijn bedket met een hellend dak varierend tussen 30 en 45°.
Deze hellingen mogen aangesloten worden op platte daken die plat dak vormen.
Deze zijn secondaire elementen van de oprichting.
Glaswerken mogen toegelaten worden en mogen de hoek van de daken vormen.
Toegelaten bedekkingen zijn natuur- of kunstleien, of niet verniste pannen.
Dakvensters zijn toegelaten op 2/3 van de gevel en op minimum afstand van 1 meter van de gemene grenzen.

e) Aspect van de oprichtingen
Alle gevels zullen dezelfde parementmaterialen of geverfde stenen verkrijgen.
Verniste stenen zijn verboden.
De tint van de schilderwerken van eenzelfde huizenblok zal door de eerste oprichter aangeduid worden.
De eerste oprichter aangeduid worden.
De keuze zal vastgesteld worden teneinde een perfecte harmonie van het geheel van de verkaveling te behouden.
Alle te wijzen werken, niet enkel de tinten, maar de architectuur van het geheel van de verkalking, zijn verboden.

f) garage
Er wordt een garage per woonst voorzien. de garage zullen ingeplant worden op de plaatsen aangeduid op het plan. Zelfde materialen als de woonst. Platte daken zijn verplichtend. De hoogte van de garage mag 2,20 m niet overschrijden.
Wanneer het plan geen alleenstaand gebouw voorziet voor garage, zal deze opgericht worden binnen de omtrek van oprichting.

III. WOONGEBIED MET TOEGELATEN HANDELSACKTIVITEITEN

a) Bestemming
Uitsluitend voorbehouden voor de woonst, handel mag er gedreven worden op de gelijkvloerse verdieping en beperkt tot 150m2 per woning.
De aard van de activiteiten moeten stroken met de woonst.
Elke opslagplaats of parkeerplaats in verband met de handel moet binnen de gebouwen gebeuren.
Enkel de detailhandel en handel in afgewerkte producten is toegelaten.

b) Inplanting
De oprichtingen zijn hernomen in gesloten bebouwing, volgens de grenzen aangeduid op het plan.
Deze worden beschouwd als maxima.

c) Gabarit
De hoogte der gebouwen zijn maxima.
De gemiddelde hoogte van het gebouw is te nemen in de as van het gebouw, tussen kornis en het niveau van het voetpad.

d) Dak
De gebouwen zijn verplichtend bedekt met hellende daken.
De hellingen muggen variëren van 30 tot 45 ° .
Deze hellingen mogen aangesloten worden op terrassen die platte daken vormen.
Glaswerken mogen toegelaten worden en mogen de hoek van de daken vormen.
De toegelaten bedekkingen zijn natuur- of kustleien of niet verniste pannen.
Dakvensters zijn toegelaten op 2/3 van de gevel en op een minimum afstand van 1 meter van de gemene grenzen.

e) Aspect van de oprichtingen
Alle gevels worden behandeld in parament materialen.
De verniste stenen zijn verboden.
De gevelsteen, de natuursteen, de geverfde steen, en de architectonische betonpan lichte kleur mogen gebruikt worden.

f) Garage
De garage zijn te voorziene voor de nieuwe gebouwen.
Er wordt een parkeerplaats per appartement of 150 m 2 handelsruimte voorzien.

IV. GEBIED “R”

a) Bestemming
Voorbehouden voor achtergebouwen tegen het woongebied met toegelaten handels activiteiten.
Dit gebied wordt beperkt volgens de aanwijzingen van het plan.

b) Gabarit
De oprichtingen zullen op 3k diepte toegelaten worden, en op 1 niveau, maat genomen rekening houdend met voetpad.
Een verdieping in ondergrondse is dus mogelijk.
Deze lokalen zullen gesloten zijn.

c) Uitzicht van de gebouwen.
de gevels zullen behandeld worden in parement materialen, zelfde type dan de achtergevel.

V. GEBIED VOOR UITRUSTINGEN VAN COLLECTIEF BELANG

1. Gebied voor uitrustingen van collectief belang

A) inrichting van schoolgebouwen
B) inrichting van een gebied voor openluchtsport
C) gebied voor schoolgebouwen

A) inrichting van sportgebouwen

a) bestemming
dit gebied is voorbehouden voor de sporthalls en alle toebehoren bestemd voor werking van de voorziene installatie voor de verwezenlijking van het sportcentrum.

b) inplanting
de inplantingen zijn voorgesteld op het plan door een streep die de maximale grens aangeeft van de bebouwde oppervlakte.
De maximum bezetting voorbehouden voor de woonst is uitgedrukt in percentage.

c ) gabarit
de hoogte van de gebouwen mag het gabarit aangeduid op het plan niet overschrijden.
De bestaande niveau’s hernomen in de bouwvergunning worden beschouwd als maxima.

d ) daken
de gebouwen zullen bedekt worden met platte daken.
Schuine panden zijn toegelaten. Het geheel van de conceptie van het dak moet in harmonie zijn met de architectuur van het geheel.

e ) aspect van de oprichtingen
met uitzondering van het administratief gebouw, “l’orangerie” genaamd dat in zijn huidige staat zal behouden blijven, zijn de gebruikte materialen de volgende: architectonisch beton, baksteen, natuursteen, glas en geschilderd metaal.
Alle gevels worden behandeld in parament materialen.
Het esthetisch aspect is bijzonder te verzorgen.
Elke wijziging of vermeerdering van het bestaand gebouw moet in harmonie zijn met de esthetiek van het hoofgebouw.
Het gebouw voorzien voor de herbergen moet stedenbouwkundige karakteristieken vertonen die gelijkenis vertonen met de architecturale concepties van de naaste woonwijk.
Dit gebouw moet echter integraal deel uitmakend van het sportcentrum.

f ) de ingang van het sportcentrum voor the publiek en de atleten moet enkel gebeuren langsheen de Waversesteenweg (richtlijnen van bouwvergunning).
Alle andere ingangen zijn enkel voorbehouden voor de openbare diensten en het huispersoneel, en zullen gesloten zijn.

B) inrichting van gebied voor openluchtsport

a) bestemming
voorbehouden voor de openluchtsportterreinen evenals voor hun toegangswegen.
Dit gebied is begrenst door een streep, de terreinen zijn indicatief en hun vorm evenals hun bestemming kan gewijzigd worden.
Deze wijzigingen mogen geen belangrijke verschillen teweeg brengen aan het reliëf van de grond.

b) inplanting
de inplanting voortkomend op  het plan wordt beschouwd ter indicatie, enkel de bebouwde oppervlakte mag in aanmerking genomen worden voor het geheel der sportactiviteiten van het gebied.
De terreinen bestemd voor de openlucht sporten mogen niet overkoepeld in architectonisch beton of in parementstenen.
Langs de kant van het bos, zullen de steunmuren bedekt worden met natuurmaterialen (hout of stenen) zij moeten verborgen worden door beplantingen.
De sportterreinen gelegen achteraan de eigendommen van de Hugo van der goeslaan en het stadium mogen niet verlicht zijn.
Enkel de wegen mogen een veerlichting krijgen.

C) gebied voor schoolgebouwen

a) bestemming
uitsluitend voorbehouden voor schoolactiviteiten, parascolaire activiteiten en internaten.

b) inplanting, gabarit, daken en esthetisch aspect
het kasteel moet in zijn architectonische integriteit behouden blijven.
Dit zowel voor wah het hoofgebouw dan de terrassen en perrons betref.
Het gabarit mag niet gewijzigd worden.
Onderhouds- en renovatiewerken zijn toegelaten.
De u prefabriceerde bijgebouwen mogen niet vernieuwd worden nop gerestaureerd. Hun afbraak is verplichten binnen een termijn van 5 jaar.
Het gebied bezet door de paviljoenen moet in orde gebracht worden teneinde er een parkgebied aan te leggen.
De bestaande afsluiting geplaatst in de toegangsweg naar het kasteel moet beschouwd worden als park met zijn nodig onderhoud, en niet zoals natuurgebied.
Aanleg van wegen, grasperken, speelruimten, en decoratieve beplantingen.

VI. ACHTERUITBOUWSTROOK

Dit gebied tussen de straat en het gebouw is uitsluitend voorbehouden voor beplantingen op een minimum van 1/6 oppervlakte, aan de trappen en aan de toegangswegen tot de gebouwen, aan de opritten, met uitsluiting  van elke andere oprichting.

VII. GEBIED VOOR KOEREN EN TUINEN

Deze gebeden zijn vrij van elke oprichting en zijn uitsluiten bestemd voor koeren en wegen.
Laagstammige beplantingen, grasperken evenals steunmuurtjes zijn toegelaten.
Deze bestaan uit architectonisch beton, uit natuurstenen of hout.
De afsluitingen tussen eigendommen bestaan uit levende hagen op traliewerk geplaatst op metalen of betonnen palen.
De hagen hebben een maximum hoogte van 1,50m.
De afsluitingen tussen het parkgebied en het achterste gedeelte van de eigendommen langsheen het sportcentrum zal bestaan uit een haag en hoogstammig kreupelhout van verschillende hoogte dat mat afwijken van het bouwreglement.

VIII. BUFFERZONE

Uitsluitend voorbehouden voor het behoud van bestaande beplantingen tenderen bescherming te vormen tussen het woongebied en het parkgebied voor uitrustingen van collectief belang.
Bijkomende beplantingen moeten het uitzicht vervolledigen.
Het vellen van bomen en struiken is er voerboden.
Het natuurlijk karakter is overheersend.
De te voorziene beplantingen zijn van het inheems type en in het grootste gedeelte met doorlevend blad.

IX. PARKEGEBIED

Gebied voorbehouden voor decoratieve beplantingen en de toegangen.
De beplantingen zullen bestaan uit hoogstammige en laagstammige bomen, struiken, levende hagen, bloemperken en beplante schermen die de decoratie verzekeren.

X. NATUURGEBIED

De aanleg van de non-aedificandizone moet gebeuren door het behoud, het onderhoud en de wederaangroeui van het natuurlijk milieu.
De wegen hernomen op het plan mogen 2m breedte niet overschrijden en zullen bedekt zijn met natuur- en waterdoorlatende materialen.
Het aanteelt wegen voorzien op het plan mag niet verhoogd worden
Zij zullen verwezenlijkt worden zonder bomen te vellen.
Elke reliëf wijziging is verboden behalve de werken nodig voor het goed onderhoud van het gebied. Deze moeten het behoud van het gebied tot doel hebben en de regeneratie van het natuurlijk milieu.
Het bouwverbod is niet van toepassing op het bebouwd perceel.
De bestaande oprichting mag hef voorwerp uitmaken van verbouwingswerken op voorwaarde verwezenlijkt worden.
Twee bestaande laren zijn te behouden. Het afhakken is hiervoor toegelaten, namelijk door het wegnemen van de scheuten van de spontane plantengroei.

XI. INGESLOTEN HUIZENBLOK – BLANKEDELLEGAARDE

De voorschriften van de verkavelingsvergunning afgeleverd op 20 juli 1984 blijven van toepassing.

XII. PARKING

Een parking zal verwezenlijkt worden binnen de beugel van de zijlaan van de autosnelweg naar Oudergem.
Het esthetisch aspect van deze zal bijzonder verzorgd worden.
De parkeerruimte voor auto’s zal verwezenlijk worden op een hoger of lager gelegen gedeelte van de rijbaan.
Voldoende beplantingen zullen aangebracht worden op het talud teneinde de geparkeerde wagens te verbergen.
Een lineaire of in schuin parkeervakken aangelegde parking zal verwezenlijk worden langsheen de rijbaan van de autosnelweg in de richting van het kasteel van de Dry boren.

XIII. BEPLANTINGEN SCHALLERLAAN

De bomen langsheen deze straat moeten behouden blijven.

XIV. KULTUREEL GEBIED

a) Bestemming
Uitsluitend voorbehouden voor het museum en de woning van de verantwoordelijke.
De aard der uitgevoerde activiteiten in dit gebied moet verenigbaar zijn met de functie van het museum.
Dit museum heeft tot doel het zonienwood en zijn historische en artistieke aspecten, thema in een ruime zin te interpreteren, beter te laten kennen.
Buiten de verkoop van documenten, voorwerpen enz. in verband met de activiteiten van het museum, mag geen handel gedreven worden.

b) Inplanting
De inplanting hernomen in het bijzonder plan wordt ter inlichting gegeven.
Is toegelaten: de reconstructie van de toren, en eventueel, het gedeelte van het wachtgebouw, de stallingen en de kapel.

c) Gabarit
Er zal rekening gehouden worden in de mate van het mogelijke, met het uitzicht van de gebouwen zoels zij uitgebeeld waren op de gravure en plannen van de 17de en 18de eeuw.
De toren bestond waarschijnlijk uit 4 niveaus, de nok van het dak reikte ongeveer ¼ boven de hoogte van het bestaande gebouw.
Het wachtgebouw was niet hoger dan het bestaande gebouw.

d) Dak
De gebouwen moeten bedekt worden met een hellend dak.
De hellingen worden bepaald volgens de bestaande timmerwerken en de bestaand gravures.
Oude dakpannen zijn verplicht voor het wachtgebouw. De natuurleien zijn verplicht voor de toren.

e) Aspect der gebouwen
Bestaand gebouw: alle gevels zijn uitgevoerd met breukstenen van Gobertange en Waver.
Het gebruik van oude materialen is verplicht voor de heropbouw van de toren.
Het metselwerk moet noodzakelijk uit oude breukstenen bestaan voor het zichtbare gedeelte van de muren.
Het esthetisch uitzicht moet bijzonder verzorg worden.
De kleur van de mortel zal gelijk zijn aan de bestaande mortel.

f) Omgeving
De omgeving van het gebouw moet regelmatig onderhouden Vorden, maar moet zijn natuurlijk uitzicht behoedden, het zichtbaar gebruik van moderne materialen (beton enz.) moet vermeden worden.