Bestuur & Politiek

Bijzonder plan 6

 

Bijzonder plan 6 - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 18/01/1980

 

Documenten

Libellé Formaat
Cartouche jpg
Hoogte jpg
Legende jpg
Deel1 jpg
Deel 2 jpg
Partie 3 jpg
Partie 4 jpg
Partie 5 jpg
Plan jpg
Situation existante pdf
   
Bijzonder plan 6 (Volledig) pdf

  


 

Stedebouwkundige voorschriften


I.    Algemeenheden

1)    De reglementen van de Gemeente en van de Agglomeratie Brussel zijn van toepassing voor zover zij niet tegenstrijdig met de voorschriften van het bijzoner plan.
2)    Ingeval dat de graphische gegevens tegenstrijdig zijn met de voorschriften, zijn de eerste van toepassing.
3)    De afwijkingen zijn toegestaan overeenkomstig artikel 51 van de wet op de Stedebouw.
4)    Rij het oprichten van een plat dak, is een technische verdieping toegelaten. Deze zal overeenkomen met de ministeriële rondschrijven van 5 augustus 1965 die als voorwerp heeft  : - Superstruktuur – Techniesche verdieping -. De buitenwanden zullen met hetzelfde parementsmateriaal bekleedt worden dan dat van de gevels van het gebouw.
5)    De garages mogen onder het peil van hovingen gebouwd worden. Daarom zal er boven deze garages minstens 60 cm, teelaarde aangebracht worden.
6)    De oppervlakte, op de gelijkvloerse, per onderneming mag 300 m² nietoverschrijden, parkeerplaats inbegrepen.
7)    Op de daken, zijn de televisieantennes verboden.
8)    De woning zal doorlopend zijn doorheen alle gebieden.
9)    De ministeriële rondschrijven betreffende de garages en parkeerruimten zijn van toepassing.
10)    De hoogter der gebouwen worden als maxima beschouwd. Slechts één verdieping minder mag toegelaten worden.  De maat wordt genomen tussen voetpad en kornis. Geen enkele afbraak van een gebouw mag ondernomen worden zonder goedgekeurd plan van de wederopbouw of bestemming.

II.    Woongebied

1)    Bestemming

Voorbehouden aan de residentie. De gelijkvloerse verdiepingen mogen eveneens bestemd worden voor handel of kantoren voor zover de gebele vloeroppervlakte van deze funkties 100 m² per gebouw niet overschrijdt.

2)    Gabariet – Inplanting
De inplantingen zullen overeenkomen met de aanduidingen van het plan, de aangeduide gabarieten worden beschouwd als maxima. De minimum oppervlakte van een woning is op 65m² vastgesteld. Woningen met een kleinere oppervlakte mogen eventueel gevestigd worden zonder dat hun totale oppervlakte 15% van de brutoopervlakte van de vloeren per gebouw niet overschrijdt. In de gebouwen wwar de vloeroppervlakkte minder is dan 65 m², mag de oppervlakte van de woningen lager zijn dat de toegelaten minimale oppervlakte.


3)    Esthetiek

De nieuwe gevels moeten bekleed worden met parementsmaterialen. In het kader van de vernieuwing is het schilderen van de gevels toegelaten.

4)    Daken

De gebouwen zullen afgedekt worden bij middel van platte of hellingsdaken van 40° maximum.
De hellingsdaken zullen met natuurlijke of kunstmatige pannen of leien bedekt worden.
De dakvensters waarvan de hoogte niet 1,50m overschrijdt zijn toegelaten op ¾ van de gevelbreedte in de te herbouwen of te vernieuwen gebouwen.

5)    Publiciteit

Elke publiciteit is verboden, met uitzondering van beroepsaanduidingen.

6)    Afsluitingen

De binnenafsluitingen tussen eigendommen bestaan uit levende hagen ondersteund door een geraamte samengesteld uit piketten, draad en traliewerk van een hoogte van 1,50m maximum.
III.    Woon- handels- en nijverheidsgebied

1)    Bestemming

Voorbehouden, op het gelijkvloerse voor handelszaken, kleine nijverheid, ambachten en middelmatige ondernemingen.
De kantoren, de sociale diensten en opslagplaatsen die afhangen van een binnen de grenzer van het bijzonder plan gevestigde onderneming evenals kantoren voor vrije beropen zijn toegelaten op een verdieping van de gebouwen, de andere verdiepingen zijn voorbehouden voor de woonst.
Wordt uit dit gebied verbannen, elke aktiviteit die niet in overeenstemming is met de woonst.

2)    Gabariet – Inplanting

De inplantingen zullen overeenkomen met de aanduidingen van het plan. De gabarieten worden beschouwd als maxima.
De minimale oppervlakte van een woning wordt vastgesteld op 65 m². Woningen met minder oppervlakte mogen eventueel opgericht worden zonder dat hun totale oppervlakte 15 % van de totale brutoopervlakkte van de vloeren per woning niet overschrijdt.
In de gebouwen waarvan de totale brutoopervlakte minder dans 65 m² bedraagt, mag de oppervlakte van de woningen minder zijn dan de minimale toegelaten oppervlakte.

3)    Esthetiek

De architekturale conceptie van het geheel van de gebouwen moet homogeen zijn. De nieuwe gevels moeten bedekt worden met parmentsmaterialen.
In het kader van de renovatie, wordt het schildwerk op bakstenen toegelaten.

4)    Daken

De daken zullen plat zijn of hellingen hebben van 40°. De hellende daken zullen uit natuurlijke of kunstmatige dakpannen of leien bestaan.
In de te verbouwen of te vernieuwen gebouwen zijn dakvensters, waarvan de hoogte niet meer dan 1,50m. Bedraagt toegelaten op ¾ van de breedte van de gevels.

5)    Publiciteit

Elke publiciteit moet het voorwerp uitmaken van een toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.

IV.    Gebied voor bijgebouwen met aangelegde daken

1)    Bestemming

Voorbehouden voor werkplaatsen, handel en opslagplaatsen als aanvulling van de onderneming gevestigd binnen de grenzen van het bijzonder plan. Dit gebied mag eveneens bestemd worden voor de aanleg van koeren en tuinen.

2)    Gabariet – Inplanting

De inplantingen moeten overeenstemmen met de aanwijzigingen van het plan.
De gabarieten worden als maxima beschouwd.

3)    Daken

De platte daken zijn verplichtend. Zij zullen bedekt worden met 60 cm grond en bezaaid worden.

4)    Publiciteit

Elke publiciteit is verboden.

V.    Gebied voor achtergebouwen

1)    Bestemming

Uitsluitend voorbehouden voor werkplaatsen, handelszaken en onslagplaatsen als aanvulling van een onderneming gelegen binnen de grenzen van het bijzonder plan. Dit gebied mag eveneens bestemd worden voor de aanleg van koeren en tuinen.

2)    Gabariet – Inplanting

De inplantingen zullen overeenstemmen met de aanwijzigingen van het plan. De gabarieten worden beschouwd als maxima.

3)    Daken

De gebouwen zullen bedkt zijn met platte daken of hellende daken. In dit laatste geval mag de ton van het dak niet hoger dan 2,50m boven het peil van de kornis komen.
 
4)    Publiciteit

Elke publiciteit is verboden.

VI.    Gebied voor sociale gebouwen

1)    Bestemming

Uitsluitend voorbehouden voor de oprichting van een complex met sociaal karakter opgericht op initiatief van de Nationale Maatschappij voor Huisvesting.

2)    Gabariet – Inplanting

De inplantingen zullen overeenstemmen met de aanwijzigingen van het plan. De gabarieten worden beschouwd als maxima.
De minimale oppervlakte per woning bedraagt 50m².
Woningen met minder oppervlakte mogen  eventueel ingericht worden zonder dat hun totale opppervlakte 15% overschrijdt van de totale brtuooppervlakte van de vloer.
Enkel één verdieping minder mag toegelaten worden.
De hoogte worden gemeten tussen voetpad en kornis of kroonlijkt.

3)    Esthetiek

De gevels zullen bedekt worden met parementsmaterialen.

4)    Daken

De gebouwen zullen bedekt worden met platte of hellende daken.

5)    Publiciteit

Elke publiciteit is verboden.

VII.    Bebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

1)    Bestemming

Deze gebieden zijn bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

2)    Gabariet – Inplanting

De gebouwen zullen beantwoorden aan de inplantingen en gabarieten aangeduid op het plan.

3)    Esthetiek

Alle gevels zullen bedekt worden met een parementsmateriaal.

4)    Daken

De gebouwen zullen bedekt worden met platte of hellende daken.

5)    Publiciteit

Alle publiciteit zal het voorwerp uitmaken van een toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.

VIII.    Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen en sociale woningen

1)    Bestemming

Dit gebied is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare diensten. Op de verdiepingen kunnen sociaal-pedagogische uitrustingen evenals sociale woningen voorzien worden.

2)    Gabariet – Inplanting

De gebouwen moeten beantwooorden aan de inplantingen en gabarieten aangeduid op het plan.

3)    Esthetiek

Alle gevels zullen bedekt worden met parementsmaterialen.

4)    Daken

De gebouwen zullen bedekt worden met platte of hellende daken.

5)    Publiciteit

Elke publiciteit moet het voorwerp uitmaken van een toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.


IX.    Groen gebied

Dit gebied is uitsluitend voor koeren en hovingen evenals voor de ruimte voor de gebouwen langsheen de openbare straat.
Zijn aanleg bestaat uit grasperken, beplantingen alsook toegangswegen naar de gebouwen. Terrassen en uitbouwen die beantwworden aan de voorschriften van het bouwreglement zijn toegelaten.
De bestaande gebouwen mogen in hun huidige oppervlakte en volume behouden blijven. De achteruitbouwstrook is uitsluitend voorbehouden voor grasperken en beplantingen. Deze mogen 1m hoogte niet overschrijden.
Anderzijds zijn de toegangswegen naar de ingang van het gebouw en de garages toegelaten.
De beplantingen moeten ten minstens 20% van de oppervlakte van de achteruitbouwstrook bedekken.
De afsluitingen langsheen de openbare weg zullen bestaan uit levende hagen met een maximum hoogte van 1m voorafgegaan op de rooilijn door boordstenen in getrild beton van maximum 20 cm hoogte.
De aanlegvan de openbare groene ruimte bestaat uit beplantingen, grasperken en ruimten voor de aangelegde speelpleinen.
Op de speelplaats van de gemeenteschool mogen de huidige overdekte speelplaatsen vervangen worden door gefragmenteerde elementen, opgesteld op verschillende plaatsen van de nieuw aangelgde speelplaats.
Kleine schuthuisjes mogen eveneens opgericht worden in de ruimte voorbehouden voor de sociaal-pedagogische funktie.
De helft van deze ruimte mag bedekt worden met een tegelvloer.