Bijzonder plan 8

 

Bijzonder plan 8 - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 01/03/1988

 

Documenten 

Libellé Formaat
Cartouche jpg
Legende jpg
Kaart jpg
Situation jpg
   
Bijzonder plan 8 (Volledig) pdf

 Stedebouwkundige voorschriften

Algemeenheden

De reglementen van de gemeente en de agglomeratie van Brussel zijn van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met de voorschriften van het bijzonder plan.
Ingeval dat de grafische gegevens tegenstrijdig zijn met de voorschriften zijn de eerste van toepassing.
Iedere publiciteit is verboden, met uitzondering van die betreffende de verkoop van gronden en gebouwen. De publiciteit in verband met de uitoefening van vrijeberoepen is alleen toegestaan op de benedenverdieping van de gebouwen : toegestane maximumoppervlakte : 30 dm².

A Residentieel gebied in open en gesloten bebouwing

1. Bestemming
Uitsluitend voorbehouden voor de gebouwen met mogelijkeheid er handel in afgewerkte produkten te drijven.

2. Gebarieten
De gebouwen zullen opgericht worden tussen de minima en de maxima volgens de richtlijnen van het paln, maar genomen tussen kornis en voetpad. De gebouwen worden verplichtend opgericht volgens de aanwijzingen van het plan op de rooilijn of op de verplichte bouwlijn.
De dieptegabarieten moeten beschouwd worden als maxima.
De bouwgrens hernomen op het plan is verplichtend in geval de oprichtingen niet gelijktijdig opgericht worden.
In geval van één bouwheer per groep, mag de bouwgrens naar achter geplaatst worden zonder wijzigingen voor de grens van de achtergevel.
Het gabariet van de gebouwen van de Zangvogelslaan is beperkt tot 13m. diepte maximum op het gelijkvloers en op 10m. maximum op de verdiepingen.

3. Daken
De gebouwen zullen bedekt worden met hellende daken. De helling is begrepen tussen 30 en 60° io de horizontale. De helling van de daken in de open bebouwing zullen dezelfde hellingen vertonen en zullen bestaan uit identieke materialen.
De materialen bestaan verplichtend uit natuur- of kunstleien of uit niet-verniste dakpannen. De pannen op basis van cement of in meerdere elementen zijn verboden.
De dakvensters zijn toegelaten. Het is wenselijk dat zij zich integreren in de structuur zelf van de gevels en schuine vlakken en dit op 60 cm. dan de gemene muren.
Glazen bouwwerken zijn toegelaten en mogen de driehoek van de daken vormen.

4. Materialen
Alle gevels dienen te worden uitgevoerd met parementsmaterialen.
Het esthetiek uitzicht moet bijzonder verzorgd worden. Materialen met schreeuwende kleuren en geverniste bakstenen zijn verboden.
Bij de oprichting of de heroprichting van woningen in open bebouwing zal de eerste oprichter de gevelmaterialen voor de ganse groep aangeven.
In geval van heroprichting moeten de kleur en de structuur van de materialen homogeen zijn.
De balkonennen en afdaken zijn toegelaten.

5. Garagen
Een parkeerplaats moet voorzien zijn per wining. De hellingen mogen 10% niet overschrijden.
De garageingangen van de verschillende gebouwen moeten naast elkaar aangelegd worden teneinde éénzelfde helling te behouden.
De voetingangen, naar geland het geval, moge deze helling volgen of horizontaal blijven.

B. Achteruitbouwstrook
Deze zone is uitsluitend voorbehouden aan de openruimten voor de gebouwen. De oprichting is er toegelaten op 1/4 van de diepte van de achteruitbouwstrook en op 60 cm van de gemene muur en binnen een hoek gevormd door twee vlakken van 45°, vanaf de as, zonder 1,50 m. te overschrijden.
De aanleg bestaat uit grasperken en beplantingen die 1,50m. niet overschrijden, evenals uit aangelegde wegen naar de gebouwen.
De gebruikte materialen voor de aanleg van de kanten moeten in overeenstemming zijn met de kleurschakering van de gebouwen.

C. Gebied voor koeren en tuinen
Uitsluitend voorbehouden voor de aanleg van koeren en tuinen met verbod er eender welk bouwwerk op te richten.
De bestaande bijgebouwen mogen niet hersteld noch aangewend worden.
Zij zullen verdwijnen na elke wijziging.
De afsluitingen bestaan uit levende hagen, op 1,50m. maximum hoogte.
Zij mogen versterkt worden in de as door gegalvaniseerde traliewerken of een traliewerk geplaats op metalen of houten palen.
De bergplaasten voor gereedschappen zijn toegelaten, overeenkomstig koninklijk besluit van 16 december 1971.

D. Gebied voor speelterreinen
Uitsluitend voorbehouden voor kinderspelen en ruimten voor vrijetijdsbesteding in open lucht. De toegangswegen zullen bedekt worden met dolomie en afgerand worden dooer en kantsteen.
De bestaande beplantingen zullen aangelegd worden teneinde een maximum aan zonnebestraling te verzekeren voor het speelplein.
De afsluitingen zullen voldoende hoog zijn teneinde het opzicht van de kinderen te vergemakkelijken (1,70m. in traliewerk met afsluiting in troènes langs weerskanten).
De speeltuigen in hout van natuurkleur zijn aan te bevelen.

E. Herverkavelingsgebied
Dit gebied, omringd dooer een streep, zla het voorwerp uitmaken van een verkavelingsvergunning. De algemene voorschriften van het plan zullen toegepast worden op de verkavling. De streep is ter indicatie gegevan.

F. Gebied voor openluchtsport
Uitsluitend voorbehouden voor openluchtsport, evenals voor de gebouwen met betrekking tot de verschillende disciplines.
De sportgebieden zullen verwezenlijkt worden op zodanige wijze dat zij het niveaupeil volgen. Dit geldt ook voor de gebouwen langs de privatie eigendommen. Een groene bufferzone moet voorzien worden.
De verlichtingen moten discreet zijn en de naaste eigendommen niet storen. In dit gebied zal het speelplein voor kinderen ingeplant worden. Dit maakt het voorwerp uit van bijzondere voorschriften voorzien in D.