Bestuur & Politiek

Bijzonder politiereglement van toepassing op de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12 -14) en zijn omgeving

 

Artikel 1

Het is voor al wie geen deel uitmaakt van het gemeentelijk personeel, geen beambte is van het gemeentebestuur of geen gebruiker die zijn voertuig komt parkeren of halen verboden om zich in de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12- 14) en bij zijn toegangen te bevinden.

Artikel 2

De politiediensten, de gemeentelijke ambtenaren zoals bedoeld in artikel 21 §1, 1° van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties evenals de gemeenschapswachten zijn gemachtigd om personen die zich zonder geldige reden in de gemeentelijke parking ophouden te bevelen de parking onmiddellijk te verlaten.

In geval van weigering wordt dit gedrag gelijkgesteld met een weigering gevolg te geven aan een bevel.

Artikel 3

§1 Al wie de bepalingen van dit reglement overtreedt, kan worden bestraft met de volgende sancties, i.e. een administratieve boete die maximaal € 175 of € 350 bedraagt naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

§2 Gemeenschapsdienst.

Wanneer hij dat passend acht, kan de sanctionerend ambtenaar gemeenschapsdienst voorstellen aan de overtreder die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten. Deze gemeenschapsdienst wordt geleverd met inachtneming van de nadere regels zoals vastgesteld door de wet van 24 juni 2013.

§3. Lokale bemiddeling.

Wanneer hij dat passend acht en wanneer een slachtoffer wordt geïdentificeerd in het kader van de administratieve procedure, kan de sanctionerend ambtenaar lokale bemiddeling voorstellen aan de overtreder die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten.

Deze bemiddeling vindt plaats met inachtneming van de nadere regels zoals vastgesteld door de wet van 24 juni 2013.

Artikel 4

Dit reglement wordt van kracht op de vijfde dag die volgt op de dag van zijn bekendmaking door aanplakking en op de website van de gemeente.