De verhoogde tussenkomst

 

 

Bepaalde personen genieten van een verhoogde tegemoetkoming in hun verzorgingskosten.Voor sommige geneesmiddelen, consultaties en medische onderzoeken betalen ze minder en in geval van hospitalisatie is de persoonlijke bijdrage ook lager.

Betrokkenen?

De verhoogde tussenkomst wordt automatisch toegekend aan personen die over een sociaal voordeel of over een bepaald statuut zoals het inkomen voor sociale integratie of gelijkgestelde hulp, het gewaarborgd inkomen voor bejaarde personen (IGO) of de bijdrage voor mindervalide personen genieten.

De verhoogde tussenkomst kan op basis van een inkomsten onderzoek aan gezinnen met een laag inkomen toegekend worden.

Te volgen weg

De verhoogde tussenkomst wordt automatisch toegekend aan personen die over een sociaal voordeel of over een bepaald statuut genieten. U hoeft dus niets te doen.

De personen die over een laag inkomen beschikken maar die niet automatisch recht hebben op de verhoogde tussenkomst mogen bij hun ziekenfonds een aanvraag indienen.

Geniet heel het gezin van de verhoogde tussenkomst?

De verhoogde tussenkomst toegekend op basis van een sociaal voordeel of een bepaald statuut betreft de begunstigde van het voordeel, de echtgenoot of levenspartner en in bepaalde gevallen de ten laste ingeschreven personen.

Hoe wordt u op de hoogte gesteld?

De personen die automatisch over de verhoogde tussenkomst genieten krijgen een brief van het ziekenfonds om ze te informeren.

De personen die een aanvraag moeten indienen zullen een brief van het ziekenfonds ontvangen om ze te informeren of ze wel of niet op een verhoogde tussenkomst recht hebben.

Voordelen toegekend aan de rechthebbenden van de verhoogde tussenkomst

Verzorgingskosten.

De verhoogde tussenkomst laat toe :

 • Een betere terugbetaling van uw verzorgingskosten te bekomen
 • De geneesmiddelen minder te betalen
 • De consultaties en medische onderzoeken minder te betalen
 • In geval van hospitalisatie een lagere persoonlijke bijdrage te betalen

Andere voordelen

Gelieve u tot uw ziekenfonds te richten.

 

U kan zich tevens tot de dienst sociale zaken van de gemeente richten om bepaalde sociale voordelen , onder voorwaarden te bekomen.

 

Certaines personnes bénéficient d’un remboursement plus important des soins de santé. Elles paient moins cher certains médicaments, les consultations et visites médicales. Et, en cas d’hospitalisation, la quote-part personnelle est moins importante. Ces personnes bénéficient de ce que l’on appelle l’intervention majorée.

 

 

Qui est concerné ?

L’intervention majorée est accordée automatiquement aux personnes qui bénéficient d’un avantage social ou d’un certain statut tel que :

 • Le revenu d’intégration sociale ou aide équivalente
 • La garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA)
 • L’allocation aux personnes handicapées
 • Les enfants atteints d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 66%
 • Les mineurs étrangers non accompagnés (MENA)
 • Les enfants (de moins de 25 ans) inscrits en tant que titulaires orphelins.

L’intervention majorée peut être octroyée aux ménages qui perçoivent de faibles revenus, sur base d’un examen des revenus.

Démarches à suivre

L’intervention majorée est accordée automatiquement aux personnes qui bénéficient d’un avantage social ou d’un certain statut. Vous ne devez donc rien faire.

Les personnes qui perçoivent de faibles revenus mais qui n’ont pas automatiquement droit à l’intervention majorée, peuvent en faire la demande auprès d’un des conseillers mutualistes, qui examinera votre dossier.

L’intervention majorée concerne-t-elle toute la famille ?

L’intervention majorée accordée sur la base d’un avantage social ou d’un certain statut concerne le bénéficiaire de l’avantage, le conjoint ou partenaire de vie et, dans certaines situations, les personnes inscrites à leur charge.

Comment êtes-vous prévenu ?

Les personnes qui bénéficient automatiquement de l’intervention majorée reçoivent un courrier de la mutualité pour les informer.

Les personnes qui doivent introduire une demande, recevront un courrier de la mutualité pour les informer s’ils ont droit ou non à l’intervention majorée.

Avantages accordés aux bénéficiaires de l’intervention majorée :

Soins de santé

L’intervention majorée vous permet :

 • D’obtenir un meilleur remboursement de vos soins de santé
 • De payer moins cher certains médicaments
 • De payer moins cher les consultations et visites médicales
 • De payer une quote-part personnelle moins importante, en cas d’hospitalisation.

Autres avantages :

Adressez-vous à votre mutuelle.

Vous pouvez également vous adresser aux affaires sociales de la commune pour obtenir certains avantages sociaux, sous conditions.