Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 97;
Overwegende wat volgt :
Het onvermogen van de burgemeester om zijn functie te bekleden tart het college van burgemeesters en schepenen met één element. De spoedeisendheid is gerechtvaardigd omdat de verkiezing van een vervangende schepen na de normale procedure meer dan een maand wordt uitgesteld.
Beslist
het punt "Verkiezing en eedaflegging van een Schepen" op de dagorde van de huidige zitting van de gemeenteraad te zetten