En Bord de Soignes - Sociale woningen - wijziging van de statuten

De raad,
Gelet op artikelen 117 en 135 van de nieuwe gemeentewet;
Herzien zijn beraadslaging 002/28.05.2020/A/0010 houdende En Bord de Soignes - Sociale woningen - statuten wijziging
Gezien de wijziging van artikel 26 van de statuten die aan de goedkeuring van de algemene vergadering wordt onderworpen:
Artikel 26:
De Raad kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een directeur die soortgelijke functies uitoefenen als de ondervoorzitter, alle drie uit verschillende gemeenten. De functies van voorzitter, vice-voorzitter en directeur met een vergelijkbare functie worden door elk van hen afwisselend voor een periode van twee jaar uitgeoefend. De bestuurders worden in deze hoedanigheid slechts benoemd voor de duur van hun mandaat als bestuurder. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
BESLIST
  • De wijziging van de statuten van de vennootschap En Bord de Soignes cvba goed te keuren;
  • Mevrouw Jeannine Crucifix aan te stellen om de raad te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap En Bord de Soignes cvba.