Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2020.

DE RAAD,
Gezien de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de artikelen 5 en 8 van de overeenkomst tussen ETHIAS en het Gemeentebestuur betreffende de oprichting van een pensioenfonds;
Ingevolge het financieel rapport van het dienstjaar 2020, overgemaakt door ETHIAS;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Neemt kennis van het financiële rapport over het gemeentelijke pensioenfonds – dienstjaar 2020.
Onderhavige beraadslaging in tweevoud, evenals kopies van het financiële rapport zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.