Bestuur & Politiek

Gemeentelijk reglement betreffende de inschrijving of schrapping van inwoners in de bevolkingsregisters, van vreemdelingen en mensen in afwachting

 

Artikel 1
De realiteitscontrole van de woonplaats door een persoon die verklaarde zijn hoofdverblijfplaats te willen vestigen of te wijzigen in Oudergem zal het voorwerp zijn van een politieonderzoek volgens de regels voorzien in het hiervolgend artikel 3.
Dit onderzoek wordt binnen de acht dagen na adreswijzigingsverklaring uitgevoerd.

Artikel 2
De ambtelijke schrapping uit de bevolkings- en vreemdelingenregisters, alsook uit het wachtregister, van de personen die het nalieten om hun adresverandering te melden gaat pas van kracht na het gedane politieonderzoek volgens de wijze voorzien in het hiervolgend artikel 3.

De enige uitzondering op deze procedure is deze die bestaat uit het schrappen van een ingeschreven persoon op het referentieadres van het OCMW na een uitdrukkelijk verzoek van deze instelling.
Een identieke procedure aan deze ambtelijke schrapping is van toepassing voor de personen die nooit werden ingeschreven in een gemeente van het Koninkrijk of die nalieten hun aanwezigheid te melden of te verklaren, voorzien door artikel van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 op het houden van bevolkingsregisters. De beslissing van een ambtshalve inschrijving wordt door het College van Burgemeester en Schepen genomen op aanvraag van de Bevolkingsdienst, nadat een politieonderzoek bevestigde dat een persoon of een gezin aanwezig is op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 3
De lokale politieagenten belast met de onderzoeken voorzien in de hierboven vermelde artikels 1 en 2, moeten, ter plaatse, navraag doen bij de eigenaar, de hoofdhuurder, een andere huurder, huisbewaarder, buur, enz. of de persoon werkelijk zijn woonplaats in de gemeente heeft gevestigd of verlaten.
Wanneer de persoon op het gemeentelijk grondgebied verblijft zonder te zijn ingeschreven, moeten de agenten zich op de hoogte stellen van de juiste identiteit van de inwoner evenals zijn inschrijvingsadres. Bij vertrek, moeten zij achterhalen sinds wanneer en voor waar naartoe de persoon vertrokken is, en of deze in dit geval vergezeld werd door de leden van zijn gezin.
Indien de personen hun verblijfplaats verlaten hebben voor een onbepaalde bestemming, dient de identiteit van de personen die de woning als verblijfplaats hebben gekozen.
De verzamelde inlichtingen moeten schriftelijk worden weergegeven in een rapport, waarvan het model zich als bijlage bevindt. Dit  gedagtekend en gehandtekend  rapport zal overhandigd worden aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand of zijn afgevaardigde

Artikel 4
De lokale politie meldt aan de bevolkingsdienst, overeenkomstig bovenvermeld artikel 3, de personen die het nalieten om een verklaring van adresverandering in te dienen en dit volgens de voorgeschreven vorm en termijn van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 aan de bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Artikel 5
De minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde, de algemene directeur van het departement “Bevolking – Instellingen  en Kieszaken” alsook de generale directeur van de Vreemdelingendienst, betreffende de vreemdelingen, zijn bekwaam om geschillen tussen de burger en de administratie of tussen twee gemeentebesturen op te lossen, alsook om een uitspraak te doen in verband met inschrijvingen of schrappingen.

Artikel 6
Op gemeentelijk vlak is de Burgemeester of zijn afgevaardigde, de verantwoordelijk van de bevolkingsdiensten die eveneens bevoegd zijn om geschillen op te lossen die onverwachts zouden opduiken betreffende de bepaling van de woonplaats. Zij kunnen eveneens nazichttaken uitvoeren, overeenkomstig artikels 1 tot en met 3 van huidig reglement.

 

Bijlage :

Verslag met betrekking tot het onderzoek van de reële verblijfplaats bedoeld in artikel 7, §5 , van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingregister.
Beslissing van de Gemeenteraad van 30 juni 2011

Informatie betreffende een aanvraag tot inschrijving van een niet-ontvoogde minderjarige

Politieonderzoek