Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van de« Dierenartscheque »- premie voor huisdieren

Artikel 1 – Voorwerp

Voorwerp onder voorbehoud van de beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden die vastgelegd worden in onderhavig gemeentelijk reglement, het College van Burgemeester en Schepenen een premie toekennen, ook wel ‘dierenartscheques’ genoemd, toegekend worden aan gezinnen die in Oudergem gedomicilieerd zijn en eigenaar zijn van (een) huisdier(en) voor de volgende ingrepen: om huiskatten te steriliseren, de identificatie van honden en huiskatten of ieder ander dierenarts onderzoek voor alle huisdieren.

Artikel 2 – Definities

  1. « Sterilisatie » : ingreep uitgevoerd door een dierenarts bij een huiskat  (mannelijk of vrouwelijk) om dat onvruchtbaar te maken.
  2. « Identificatie » : ingreep uitgevoerd door een dierenarts die erin bestaat een huiskat of een huishond te identificeren door een elektronische chip te implanteren onder de huid.
  3. « Dierenarts »  : lid van de Orde der Dierenartsen van België dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd.
  4. « Gezin »: een of meerdere personen die al dan niet door familiebanden verbonden zijn, gedomicilieerd zijn te Evere, onder hetzelfde dak wonen en hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen (waarbij de gezinssamenstelling geldt als bewijs).
  5. « Aanvrager »: de natuurlijke persoon, eigenaar of houder van een huisdier, die er gewoonlijk een onmiddellijk beheer of toezicht op uitoefent.

Artikel 3 -  Begunstigde

De premie wordt toegekend aan elke meerderjarige natuurlijke persoon die tot de categorie van de lage inkomens behoort, die gedomicilieerd is op het grondgebied van de gemeente Oudergem en die de prijs van de consultatie en de identificatie, de vaccinatie en/of de sterilisatie betaald heeft voor het dier of de dieren waar hij de eigenaar van is.

Lage inkomens: alleenstaande met een belastbaar inkomen lager dan € 35.782,80 en samenwonenden of koppel met een belastbaar inkomen lager dan € 50.782,80. Het in aanmerking te nemen bedrag staat verduidelijkt op het recentste aanslagbiljet kohieruittreksel. Het betreft de som van het globaal belastbaar inkomen en het afzonderlijk belastbaar inkomen.

Samenwonenden of koppel: meer dan een meerderjarige persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres.

Artikel 4 – Toegekend bedrag

Het bedrag van de gemeentelijke ‘dierenartscheque’-premie voor de sterilisatie wordt vastgelegd op 50,00 euro voor mannelijke katten en op 75,00 euro voor vrouwelijke katten.

Het bedrag van de gemeentelijke ‘dierenartscheque’-premie voor de identificatie wordt vastgelegd op 25,00 euro per ingreep voor mannelijke en vrouwelijke katten en honden.

Het bedrag van de gemeentelijke ‘dierenartscheque’-premie voor ieder ander veterinair onderzoek wordt vastgelegd op 25,00 euro per onderzoek voor mannelijke en vrouwelijke huisdieren.

Het bedrag van de premie mag niet hoger liggen dan 100 % van het bedrag van de factuur van de dierenarts. Er worden maximaal drie premies per jaar en per gezin dat in Oudergem gedomicilieerd is (op basis van de gezinssamenstelling) toegekend. De premies moeten verband houden met een veterinaire prestatie die beschreven wordt op het aanvraagformulier (sterilisatie, identificatie of een ander veterinair onderzoek).

Het premiemaximum uit de voorgaande alinea geldt ongeacht het aantal huisdieren waarop de aanvraag betrekking heeft. De premies moeten betrekking hebben op huisdieren die eigendom zijn van het gezin dat de premie wil krijgen.

Artikel 5 – Procedure

Op straffe van onontvankelijkheid moet de aanvraag voor de premie worden ingediend met behulp van het ad-hocformulier dat de verantwoordelijke correct dient in te vullen en te ondertekenen.

Bij het aanvraagformulier horen:

  1. Een kopie van het laatste aanslagbiljet kohieruittreksel van het gezin afgeleverd door de FOD Financiën, met verduidelijking van de inkomens, al dan niet onderworpen aan de Belgische personenbelasting* (als bewijs van de inkomenscategorie waartoe de aanvrager behoort);
  2. Een kopie van de gedetailleerde honorariumnota/factuur van de dierenarts op naam van de aanvrager;
  3. Een kopie van het bewijs van betaling van de volledige honorariumnota/factuur (rekeningafschrift, ...);
  4. In het geval van een premieaanvraag voor identificatie of vaccinatie, een kopie van de betreffende pagina van het vaccinatieboekje.

De interventie moet na 1 januari 2022 worden uitgevoerd.

De premie-aanvraag moet ten laatste vóór 30 juni 2023 worden ingediend op het volgende adres: Gemeentebestuur van Oudergem – Dienst Leefmilieu, Emile Idiersstraat 12-14, 1160 Oudergem.

Artikel 6 – Toekenningscriterium

Het maximumbedrag aan beschikbare kredieten voor de sterilisatie van katten en de identificatie van huiskatten en honden is 4.500 euro.

Het maximumbedrag voor een consultatie van een dierenarts voor alle huisdieren bedraagt 1.500 euro.

Indien het aantal aanvragen het beschikbare budget zou overstijgen, worden de aanvragen behandeld volgens hun datum van indiening tot het budget is uitgeput.

Artikel 7 – Uitbetaling

Volgend op de beslissing tot toekenning van het college van burgemeester en schepenen wordt de premie aan de aanvrager betaald op het rekeningnummer dat deze laatste vermeldt op het formulier zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel 8 – Terugbetaling

De aanvrager die een premie heeft ontvangen, is gehouden die premie volledig terug te betalen aan het gemeentebestuur in geval van onjuiste of bedrieglijke aangifte die als enig doel had de genoemde premie op onrechtmatige wijze te verkrijgen.

Artikel 9 – Betwistingen

Tegen de beslissing tot weigering van een gemeentelijke premie kan bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ondertekend en met redenen omkleed, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van één maand die ingaat bij de betekening van de beslissing tot weigering.