Gemeenteraad - 02.06.2022

De dossiers van de zitting

002/02.06.2022/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022 - Goedkeuring

002/02.06.2022/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/02.06.2022/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/02.06.2022/A/0004 - Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren

002/02.06.2022/A/0005 - BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 14.06.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 14.06.2022

002/02.06.2022/A/0006 - VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

002/02.06.2022/A/0007 - Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Rekening

002/02.06.2022/A/0008 - Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2023

002/02.06.2022/A/0009 - Triomf Project : Oprichting van een gedeeltelijk CASCO openbaar gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen - Goedkeuring van het bestek n° JUR 5-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar ;

002/02.06.2022/A/0010 - Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren

002/02.06.2022/A/0011 - "Bruxelles fait son cinéma" – 05.07.2022 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring

002/02.06.2022/A/0012 - Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022.

002/02.06.2022/A/0013 - Subsidie Overeenkomst 2021 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.

002/02.06.2022/A/0014 - Bijstelling van de overeenkomst tussen « OXFAM » en de gemeente Oudergem betreffende het plaatsen van kledingcontainers op het grondgebied van de gemeente Oudergem

002/02.06.2022/A/0015 - Aanduiding van de leden van de Onafhankelijke Commissie met het oog op de toewijzing van woningen

002/02.06.2022/A/0016 - Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI): Verlaging van de gewestelijke subsidie aan de preventiedienst

002/02.06.2022/A/0017 - Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gewestelijke subsidie voor de huisvesting van Oekraïners

002/02.06.2022/A/0018 - Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de toestand van de straten in de wijk Bassem