Gemeenteraad - 23.12.2021

De dossiers van de zitting

02/23.12.2021/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021 - Goedkeuring

02/23.12.2021/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

02/23.12.2021/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

02/23.12.2021/A/0004 -  VZW Senioren Oudergem - samenstelling

02/23.12.2021/A/0005 - Gegevensbescherming : Gewestelijke videobewakingsproject - Tijdelijke vaste bewakingscameradienst. Principeakkoord

02/23.12.2021/A/0006 - Gegevensbescherming: Regionaal project bewakingscamera's - Uitrol ANPR 2021-2022

02/23.12.2021/A/0007 - Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het uitvoeren van een inventaris van het bomenbestand in de gemeente

02/23.12.2021/A/0008 - Subsidie 2021 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.

02/23.12.2021/A/0009 - Aantekening van een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tegen de gewestelijke belastingen op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2021 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 3.773,00 € €

02/23.12.2021/A/0010 - Overheidsopdracht voorbehouden aan de sociale ondernemingen betreffende de reiniging diensten van de gemeentelijke gebouwen - Openbare procedure met Europese bekendmaking - intrekking van de beraadslaging van 30/09/2021 - Goedkeuring van het nieuw bestek en van de andere documenten van de opdracht

02/23.12.2021/A/0011 - Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

02/23.12.2021/A/0012 - Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

02/23.12.2021/A/0013 - Wijziging aan het belasting Reglement op de uithangborden

02/23.12.2021/A/0014 - Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2022

02/23.12.2021/A/0015 - O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 3 - dienstjaar 2021

02/23.12.2021/A/0016 - Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2022 – Voorlopige goedkeuring

02/23.12.2021/A/0017 - Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2022 – Voorlopige goedkeuring.

02/23.12.2021/A/0018 - Gemeentebegroting - dienstjaar 2022 - Voorlopige goedkeuring

02/23.12.2021/A/0019 - Driejaarlijks plan 2022-2024

02/23.12.2021/A/0020 - Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2021

02/23.12.2021/A/0021 - Toekenning voor 2021 van een eindejaarstoelage.

02/23.12.2021/A/0022 - Toekenning van elektronische ecocheques aan het personeel van de kinderopvangcentra – Goedkeuring van het aanbod van Edenred voor de uitgifte van deze ecocheques.

02/23.12.2021/A/0023 - Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het regionaal parkeerbeleid