Gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 - mededeling

DE RAAD
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, en meer bepaal artikel 13 ;
NEEMT KENNIS
  1. van de uitslagen gemeenteraadsverkiezingen
  2. van het ministerieel besluit van 29.11.2018 houdende benoeming van de heer Didier Gosuin in hoedanigheid van Burgemeester van Oudergem;
  3. van het proces-verbaal van de eedaflegging.
Onderhavige beraadslaging, in dubbel, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.