Gezondheidscrisis COVID-19 - zitting van de Gemeenteraad - virtuele vergadering

DE RAAD,
Gelet op  het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, artikel 3;;
Overwegende wat volgt :
Een videoconferentie-oplossing (Microsoft Teams) werd met succes getest op 29.04.2020.
De uitnodiging alsook alle documenten met betrekking tot de agendapunten worden ten minste 24 uur vóór het voor de vergadering vastgestelde tijdstip (met name op 22.04.20) elektronisch aan de betrokken leden  meegedeeld
BESLIST
  • De vergadering van de Gemeenteraad op virtuele wijze te houden.
Het proces-verbaal vermeldt het kanaal via het welke de virtuele bijeenkomst plaatsvond.