Goedkeuring van de rekeningen van de Raadgevende sportcommissie - dienstjaar 2018.

DE RAAD:
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, en meer bepaald wat artikel 3 betreft ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meerbepaald artikel 117;
Gezien de oprichting in 2013 van de Raadgevende Commissie van Sport (College van 12/3/13 en Raad van 28/3/13)
Gezien de aanduiding van de voorziter en de leden van de Commissie door beslissing van het College op 3/12/13
De Raadgevende sportcommissie heeft ons zijn rekening en balans van het dienstjaar 2018 overgemaakt.
De stavingsstukken betreffende deze balans, liggen ter inzage op de Rekendienst waar er kennis van kan genomen worden.
Deze rekening stelt zich als volgt voor :
Totaal Opbrengsten 39.786,60 €
Totaal Lasten 51.846,07 €
Op te nemen saldo 2017 -12.059,47 €
Algemeen resultaat 30.485,61 €
BESLIST:
De rekening van  de Raadgevende sportcommissie dienstjaar 2018 goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke besturen.