Goedkeuring van de rekeningen van de Raadgevende sportcommissie - dienstjaar 2019.

DE RAAD:
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, en meer bepaald wat artikel 3 betreft ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meerbepaald artikel 117;
Gezien de oprichting in 2013 van de Raadgevende Commissie van Sport door de Gemeenteeraad van 28/3/2013;
Gezien de aanduiding van de leden van politieke partijen voor de Raadgevende Sportcommissie van Sport door beslissing van het College op 21/1/2019;
Gezien de aanduiding van de voorziter voor de Raadgevende Sportcommissie door beslissing van het College op 12/3/2019;
De Raadgevende Sportcommissie heeft ons zijn rekening en balans van het dienstjaar 2019 overgemaakt.
De stavingsstukken betreffende deze balans, liggen ter inzage op de Rekendienst waar er kennis van kan genomen worden.
Deze rekening stelt zich als volgt voor :
Overgedragen erfgoed -7.414,91 €
Voorziening voor overige risico's en kosten -23.070,70 €
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar -1.676,67 €
Geldbeleggingen en liquide middelen 24.865,53 €
Totaal resultaat -7.293,75 €
BESLIST:
De rekening van de Raadgevende Sportcommissie dienstjaar 2019 goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke besturen.