Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2018

De raad
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meerbepaald het artikel 117;
Herzien zijn beraadslaging van 9 november 1990, waarbij de nalatenschap van de heer Raymond DEPOLLIER werd aanvaard onder voorbehoud van boedelbeschrijving;
Overwegende dat de Heer DEPOLLIER door zijn eigenhandig geschreven wilsbeschikking zijn eigendom nalaat aan de gemeente ten behoeve van goede werken;
Op voorstel van het Kollege van Burgemeester en Schepenen ;
beslist
Het bedrag van 12.522,70 € als volgt te verdelen onder de begunstigde instellingen :
Raad voor Maatschappelijke actie en solidariteit (openbare computer ruimte voor zestigplussers):
              1500 €
Acties ten bate van de jeugd :
1372, 70 €
Sneeuwklassen :
8000 €
Jeugdhuis VZW :
 600 €
Den Dam :
500 €
Zonïenzorg vzw
550 €
Onderhavige beraadslaging, in drievoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister President van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.