Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van mevrouw Pascale Despineto

Gelet op de nieuwe gemeentewet, en meer bepaald artikels 4, 7, 80 en 81;
Vandaag, 06.12.2018, om 19.00 uur, is de gemeenteraad die op 28.11.2018 door de wd Burgemeester volgens de regels is opgeroepen, samengekomen onder het voorzitterschap van de heer Christophe Magdalijns, waarnemend burgemeester van Oudergem.
Het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 op zijn vergadering van 26.11.2018 bekrachtigd.
Overwegende dat de de verkozenen niet opgehouden heeft de verkiesbaarheidsvereisten te vervullen, zich momenteel niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid bevindt die zijn vastgelegd in het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en zij dus tot het afleggen van de eed moet worden toegelaten;
De verkozene legt in handen van de burgemeester in het Frans de volgende eed af: "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk" ;
De hiervoor aangeduide verkozene die de eed heeft afgelegd, is aangesteld verklaard in de hoedanigheid van gemeenteraadslid.
Deze beraadslaging, in twee exemplaren, zal worden overgemaakt aan de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.