Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : informatiebijeenkomsten voor bewoners

Mijnheer de voorzitter,  
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
Onze gemeenschap is zeer dynamisch op het gebied van onroerend goed. Dit is een teken dat het aantrekkelijk is voor toekomstige bewoners. Wanneer echter een grootschalig vastgoedproject wordt aangekondigd, lokt dit bijna altijd een reactie van wantrouwen uit bij de omwonenden, die zich zorgen maken over de gevolgen voor hun dagelijks leven.
Deze bezorgdheid is begrijpelijk en legitiem. Daarom organiseert de gemeente voor elk groot project informatiebijeenkomsten voor de bewoners. In de afgelopen maanden zijn verschillende projecten (Côté Colline, Stadsmus, Beaulieu) aan de omwonenden gepresenteerd. Deze sessies zijn uiterst leerzaam en kunnen een breder publiek interesseren dan alleen de omwonenden.
In dit verband zijn onze vragen de volgende:

 • Zou het mogelijk zijn, zoals reeds gevraagd in de gemeenteraadsvergadering van 25 november 2021, om systematisch alle leden van de gemeenteraad uit te nodigen voor de informatievergaderingen "buurtbewoners"? Om ons werk ten aanzien van de bevolking van Oudergem goed te kunnen doen en om niet te moeten vertrouwen op een toevallige ontmoeting met buurtbewoners om geïnformeerd te worden? Het lijkt ons een gebaar van goed bestuur.
 • Daarom worden wij vaak laat en willekeurig over projecten geïnformeerd. Zou het niet mogelijk zijn, zoals ook in de gemeenteraadsvergadering van 25 november 2021 is gevraagd, om jaarlijks een gemeenteraadsvergadering speciaal voor nieuwbouwprojecten in de gemeente te houden, zoals bijvoorbeeld op donderdag voor verenigingen wordt gedaan?

Wij willen een verwante vraag stellen:
In een recente verklaring heeft de staatssecretaris belast met huisvesting in het Brussels Gewest gezegd dat zij overweegt de overlegcommissies op gemeentelijk niveau af te schaffen om het beroemde "Nimby"-fenomeen te vermijden en de procedures te versnellen. Deze commissies bieden de burgers echter de mogelijkheid om rechtstreeks hun mening te geven over projecten die hun dagelijks leven beïnvloeden.

 • Wat is het standpunt van de Academie van Oudergem indien een dergelijk besluit wordt genomen?

Wij danken u voor uw steun.
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden

 • Antwoord van de heer Alain Lefebvre, Schepen:

Dames en heren van de gemeenteraad,
Beste collega's,
De informatiebijeenkomsten die wij organiseren worden aangekondigd op de ter plaatse geplaatste berichten van onderzoek. Deze berichten worden ook gepubliceerd op de website van de gemeente. Wij hebben er geen bezwaar tegen u uitnodigingen voor deze bijeenkomsten te sturen. Dat hebben we bij verschillende gelegenheden gedaan. Deze bijeenkomsten hebben vaak betrekking op belangrijke projecten die door het gewest worden onderzocht, waardoor de termijnen voor het openbaar onderzoek krap zijn, waardoor de aankondiging van de bijeenkomsten onbedoeld niet aan u is doorgegeven.
Wij kunnen inderdaad een stedenbouwkundige commissie bijeenroepen om met u de projecten te bespreken die op stapel staan omdat ze worden onderzocht of omdat er een projectvergadering over heeft plaatsgevonden.
Wij delen de bedoelingen van de minister van Huisvesting niet. Wij vinden het organiseren van openbare onderzoeken en het houden van overlegscommissies essentieel omdat zij iedereen in staat stellen zijn bezorgdheid te uiten, het project vanuit een nieuwe invalshoek te belichten en aldus bij te dragen tot het besluitvormingsproces en zelfs tot de verbetering van de projecten. Met de organisatie van de zojuist genoemde bijeenkomsten hebben wij laten zien hoeveel belang wij hieraan hechten. U weet hoe belangrijk burgerparticipatie voor ons is.
Om de afgifte van vergunningen te bespoedigen, hebben wij voorgesteld in de huidige herziening van BWRO te bepalen dat de overlegcommissie niet vereist is voor kleinere projecten waarop tijdens het openbaar onderzoek geen reactie is gekomen. In deze gevallen zou de gemeente de vergunning kunnen afgeven zonder naar de regio te verwijzen. Dit vertegenwoordigt meer dan 80% van de dossiers in Oudergem. U kunt zich gemakkelijk voorstellen welk versnellend effect dit kan hebben op de afgifte van vergunningen. Er zou ook tijd vrijkomen voor de beheerders van gemeentelijke en gewestelijke vergunningsaanvragen, waardoor de aanvragen sneller zouden worden behandeld.

 

 

Zitting van 01.12.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:11:34 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 2. 00:11:58 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 3. 00:12:19 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022 - Goedkeuring
 4. 00:12:25 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 5. 00:12:32 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 6. 00:12:36 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters
 7. 00:12:55 | Gemeenteraad - Verenigingen - Huishoudelijk reglement artikel 54 quater - Organisatie van de zitting
 8. 00:13:52 | VZW "Atout Projet" – presentatie aan de gemeenteraad
 9. 00:25:22 | VZW Parc Hockey Club – presentatie aan de gemeenteraad
 10. 00:19:21 | VZW Cheval & Forêt – presentatie aan de gemeenteraad
 11. 00:40:33 | Groupe One, Mymarket.brussels – presentatie aan de gemeenteraad
 12. 00:46:36 | Forum van de solidaire verenigingen van Oudergem – presentatie aan de gemeenteraad
 13. 00:50:19 | VZW Den Dam – presentatie aan de gemeenteraad
 14. 00:58:14 | "Tennis Club des Trois Fontaines" VZW – presentatie aan de gemeenteraad
 15. 01:03:18 | Brulocalis - Wijziging van de statuten
 16. 01:03:40 | BRUTELE - Buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022
 17. 01:06:20 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 13.12.2022
 18. 01:07:05 | Persoonsgegevens: Validatie van het specifieke informatiebeveiligingsbeleid - Toegangscontrole
 19. 01:07:24 | Samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitvoering van het noodplan voor het beleid inzake sociale huisvesting in het Brussels Gewest
 20. 01:08:51 | Vervanging van een Politieraadslid
 21. 01:09:20 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°2 - dienstjaar 2022.
 22. 01:10:03 | Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2021 - Rekening
 23. 01:10:47 | VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2021 - Rekening
 24. 01:11:09 | Stedebouwkundigevergunning voor het slopen van twee huizen, een garage, een serre en het bouwen van een gebouw met twaalf appartementen en het kappen van vier bomen, Jacques Bassemstraat nr 49-55 in 1160 Oudergem - Indiening van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, van een vordering tot schorsing en van een verzoekschrift tot nietigverklaring voor de Raad van State - Machtiging om naar de rechter te stappen
 25. 01:11:28 | Vordering tot staking ingediend bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg om de afbraak van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen in de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem te verhinderen - Machtiging om in rechte op te treden
 26. 01:11:48 | Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van Opvoeder Econoom bij het "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.
 27. 01:11:58 | Ratificatie van de goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot kandidaten voor een vervanginginde functie van adjunct-directeur van de GemeentelijkeMuziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.
 28. 01:12:11 | Dossier 18277 - Aanvraag tot afbraak van een bestaande kerkzaal en een kantine, het bouwen van een gebouw met 14 appartementen aan de straatkant en renovatie van een achtergebouw tot 3 ééngezinswoningen, Tervuursesteenweg 125-131 – Overeenkomst
 29. 01:12:36 | Aanhangsel van de overeenkomst betreffende de subsidie voor de uitvoering van het klimaatactieplan (deel 1)
 30. 01:13:56 | Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2023
 31. 01:15:17 | Bekrachtiging van de overeenkomst voor de organisatie van een opleiding voor kinderverzorger in het Instituut voor Sociale Promotie van Oudergem tussen de gemeente (IAPS en werkgelegenheidsdienst), de Plaatselijke Missie van Etterbeek en Bruxelles-Formation
 32. 01:15:28 | Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Overheidsopdracht verdeeld in percelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 33. 01:15:39 | Renovatie van Daniel Boonlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de verhoging van de begroting voor het project en an de beslissingen van het College van 8 november 2022
 34. 01:17:14 | Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.
 35. 01:17:21 | Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het heraanlegsproject van de Heilig-Hartsquare
 36. 01:23:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer
 37. 01:23:12 | Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de verlenging van de bewonerskarten
 38. 01:26:30 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Samenleven van voetgangers en fietsers op de groene promenade
 39. 01:38:38 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Fair Trade Gemeente
 40. 01:44:07 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Kosten voor huisvesting en planning
 41. 01:56:22 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : de toekomst van tankstations
 42. 02:05:30 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : informatiebijeenkomsten voor bewoners
 43. 02:13:20 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : parkeren in de commerciële zones van Oudergem
 44. 02:15:54 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : sluiting van de Actiris-vestiging in Oudergem
 45. 02:17:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en de heer François Lebory (ECOLO-GROEN): Sluiting en verhuizing van de Actiris-vestiging in Oudergem