Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over schoolinschakeling

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Waarde collega's,
Onze raad moet zich uitspreken over de betaling van een schijf van de lokale plannen ter preventie van schoolverzuim, via perspective.brussels.
Wij zouden graag enkele preciseringen krijgen over de ontwikkeling van dit project in onze gemeente.
Onze vragen zijn de volgende:
 • Welke projecten lopen er en in welke school of scholen?
 • Worden de sinds het begin van de projecten bereikte resultaten gemeten en geëvalueerd? Zo ja, welke resultaten zijn dat?
 • Is schoolmoeheid een substantieel probleem in onze gemeente? Hebt u een evolutie gezien sinds de covidcrisis?
 • Weet u hoeveel leerlingen er jaarlijks in Oudergem via het plan ter preventie van schoolverzuim geholpen worden?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
 • Antwoord van de heer Didier Molders, schepen:
Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Geachte heer gemeenteraadslid,
Ik dank u voor uw vragen - ziehier mijn antwoorden.
 • Welke projecten lopen er en in welke school of scholen?
Al meer dan 15 jaar lang bieden wij via de Ruimte voor Preventie en Onderwijsacties een kosteloze, onafhankelijke en onpartijdige dienstverlening aan, toegankelijk voor iedereen die te maken krijgt met een schoolgebonden situatie.
De acties worden volgens 4 assen gevoerd:
 • Schoolbegeleiding in 5 huiswerkscholen verspreid over de gemeente. Wat de Ruimte voor Preventie en Onderwijsacties (Espace de Prévention pour l'Accrochage Scolaire, ESPAS) betreft, zijn onze acties gericht op jongeren die op het gemeentelijke grondgebied wonen en/of naar school gaan. Bijna alle aangetroffen situaties betreffen kinderen van leerplichtige leeftijd. Ongeacht of ze actief of passief is, heeft schoolmoeheid van jongeren een invloed op de sfeer in het hele gezin, aangezien slagen op school wordt gezien als de enige manier om hogerop te komen in de maatschappij. Het is dus het hele gezin dat baat heeft bij onze acties. Evenzo doet de bemiddeling op school, door de dialoog tussen school en gezin te herstellen, de betrokken leerkrachten en directies meegenieten van de geboekte resultaten. Onze acties als contact- en verbindingspersoon hebben een positieve invloed op de capaciteit van externe diensten om acties uit te voeren in verband met de leerplicht of de strijd tegen schoolmoeheid op het gemeentelijke grondgebied.
 • Geïndividualiseerde huiswerkbegeleiding georganiseerd tijdens de schoolvakanties (Plaisir d'apprendre - leren met plezier - voortgezet in 2022)
 • De bemiddelingsdienst bleef het hele jaar actief - we bemerken een terugkeer naar normale niveaus voor wat betreft de bemiddelingsverzoeken. De tijd tussen het eerste contact en de afsluiting van een zaak blijft wel veel langer, vermits heel wat externe interveniënten moeilijk bereikbaar zijn. Aangezien de bijna systematische klasovergang in juni 2020 ertoe heeft geleid dat bepaalde scholen zich veel strikter hebben opgesteld bij de klasovergang in juni 2021, hebben we een explosieve toename gezien van het aantal verzoeken om beroep. Ook het aantal verzoeken om ondersteuning met het oog op heroriëntatie of verandering van school neemt duidelijk toe. Wij hebben nog verscheidene verzoeken om ondersteuning ontvangen in verband met actieve schoolmoeheid en jongeren die psychisch niet in staat zijn de lessen te volgen (gedekt door medische attesten).
 • Opvang van leerlingen in een situatie van uitsluiting zowel voor leerlingen van de basisschool als voor die van de middelbare school om herhaling van het verschijnsel te vermijden door het uitvoeren van preventieve en educatieve acties. Deze voorzieningen zijn bestemd voor alle scholen van de Federatie Wallonië-Brussel.
 • Worden de sinds het begin van de projecten bereikte resultaten gemeten en geëvalueerd? Zo ja, welke resultaten zijn dat?
 • Het is moeilijk om van scholen statistieken inzake schoolverzuim te verkrijgen, aangezien deze gegevens gewoonlijk uiterst gevoelig liggen, zowel wat de vertrouwelijkheid als wat de reputatie van de scholen betreft. Niettemin zijn de diensten verantwoordelijk voor het beheer van gegevens met betrekking tot het zogenaamde "zwarte cijfer" van het schoolverzuim, d.w.z. kinderen die in geen enkel van de schoolnetwerken zijn ingeschreven. Daartoe ontvangen zij een lijst van minderjarigen die niet zijn ingeschreven in een schoolcentrum van de Federatie Wallonië-Brussel, die zij voorleggen aan de dienst Bevolking om na te gaan of de minderjarigen misschien eenvoudigweg zijn verhuisd of hun leerplicht vervullen in het buitenland of in een gespecialiseerd centrum. Na deze eerste sortering onderzoekt de politie de resterende adressen, en naar aanleiding van deze onderzoeken kan er een hele reeks namen worden geschrapt, aangezien deze minderjarigen in de overgrote meerderheid van de gevallen niet langer in Oudergem gedomicilieerd zijn. In het scenario waarbij er in onze gemeente een kind zou zijn dat niet naar school gaat, wordt de zaak voorgelegd aan het Parket, dat de bevoegdheid heeft om een slecht functionerend gezin tot de orde te roepen. In Oudergem is dat nog niet gebeurd. Al deze gegevens worden vervolgens door de diensten doorgegeven aan een platform van de FWB.
Er zij op gewezen dat de jaarlijkse evaluatie verplicht is om de subsidies te verkrijgen.
 • Is schoolmoeheid een substantieel probleem in onze gemeente? Hebt u een evolutie gezien sinds de covidcrisis?
Het belangrijkste probleem dat tijdens de pandemie aan het licht kwam, was de digitale kloof. Wij hebben laptops kunnen blijven uitlenen aan jongeren die niet over de nodige apparatuur beschikken om de cursussen te volgen die afwisselend in klasverband en op afstand werden gegeven.  De betrokkenheid van het hele team om zich aan te passen aan de realiteit op het terrein en aan de veranderingen in de gezondheidssituatie was een constante. Daarnaast hebben we een originele onderwijsremediëring tijdens een week in juli (Plaisir d'apprendre, leren met plezier) ontwikkeld. Een aanvullende verbintenis (covidproject) heeft ons in staat gesteld de afwezigheid van personeel en vrijwilligers te compenseren, een project te ontwikkelen dat meer focust op geïndividualiseerde ondersteuning aan jongeren die het grootste risico lopen op schoolmoeheid en op ondersteuning van de ouders bij de opvolging van hun kinderen op schoolvlak. Het project Plaisir d'apprendre/leren met plezier zal in augustus 2022 worden voortgezet.
De pandemie waarmee wij allen worden geconfronteerd, heeft uiteraard een niet-verwaarloosbare invloed gehad op onze acties in 2021, zij het een minder grote dan in 2020. Onze schoolbegeleidingsdiensten konden met bijna alle jongeren die zij ondersteunden, contact houden en zelfs nieuwe jongeren verwelkomen. Al onze structuren onthaalden de jongeren ter plaatse, waarbij de aanpassingen eerder bedoeld waren om in overeenstemming te zijn met de binnen de scholen ingevoerde maatregelen en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De terugkeer naar de normale gang van zaken vindt geleidelijk aan plaats.
 • Weet u hoeveel leerlingen er jaarlijks in Oudergem via het plan ter preventie van schoolverzuim geholpen worden?
Het aantal verzoeken om ondersteuning bedraagt 358 en is voor het jaar 2021 relatief stabiel gebleven, hoewel er een lichte toename is van verzoeken die betrekking hebben op jongeren met belangrijke leermoeilijkheden.
Spreiding volgens leeftijd:
5-12 jaar > 30%
13-15 jaar > 42%
16-18 jaar > 28%
Ik hoop dat ik uw vragen heb beantwoord.
Didier Molders
Schepen van Preventie

 

 

Zitting van 31.03.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 1. 00:08:55 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022 - Goedkeuring
 2. 00:09:14 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:09:29 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:09:45 | Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad
 5. 00:13:32 | Akteneming van de toekenning van de Brusselse Regering van het ontslag van de burgemeester
 6. 00:13:44 | Benoeming van Mw Sophie de Vos als Burgemeester van Oudergem - Aktename
 7. 00:14:01 | Ontslag van een Collegelid als schepen - Aktename
 8. 00:14:17 | Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.
 9. 00:18:11 | Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.
 10. 00:22:00 | Verzoek tot verlening van de titel van ereburgemeester
 11. 00:22:15 | Verlenen van de titel van ereschepen aan mevrouw Jeannine Crucifix
 12. 00:22:29 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 13. 00:22:44 | BRUTELE - Bestuursmandaat - vervanging
 14. 00:23:28 | SIBELGA / INTERFIN - Vervanging van één bestuurder
 15. 00:23:51 | Motie om verschillende "gecontroleerde honden" zones te handhaven in het Zoniënwoud
 16. 00:29:39 | Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2022) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 27/03/2022
 17. 00:29:51 | Lidmaatschapovereenkomst met de VZW "Panathlon Wallonie-Bruxelles" voor een periode van 3 jaar.
 18. 00:30:05 | Perspective Brussels - Lokale plannen ter preventie van schoolverzuim 2022-2024 : Overeenkomst en schulvordering (1ste schijf van 30 %).
 19. 00:39:48 | Overeenkomst met het Huis van het Nederlands voor het gebruik van de taaliconen.
 20. 00:39:57 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 december 2021
 21. 00:40:03 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31 december 2021
 22. 00:40:10 | Beroep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel betreffende de gewestbelasting ten laste van houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen - Belastingjaar 2021 - TOTAALBEDRAG: 7.372,52 € - Machtiging om rechtsvordering in te stellen
 23. 00:40:33 | Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oudergem
 24. 00:57:27 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over schoolinschakeling
 25. 00:58:10 | Motie waarin wordt gevraagd om toegankelijkheid en nabijheid voor geldautomaten in de gemeente Oudergem