Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de leegstand van kantoren

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Volgens het Brussels Overzicht van het Kantorenpark is de leegstandsgraad van kantoren bijzonder groot in de tweede ring in het zuiden en het zuidwesten, waar 60% van de leegstand gebouwen betreft die ouder zijn dan 15 jaar.
Zoals bekend hebben enkele grote kantoorgebruikers in Oudergem, zoals de Europese instellingen, onlangs aangekondigd dat zij zich weer op andere locaties willen richten.
Het Overzicht wijst er ook op dat elk jaar gemiddeld zo'n 70.000 m² kantoorruimte wordt gebruikt voor een andere functie, hoofdzakelijk huisvesting.
Onze vragen - waarvan wij er reeds enkele hebben gesteld, maar het probleem blijft bestaan - luiden als volgt:
  • Hoeveel m² kantoorruimte staat er momenteel leeg in Oudergem?
  • Bent u op de hoogte van plannen om deze kantoren om te vormen tot woningen of voor andere doeleinden?
  • Zo ja, wat voor soort woningen?
  • Is de gemeente betrokken bij deze projecten en heeft zij er zeggenschap over?
  • Heeft u vandaag meer informatie over de toekomst van de gebouwen aan de Beaulieulaan?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van de heer Alain Lefebvre, Schepen: 
Geachte collega's,
De website Inventimmo die door Citydev wordt beheerd, is belast met de inventarisatie van de leegstaande kantoren. Er wordt melding gemaakt van ongeveer 30.500 m² leegstaande kantoren in Oudergem, waarvan ongeveer 10.000 m² in gebouwen die te koop zijn.
Dat lijkt mij echter onvolledig omdat de gebouwen aan de oneven kant van de Beaulieulaan en enkele gebouwen aan de Herrmann-Debrouxlaan die minstens gedeeltelijk leeg staan, niet worden vermeld.
Op dit moment zijn ons geen plannen bekend voor ombouw tot woningen of voor een andere bestemming.
Doorgaans wordt contact met ons opgenomen door de eigenaar vóór elk verbouwingsproject. Wij houden ook projectvergaderingen met het Gewest. Wij treden op in het kader van procedures voor aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning.
Oudergem maakt momenteel deel uit van het begeleidingscomité voor de effectenstudie van een project voor de herontwikkeling van het gebouw aan de Beaulieulaan 1-11. Dit project handhaaft grotendeels de architectuur van dit gebouw, dat werd ontworpen door het Atelier de Genval van architect André Jacqmain. Het project past het gebouw aan de huidige normen aan, renoveert het, verbetert de toegankelijkheid voor PBM en voorziet in enkele extra gemeenschappelijke ruimten en een handelsruimte. 
Wat de andere gebouwen aan de Beaulieulaan betreft, hebben wij geen informatie over de plannen van de eigenaars.