Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het regenwater in de omgeving van station Demey

Mijnheer de voorzitter,

Mijnheer de burgemeester,

Waarde collega's,

Bij hevige regenval (en het begin van de winter was bijzonder nat) stelt er zich een aanhoudend probleem van vorming van grote plassen aan weerszijden van het viaduct in de omgeving van metrostation Demey, tegenover de Carrefour-vestiging enerzijds en in de Van Nieuwenhuyselaan en de Demeylaan anderzijds. Deze plassen zijn gevaarlijk voor het wegverkeer, vooral voor de automobilisten die het viaduct moeten oprijden, en maken dat de voetgangers en fietsers overvloedig met water worden bespat.

Een ander probleem sinds de werkzaamheden aan de gebouwen in de Van Nieuwenhuyselaan is dat het niet langer alleen om water gaat, maar ook om modder, waardoor de weg nog gladder wordt.

Onze vragen zijn de volgende:

 • Is de gemeente op de hoogte van dit probleem en heeft ze het in voorkomend geval aan het Gewest gemeld?
 • Wat is de oorzaak van dit probleem?
 • Zou het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn de onkruidbestrijdingsteams opdracht te geven de vegetatie langs het viaduct niet systematisch te verwijderen, waardoor het regenwater sneller afvloeit?
 • Hoe gaat de gemeente in het algemeen te werk om de verkeershinder veroorzaakt door de werken "als een goede huisvader/huismoeder" te beheren?

Wij danken u.

Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:

De bovengenoemde wegen liggen inderdaad op gewestelijke assen. De wegendienst heeft het Gewest al vaak geïnterpelleerd inzake het probleem van de rioolkolken. Inderdaad, wij nemen al jarenlang systematisch de reiniging ervan over van het Gewest, aangezien sommige van deze kolken trouwens defect zijn ..., wat de oorzaak is van de overstromingen en wat ook meermaals via Fix-My-Street of per e-mail aan het Gewest werd gesignaleerd. Niet alleen de omgeving van station Demey wordt getroffen - in de Vorstlaan en de Herrmann-Debrouxlaan is precies hetzelfde aan de hand.

Wat de nabijgelegen bouwplaats Van Nieuwenhuyse betreft, heeft onze wegenverantwoordelijke de inspecteur belast met de politiezone meermaals geïnterpelleerd opdat deze de werfverantwoordelijke zou vragen de laan schoon te maken. De dienst stedenbouw heeft dat eveneens gedaan.

Ook onze diensten mobiliteit, wegen, belastingen en milieu hebben oog voor de omgeving van de werven en de door deze werven veroorzaakte overlast, en laten niet na om boetes uit te schrijven wanneer terechtwijzingen niet volstaan. Voor bouwplaats Van Nieuwenhuyse werden er aldus meer dan een tiental boetes uitgeschreven, zowel voor een slecht onderhouden bouwplaats als voor op de stoep geparkeerde voertuigen, waarvan twee derde ten laste van dezelfde aannemer. In geval van slecht onderhoud van de bouwplaats worden er boetes van 350 euro geheven, voor parkeren op de stoep bedraagt het tarief 116 euro.

 

Zitting van 27.01.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

 

Benchmarks

 • 00:06:51 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021 - Goedkeuring
 • 00:07:10 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:07:28 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:07:40 |  VZW Senioren Oudergem - samenstelling
 • 00:08:03 | Gegevensbescherming : Gewestelijke videobewakingsproject - Tijdelijke vaste bewakingscameradienst. Principeakkoord
 • 00:08:26 | Gegevensbescherming: Regionaal project bewakingscamera's - Uitrol ANPR 2021-2022
 • 00:08:45 | Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het uitvoeren van een inventaris van het bomenbestand in de gemeente
 • 00:09:07 | Subsidie 2021 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.
 • 00:11:32 | Aantekening van een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tegen de gewestelijke belastingen op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2021 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 3.773,00 € €
 • 00:11:57 | Overheidsopdracht voorbehouden aan de sociale ondernemingen betreffende de reiniging diensten van de gemeentelijke gebouwen - Openbare procedure met Europese bekendmaking - intrekking van de beraadslaging van 30/09/2021 - Goedkeuring van het nieuw bestek en van de andere documenten van de opdracht
 • 00:12:26 | Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing
 • 00:12:43 | Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing
 • 00:12:59 | Wijziging aan het belasting Reglement op de uithangborden
 • 00:13:33 | Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2022
 • 00:13:48 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 3 - dienstjaar 2021
 • 00:14:00 | Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2022 – Voorlopige goedkeuring
 • 00:18:52 | Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2022 – Voorlopige goedkeuring.
 • 00:22:23 | Gemeentebegroting - dienstjaar 2022 - Voorlopige goedkeuring
 • 01:14:19 | Driejaarlijks plan 2022-2024
 • 01:14:31 | Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2021
 • 01:14:43 | Toekenning voor 2021 van een eindejaarstoelage.
 • 01:14:52 | Toekenning van elektronische ecocheques aan het personeel van de kinderopvangcentra – Goedkeuring van het aanbod van Edenred voor de uitgifte van deze ecocheques.
 • 01:15:10 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het regionaal parkeerbeleid