Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het vastgoedproject "Côté Colline"

Geachte heer voorzitter,

Geachte heer burgemeester,

Waarde collega's,

Een groot vastgoedproject, dat de naam "Côté Colline" kreeg, situeert zich aan de Waversesteenweg nr. 1799, 1801, 1803 en 1805 (aan de Aldi-winkel en Carodec-winkel en een grote groene ruimte) en zorgt momenteel voor ongerustheid in de betrokken wijk.

Het openbaar onderzoek is net afgerond.

Voor het project zouden de bestaande gebouwen worden afgebroken en 137 grote bomen worden gekapt. Het nieuwe gebouwencomplex omvat winkels, een kinderdagverblijf, kantoorruimte, collectieve woningen, 60 appartementen, 6 tweegezinswoningen, een ondergrondse parking (voor 133 auto's) en 249 fietsplaatsen.

Vandaar onze volgende vragen:

 • Heeft het college inspraak gehad bij de voorstelling van het project?
 • Na het openbaar onderzoek zal de overlegcommissie die zich met dit dossier bezighoudt op 2 december bijeenkomen. Zal er tijdens deze commissie rekening worden gehouden met de bezorgdheden van de omwonenden, namelijk:
  • De verdwijning van een deel van de groene ruimte van de Bergojeheuvel
  • Een toename van het aantal inwoners (ongeveer 300, klopt dat?) en de gevolgen voor de bestaande voorzieningen
  • Het beperkte aantal parkeerplaatsen in verhouding tot het aantal woningen, hetgeen gevolgen kan hebben voor de parkeergelegenheid in de wijk
  • Het verkeer in dit deel van de Waversesteenweg, dat nu al erg druk is (en dat als "verzadigd" wordt aangemerkt in de studies in verband met de afbraak van het viaduct Herrmann-Debroux).

Twee meer algemene vragen:

 • Ik las in de documenten van de overlegcommissie, zodra die op de website van de gemeente konden worden ingekeken, dat er eind oktober een informatievergadering over dit project heeft plaatsgevonden. Zou het mogelijk zijn om alle leden van de gemeenteraad tijdig en duidelijk van deze vergaderingen op de hoogte te brengen?
 • In onze gemeente worden heel wat vastgoedprojecten uitgevoerd. Dit is een teken dat onze gemeente dynamisch en aantrekkelijk is, en daar ze we blij om. Het is echter belangrijk om die vastgoedontwikkeling op een globale manier op het niveau van de hele gemeente te bekijken. Verscheidene van die projecten - en niet de minste - maken geen deel uit van het Richtplan van aanleg (RPA). We worden daar vaak laat en willekeurig over geïnformeerd. Zou het mogelijk zijn om, zoals dat voor de verenigingen gebeurt, een jaarlijkse commissie of, beter nog, een gemeenteraad speciaal voor nieuwbouwprojecten in de gemeente te organiseren?

Met dank.

Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen:

Geachte dames en heren raadsleden,

Waarde collega's,

De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het project "Côté colline" werd ingediend en is in behandeling bij het gewest. Voorafgaand aan de aanvraag werden verschillende versies van het project informeel aan onze diensten en aan het gewest voorgesteld. Daarop heeft de aanvrager zijn aanvraag ingediend na ook het advies van de bouwmeester te hebben ingewonnen, zoals wettelijk is voorgeschreven voor een project van deze omvang. De brandweer heeft deze aanvraag onderzocht en een advies uitgebracht. De toegankelijkheid van het gebouw voor personen met beperkte mobiliteit werd eveneens onderzocht door een vzw die door het gewest was aangesteld. Het is erg waarschijnlijk dat Urban (gewest) ook het advies van Brussel Mobiliteit heeft ingewonnen, aangezien het project zich langs een gewestweg bevindt.

De overlegcommissie zal, zoals het hoort, alle reacties onderzoeken die tijdens het openbaar onderzoek naar voren werden gebracht, ook die welke u hebt opgenoemd. Ze zal ook luisteren naar de personen die tijdens de vergadering gehoord willen worden. Ze zal zeker zelf verschillende vragen formuleren en luisteren naar de antwoorden van de aanvrager. Daarna zal de commissie haar advies uitbrengen.

Wat de punten betreft die u in uw vraag aanhaalt en louter feitelijk, merken we op dat:

 • Het terrein lang geleden (vóór 1953) genivelleerd werd met de Waversesteenweg. Het is momenteel bijna volledig ondoordringbaar gemaakt en wordt ingenomen door grote winkels en magazijnen. Een zeer steil talud begrenst de toegang tot de huidige ALDI-winkel aan de linkerkant. Het project voorziet inderdaad in het kappen van de bomen vanaf de top tot deze toegang en stelt voor een reliëf aan te brengen dat de Waversesteenweg geleidelijk met de andere zones van Bergoje verbindt.

   

 • Het omvat de bouw van 6 tweegezinswoningen, 60 appartementen en 9 collectieve woningen met in totaal 69 private wooneenheden. De auteur van het milieueffectenrapport voor het project raamt de verwachte toename van het aantal inwoners op 217. Het project omvat ook de bouw van een collectieve voorziening, een kinderdagverblijf dat plaats biedt aan 48 kinderen.
 • Het project omvat 88 parkeerplaatsen voor de woningen. Het gewest meent dat dit aantal in overeenstemming is met de gewestregelgeving. De bouwmeester vraagt zich af of dit aantal niet te hoog is. Er zijn ruim voldoende plaatsen voor fietsen.
 • De auteur van het milieueffectenrapport verwacht een toename van het aantal voertuigen op de Waversesteenweg met 5% tijdens de ochtendspits en met 15% tijdens de avondspits, rekening houdend met het bestaande verkeer van ongeveer 1.150 voertuigen 's ochtends en 1.200 voertuigen 's avonds op deze weg.

De infovergaderingen die we organiseren, worden aangekondigd op de affiches in verband met het onderzoek die ter plaatse worden aangeplakt en worden op de website van de gemeente bekendgemaakt. We hebben er geen bezwaar tegen dat de uitnodigingen voor die vergaderingen naar u zouden worden doorgestuurd.

 

 

Zitting van 25.11.2021 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

 

Benchmarks

00:00    -
00:37 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021 - Goedkeuring
00:46 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
01:02 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
01:18 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 14.12.2021 - Stemming over alle agendapunten
01:39 | Overeenkomst voor het gebruik van de LRA (lokale registratieapplicatie)
01:58 | Reglement betreffende het Telewerk charter
02:11 | Vergunning voor het tijdelijk en precair in gebruik nemen van percelen voor groenteteelt in de tuin van de parochiekerk van Sint-Anna
02:39 | Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D : oprichting van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval - Goedkeuring
02:59 | Subsidie aan Groupe One vzw voor gratis fietsleveringen voor lokale handelaars
03:15 | Subsidiereglement voor de sterilisatie en het chip van huiskatten en honden
03:30 | Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar COVID19-vaccinatiecentra - Wijziging
03:45 | Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2022
04:03 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2021
04:15 | Begrotingswijziging nr 5 gewone dienst - dienstjaar 2021
04:31 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 4 - dienstjaar 2021
04:45 | Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Begrotingwijziging n°1
04:58 | Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2022 - Begroting
05:05 | Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2020 - Rekening
05:16 | Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2022 - Begroting
05:38 | Goedkeuring van de maatregelen en hun inwerkingtredingstermijnen voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025 (protocolakkoord 2021/1 van 20/09/2021) betreffende de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten et de OCMW's en in het bijzonder door de verhoging van de loonschalen van de niveaus D en E, door de toekenning van pensioensteun en door de verhoging van de maaltijdschequen
06:14 | Toekenning van elektronische ecocheques, voor een maximumbedrag van 250,00€, aan het personeel van de kinderopvangcentra, voor het referentiejaar 2021. Buitengewone subsidie van het “Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)”
06:35 | Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg (aff. 2020/782/A & 2020/781/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM - Aanslagjaar 2019 - eerste en tweede kwaartal - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 155.325,00 €
07:01 | Motie betreffende het eenrichtingsverkeer van de Fraiteurbrug
28:01 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de veiligheid van vrouwen
39:00 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het bouwproject « Côté Colline »
59:17 | Mondelinge vraag van mevrouw Pauline Vermeiren en mevrouw Marie-Pierre Bauwens (ECOLO-GROEN): Inschrijving gemeetelijke kinderopvangplaatsennetwerk