Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): energiecrisis

Mijnheer de voorzitter,

Mevrouw de burgemeester,

Geachte dames en heren schepenen,

Geachte collega's,

De afgelopen weken hebben de Brusselaars hun factuur met hun afrekening voor gas en elektriciteit en hun nieuwe voorafbetaling ontvangen. Voor de meeste huishoudens was dit een heel onaangename verrassing, aangezien de gasprijs meer dan verdrievoudigd is.

Door deze stijging van de energieprijzen zijn veel gezinnen in nood en zelfs in een precaire situatie terechtgekomen. Ook ondernemingen en overheidsdiensten worden niet gespaard van deze prijsstijging.

Er zijn meerdere oorzaken van deze historische stijging van de energiekosten die zich bovendien over de hele wereld afspelen. De hervatting van de activiteiten na de coronaperiode in combinatie met de oorlog in Oekraïne zijn de belangrijkste daarvan.

Als burger, bedrijf of overheid kunnen wij de oorzaken van deze prijsstijging niet rechtstreeks beïnvloeden, maar wij kunnen wel onze rekening verlagen door te trachten ons verbruik van gas en elektriciteit te verminderen.

Vandaar onze volgende vragen:

 • Welke maatregelen neemt de gemeente om het gas- en elektriciteitsverbruik in al haar gebouwen te verminderen?
 • Is er een bewustmakingscampagne voor huurders van de Grondregie en/of steuntrekkers om hen te advies te geven en te helpen hun gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen?

Alvast bedankt voor uw aandacht.

Marie-Pierre Bauwens en Christian Grétry

Gemeenteraadsleden Ecolo-Groen

Antwoord van de heer Michel Blampain, schepen:

Geachte mevrouw gemeenteraadslid, geachte heer gemeenteraadslid,

Beste collega's,

Ik dank u voor jullie vraag.

Een bewustmakingscampagne bij huurders hebben wij tot nu toe nog niet uitgevoerd.

Zoals u weet, wordt er echter reeds een grootscheepse bewustmakingscampagne gevoerd door vele bevoegdheidsniveaus en wordt er in de media uitvoerig over bericht.

Wat de maatregelen betreft om de gevolgen van deze prijsstijging voor de huurders te verzachten, heeft het gemeentebestuur niet echt manoeuvreerruimte, aangezien wij op dit gebied niet bevoegd zijn. Onze huurders zijn dus geen uitzondering op deze prijsexplosie.

Om de financiële gevolgen van de energiecrisis te verzachten, hebben de bevoegde overheden tal van maatregelen genomen.

In het bijzonder heeft de federale regering:

 • de toegang tot het sociale tarief voor begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming verlengd;
 • een energiecheque van 80 euro en een "verwarmingspremie" van 100 euro toegekend;
 • de btw op elektriciteit en gas verlaagd tot 6% tot september, en zelfs tot december 2022;
 • de budgetten versterkt voor het Gas- en Elektriciteitsfonds die door de OCMW's worden gebruikt.

De gemeente kent met name een subsidie van 99 euro per jaar toe aan ouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen, namelijk grote gezinnen met RVT-statuut.

De Brusselse gewestelijke besturen hebben ook de inkomensgrenzen voor het statuut van beschermde klant verhoogd en zo het aantal begunstigden van het sociaal tarief vermeerderd.

Al deze maatregelen op korte termijn worden gesteund door de Europese instellingen, die sinds het begin van dit jaar een nieuw, duurzamer Europees energievoorzieningsplan opzetten dat vrij is van Russische export.

Alle huurders van onze grondregie kunnen van deze maatregelen genieten, afhankelijk van de voorwaarden.

Voor huurders die geen leveringscontract op hun naam hebben, controleren onze diensten bovendien de rekeningen en voorkomen zij eventuele schulden door redelijke en rationele betalingsplannen voor te stellen. Voor huurders die een leveringscontract op eigen naam hebben, staan onze diensten ter beschikking om hen, indien nodig, door te verwijzen naar de verschillende bestaande ondersteuningen en in het bijzonder naar de adviseurs van de energiecel die bij het OCMW van onze gemeente is ingesteld.

Tot dusver hebben onze diensten geen enkele problematische situatie van buitensporige schulden in verband met deze energiecrisis vastgesteld. Mocht een van deze situaties zich voordoen, dan zullen wij u zeker op de hoogte brengen van de getroffen maatregelen.

Bovendien zijn wij van plan om vóór het begin van de winter en de grotere behoefte aan verwarming alle huurders een brief te sturen om hen erop te wijzen dat zij hun verbruik moeten verminderen om verrassingen te voorkomen.

Wat ten slotte de vooruitzichten op langere termijn betreft, worden alle renovaties van de gebouwen van de Regie zo uitgevoerd dat de energieprestaties ervan aanzienlijk worden verbeterd, hetzij door de technische uitrusting te moderniseren, hetzij door de isolatie te verbeteren, maatregelen die uiteraard tot doel hebben de energiefactuur te verlagen.

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20220317STO25732/ep-leden-willen-strengere-maatregelen-om-de-hoge-energieprijzen-aan-te-pakken

https://www.energie-vergelijker.be/blog/6-btw-op-energie-verlenging-van-het-sociaal-tarief-wat-zijn-de-jongste-maatregelen-voor-de-sector/

https://www.brugel.brussels/nl_BE/actualites/stijging-van-de-energieprijzen-514

Wat ten slotte het beheer van de gemeentelijke gebouwen betreft, zijn talrijke acties ondernomen om de energie-impact te verminderen, namelijk:

Monitoring van het verbruik van de sites met datalogging om de gebouwen met het hoogste energieverbruik te identificeren via het energieboekhoudingsplatform NRCLICKSCAN.

Voor energieverslindende gebouwen zijn acties ondernomen of aan de gang, namelijk:

 1. Voortzetting van het programma voor de vervanging van ramen en de isolatie van daken van het Centre Scolaire du Souverain en het IAPS
 2. Vervanging van de verlichting van de velden van het Gemeentestadion (2 velden in 2022 en 2 velden voor 2023)
 3. Renovatie van de stookplaatsen van het stadion (2021), in de Aronskelkenlaan (in uitvoering) en de petanque.
 4. Installatie van zonnepanelen op de platte daken van de verschillende gebouwen.

Om gerichter op de energietoename te kunnen inspelen, moet in de toekomstige gemeentebegroting een aantal projecten worden opgenomen, waaronder:

 1. Project voor de installatie van gecentraliseerd technisch beheer (GTB) voor de controle van de ketels op de sites : Kunstencentrum Roodklooster, Centre Scolaire Du Souverain en het IAPS, en de Crèches Les Chatons en Les Mômes.
 2. Verbetering van de ventilatie (2022-2023) van het Gymnasium.
 3. Zonneproductie: uitvoering van een project voor collectief zelfverbruik (in uitvoering) - Doel: de overtollige zonneproductie van de sites Centre Scolaire Blankedelle, Centre Scolaire Souverain en Gymnasium delen met de andere gemeentelijke gebouwen. Niet mogelijk met de sites met Solarclick (Wegen, Centre Scolaire Marronniers)
 4. Project voor de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie op de site van het IAPS (2023)
 5. Project voor de studie van de isolatie van het dak en de installatie van fotovoltaïsche panelen in het cultureel centrum.
 6. Project voor de studie van de structurele versteviging van het dak met het oog op de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie op het sportcentrum van Willegems (2023)
 7. Studie van de renovatie van Centre Scolaire Blankedelle en Centre Scolaire Pré des Agneaux met RENOCLICK (Studie volgens raamovereenkomst SIBELGA (2023))

Tot slot is het interessant op te merken dat de gemeente sinds 2004 haar CO2-productie in het kader van het klimaatplan met bijna 40% heeft verminderd.

 

 

 

Zitting van 23.06.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:06:02 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 2. 00:06:12 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 3. 00:06:26 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 4. 00:06:35 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 5. 00:06:35 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022 - Goedkeuring
 6. 00:06:59 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 7. 00:07:03 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 8. 00:07:13 | Gemeentelijk reglement met betrekking tot de Vergadering van de Inwoners van Oudergem – akkoord over aanpassingen na evaluatie van het mechanisme
 9. 00:07:27 | Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijzigingen
 10. 00:08:05 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2022
 11. 00:08:18 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2022
 12. 00:08:25 | Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2021 - Compte
 13. 00:08:37 | O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2021 - Goedkeuring
 14. 00:15:38 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2022.
 15. 00:16:02 | Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2021
 16. 00:16:33 | Gemeenterekening van het dienstjaar 2021 - Voorlopige afsluiting.
 17. 00:26:50 | Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2022
 18. 00:27:12 | Financiering van de buitengewone uitgaven door middel van kredieten - Begroting 2022 - Goedkeuring van het Marktonderzoek - Selectie van de te raadplegen bankinstellingen
 19. 00:27:36 | WASTRA - Principeakkoord over de weigering tot het sluiten van de ruilovereenkomst voor gemeentelijke onroerende goederen dat deel uitmaakt van de perimeter WASTRA, gelegen op Waversesteenweg 1085, 1103 en Triomflaan 51, en akkoord om deze onroerende goederen te verkopen
 20. 00:27:53 | Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - wijziging van het administratief bestek na de inwerkingtreding van de wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
 21. 00:28:12 | Toetreding tot de aankoopcentrale van de Federale Pensioendienst (FPD) met het oog op een aansluiting bij de raamovereenkomst die een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening moet aanduiden.
 22. 00:28:12 | Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de gewijzigde administratieve bestek
 23. 00:28:28 | Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat op 18 mei 2022 gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad
 24. 00:28:47 | Vernieuwing van de Conventie tussen Atout Projet VZW en de gemeente Oudergem om het ter beschikking stellen van socio opvoedkundige animatoren voor jaren 2023-2025.
 25. 00:29:01 | Regie voor Grondbeleid - Dienstjaar 2021 - Rekening - Voorlopige goedkeuring
 26. 00:29:20 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de automatische aanhangigmaking
 27. 00:41:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): energiecrisis
 28. 00:48:52 | Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Oekraïne
 29. 01:01:59 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de openbare fonteinen
 30. 01:08:21 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : autoloze dag
 31. 01:19:34 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over het illegaal volledig of gedeeltelijk opladen van elektrisch aangedreven voertuigen