Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de maaltijden van de Brusselse Keukens

Geachte heer voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
In de pers van 16 januari 2023 (La Capitale) werd kritiek geuit op de kwaliteit van de dienstverlening van Brussels Kitchens, die maaltijden levert aan onze plaatselijke scholen. Zonder in te gaan op de betrouwbaarheid van de aanklacht, of zelfs op het verrassende antwoord van een directeur van de Brusselse Keukens - "Als er een gezondheidsprobleem was, zouden we het weten, want het zou honderden kinderen treffen" -, denken we dat dit een gelegenheid is om de balans op te maken van de schoolkantines in onze gemeente.
Toen we tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 november 2020 een vraag stelden over het tevredenheidsonderzoek over de Brusselse Keukens, vertelde de locoburgemeester van Onderwijs ons inderdaad dat er zo snel mogelijk een vergadering was gepland die vanwege de gezondheidscrisis was uitgesteld. Dit zou ook een gelegenheid zijn om kennis te nemen van de strategische koers van de provider voor 2019-2024.
Onze vragen luiden als volgt:
                -Heeft deze vergadering plaatsgevonden?
                -Zo ja, wat waren de belangrijkste lessen?
                -Hoe worden de kwaliteitscontroles van schoolmaaltijden uitgevoerd?
- Zijn de plaatselijke autoriteiten bij deze controle betrokken?
Wij danken u voor uw steun,
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden
 • Antwoord van mevrouw Elise Willame, Schepen:
Raadslid,
Dank u voor uw vraag.
Ik zal dit antwoord beginnen met het artikel in zijn context te plaatsen. Het betrof de activiteit van de kinderafdeling (school - crèche), waarvan de maaltijden in de keuken van Anderlecht worden bereid. Dit is een van de negen productielocaties van de Keukens, die alle schoolmaaltijden verwerkt, in afwachting van de renovatie van de locatie in Haren. Volgens de informatie die wij bij de Raad van Bestuur hebben ontvangen, gaat het om een klacht van een voormalige werknemer die, nadat hij in november vorig jaar een van zijn collega's verbaal en fysiek had mishandeld, zonder opzegtermijn is ontslagen wegens ernstig wangedrag.
Toen de Keukens van Brussel op de hoogte werden gebracht van dit artikel, organiseerde de voorzitter van de Raad van Bestuur een bezoek van meer dan een uur voor het team van journalisten, zonder enige gezondheidsproblemen te kunnen vaststellen.
Wat de controles betreft, is de Centrale Keuken van Anderlecht onderworpen aan een maandelijkse controle op ongedierte, alsook aan controles door het FAVV, Quality-Partner en hun kwaliteitscel hygiëne, die regelmatig controles uitvoert. Het laatste FAVV-verslag van oktober 2021 gaf een gunstig advies over deze hygiënekwestie en het laatste bezoek van het FAVV vond plaats op 23/01/23. Bovendien voert Brulabo regelmatig controles uit en worden systematisch verslagen naar de gemeente gestuurd.
Dit brengt mij op de kwestie van de contacten en vergaderingen met scholen en ouderverenigingen. Als vertegenwoordiger van de gemeente Oudergem in de Raad van Bestuur van de Brusselse Keukens spreek ik graag in naam van de gezinnen, maar ook van het dienstpersoneel. Daartoe organiseer ik regelmatig bijeenkomsten met de vier ouderverenigingen. De meest recente werd afgelopen oktober gehouden. Tijdens deze vergadering konden de Brusselse Keukens het nieuwe voedselplan voorstellen. Tijdens deze bijeenkomst konden de ouders ook de aandacht vestigen op voedselverspilling, het gewicht van de maaltijden, het juiste gebruik van ovens, enz. De vergadering was constructief, maar het staat vast dat bepaalde punten nog voor verbetering vatbaar zijn. In dit verband heeft het keukenteam een contactpersoon voor onze gemeente aangewezen. Deze persoon toert momenteel langs de scholen om de teams te ontmoeten die de kinderen bedienen. Ik heb zelf een van deze vergaderingen bijgewoond en ik kan u zeggen dat met de verstrekte informatie rekening is gehouden.
Tot slot van dit antwoord wil ik u op de hoogte brengen van de lopende projecten;
Het eerste betreft de strijd tegen voedselverspilling; een proces van kwantificering daarvan zal na de ontspanningsvakantie in een van onze scholen plaatsvinden. De teams zijn geïnformeerd en hebben de juiste instrumenten ontvangen.
Op verzoek van de ouders werd aan elk van de kantines een communicatieboekje tussen de scholen en de Keukens aangeboden om de communicatie te vergemakkelijken.
Op verzoek van de ouders werd een smaakcommissie opgericht. Zo konden verschillende ouders en ikzelf een gerecht proeven onder de reële omstandigheden die de kinderen ervaren. Dit project zal worden uitgebreid tot andere scholen.
En om het contact tussen gezinnen en het team van de Brusselse Keukens aan te moedigen, zullen er data voor bezoeken aan de keuken van Anderlecht worden gepland voor oudervrijwilligers.
Uit uw vraag maak ik op dat het interessant zou zijn om in de nabije toekomst een commissievergadering te organiseren en het team van Brussels Kitchens uit te nodigen om de strategische assen en het nieuwe voedselplan dat aan de kinderen wordt voorgesteld, voor te stellen.
Bedankt voor het luisteren.
 

 

 

Zitting van 09.02.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:09:49 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022 - Goedkeuring
 2. 00:10:09 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:10:16 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:10:22 | Brussels Handvest voor de integratie van gezondheid in alle gemeentelijke beleidsbeslissingen
 5. 00:11:40 | Synergie OCMW - gemeente en mutualisering van diensten Human Resources en Overheidsopdrachten
 6. 00:11:53 | Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2021-2022 - Rekening
 7. 00:12:02 | Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2021 - Rekening
 8. 00:12:09 | Verificatie van de gemeentekas - tweede en derde trimester 2022
 9. 00:12:15 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - tweede en derde trimester 2022
 10. 00:12:19 | Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D: opzetten van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval - Bekrachtiging
 11. 00:12:28 | Belasting Reglement op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg- Wijziging
 12. 00:13:50 | BASISONDERWIJS - Lokale vervangingspool - Schooljaar 2022-2023: Partnerschapsovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe (leidende organiserende overheid) en de Gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde (partners organiserende overheden) - Bekrachtiging.
 13. 00:14:00 | Advies over de ontwerp van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening in eerste lezing aangenomen door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in haar zitting van 10 november 2022 - Goedkeuring
 14. 00:14:28 | Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Gemeente Oudergem - Bekrachtiging akkoord 2020-2021 verlengd tot 31/12/2022.
 15. 00:14:42 | Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2022 - Rekening
 16. 00:14:55 | Bekrachtiging van de overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot regeling van de modaliteiten en voorwaarden voor de toekenning van een jaarlijkse gewestelijke subsidie bestemd om de gemeente te ondersteunen bij de financiering van het gemeentepersoneel in het kader van het samenwerkingsprotocol inzake huisvesting
 17. 00:15:57 | Motie waarin de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier VANDECASTEELE in Iran wordt gevraagd
 18. 00:28:15 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer- uitstel van 01/12/2022- uitstel van 22/12/2022
 19. 00:34:33 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de gedeeltelijke opening van het domein Hertoginnedal
 20. 00:40:00 | Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Mobiliteitssubsidies
 21. 00:44:45 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het beleid van Oudergem inzake de bezetting van commerciële cellen
 22. 00:52:02 | Mondelinge vraag van de heren Ivo Van Ginneken en François Lebovy (Ecolo-Groen) over de acties van Oudergem om bij te dragen aan een uitweg voor de asielcrisis
 23. 01:03:35 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de maaltijden van de Brusselse Keukens