Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de prijsstijging van appartementen in Oudergem

Geachte heer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Beste collega's,
Volgens de Notarisbarometer zijn de vastgoedprijzen in 2022 in heel België gestegen. Brussel blijft duidelijk de duurste regio van het land.
Wat Oudergem betreft, is de prijs van de huizen weliswaar gestagneerd (gemiddelde verkoopprijs: 575.798 euro), maar de prijsstijging van de appartementen is spectaculair: +18,3% in één jaar, met een gemiddelde prijs van 329.000 euro.
Onze vragen luiden als volgt:
 • Wat is de reden voor deze stijging?
 • Komt het door de nieuwe vastgoedprojecten die in de gemeente zijn afgerond?
 • Zijn dit dan alleen hoogwaardige projecten?
 • Wat is het beleid van de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van gemiddelde en betaalbare woningen, een essentiële voorwaarde voor de komst en/of het behoud van de middenklasse in Oudergem?
Wij danken u voor uw steun,
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden
 • Antwoord van de heren Alain Lefebvre en Michel Blampain, Schepens :
Dames en heren van de gemeenteraad,
De Notarisbarometer zoals gepubliceerd geeft geen antwoord op de vragen die u stelt over de stijging in 2022. In tegenstelling tot de statistieken die notarissen in Frankrijk bijhouden, wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe en oude flats. Dit onderscheid is essentieel om uw vraag te beantwoorden.
Als men de beschikbare cijfers voor de verschillende Brusselse gemeenten analyseert, kan men een zekere variabiliteit vaststellen met verschillende prijsstijgingen of -dalingen tussen -13% en +12%. De aangekondigde stijging voor Oudergem is inderdaad hoger en verrassend.
Het volgt namelijk op jaren van prijsdalingen van meer dan 6% tussen 2018 en 2020, wat even verrassend kan zijn. In 2021 is er sprake van een stijging van 2%. In 2022 zijn er echter niet veel nieuwe woningen op de markt gebracht, wat de bijzondere stijging van de flatprijzen zou kunnen verklaren, in ieder geval niets bijzonders in vergelijking met 2018-2020, toen een prijsdaling werd vastgesteld.
Het is waar dat onze gemeente bijzonder aantrekkelijk is door haar aangename leefomgeving, haar vele voorzieningen, haar gevarieerde communicatiemiddelen, haar gediversifieerde winkels, haar dienstverlening aan de bevolking en haar constante beleid van lage belastingen.
Maar dit alles is al tientallen jaren aan de gang en kan een dergelijke plotselinge stijging van de flatprijzen niet verklaren.
Vastgoedprojecten worden geanalyseerd op basis van hun stedelijke en milieukenmerken, maar niet op basis van hun min of meer luxueuze karakter. Ik stel vast dat de flats meestal snel worden opgenomen. Wij zorgen ervoor dat de programma's verschillende groottes omvatten om een diversiteit aan bewoners te behouden.
Een gemeente kan niet optreden tegen de verkoopprijzen van woningen als zij niet over bouwgrond beschikt, wat bij ons niet het geval is. Wij hadden graag samengewerkt met Citydev, een gewestelijke overheidsinstelling die gesubsidieerde woningen met de kwalificatie "middelgrote woning" te koop aanbiedt aan kopers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Helaas heeft Citydev tot nu toe de neiging om in de centrumgemeenten van Brussel te investeren, ondanks onze verzoeken, met name voor de wijk Chasse Royale.
Bovendien hebben wij altijd aandacht voor de mogelijkheden van regionale subsidies, zoals de nabuurschapscontracten, maar tot dusver zijn wij nooit in staat geweest om daar met succes op in te schrijven.
Het gemeentebestuur beheert via zijn kadaster de zogenaamde lage huurwoningen. Dankzij deze woningen kan een bevolking met lage of zeer matige inkomens een kwaliteitsvolle woning huren tegen een zeer gematigde huurprijs.
De afdeling grondbeheer van de gemeente beheert 116 van deze woningen.
Ik wil u herinneren aan de grote inspanning die onze gemeente de afgelopen jaren heeft geleverd om haar woningbestand te vergroten. Sinds 2019 heeft de gemeente niet minder dan 6 gebouwen met 14 woningen verworven. Ze bevinden zich in de Kouter 87, Waversesteenweg 1570-1582- 1975 en 1977 en de Isidore Geyskenslaan 10. Acht van deze woningen, die in het gebouw aan de Kouter 87, komen binnenkort beschikbaar.
Dit alles vertegenwoordigt een aanzienlijke investering, aangezien met de aankoop en renovatie van bovengenoemde gebouwen een bedrag van meer dan 5 miljoen euro was gemoeid.
De gemeente is ook zeer actief in het beheer van haar gebouwenbestand en zorgt ervoor dat dit goed wordt onderhouden en gerenoveerd, ook wat energie betreft.
De gemeente gebruikt alle beschikbare hefbomen om dit beleid te bevorderen, hetzij door de aankoop van woningen uit eigen middelen, hetzij door regionale subsidies.
Wij steunen ook de renovatie en de bouw van sociale woningen en openbare huisvesting in het algemeen. De realisatie ervan valt echter onder de verantwoordelijkheid van openbare vastgoedmaatschappijen zoals En bord de Soignes die actief is in Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe.
Wij hopen dat wij uw vragen hebben kunnen beantwoorden en blijven tot uw beschikking voor eventuele opmerkingen of vragen.

 

 

 

Zitting van 30.03.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:09:50 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023 - Goedkeuring
 2. 00:10:00 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:10:04 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:10:12 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters
 5. 00:10:19 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 18.04.2023 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde
 6. 00:11:32 | Verificatie van de gemeentekas - vierde trimester 2022
 7. 00:11:38 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - vierde trimester 2022
 8. 00:11:44 | Indiening van een beroep tegen het besluit van 31 januari 2023 van Leefmilieu Brussel betreffende een door de gemeente te betalen administratieve boete voor het afvloeien van regenwater op de Charles Schallerlaan - Machtiging om in rechte op te treden
 9. 00:11:53 | Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 6 december 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om naar de rechter te stappen
 10. 00:11:57 | Eenzijdig verzoek om voorlopige maatregelen, ingediend bij de president van de rechtbank van eerste aanleg ter voorkoming van de sloop van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen aan de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem - Bekrachtiging van het verzoek en erkenning van de beschikking van 27 januari 2023
 11. 00:12:14 | Bijzonder politiereglement van toepassing op de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12 -14) en zijn omgeving - Uitbreiding
 12. 00:12:28 | Kandidatuurdossier in het kader van de ORDONNANTIE VAN 1 DECEMBER 2022 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 13. 00:12:37 | Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte - Wijziging
 14. 00:12:54 | Wijziging van artikel 5.4 "Prioritaire thema's" van het reglement "Gedeelde begroting": integratie van de 2 door de Vergadering van de Inwoners voor het jaar 2023 vastgestelde thema's.
 15. 00:14:38 | Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2023) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 26/03/2023
 16. 00:14:53 | Verlenging van de overeenkomst voor het gebruik van de daken van het sportcentrum Willegems, gelegen in de Dorpsstraat, voor de exploitatie van een bijenstal met maximaal 4 bijenkasten - Goedkeuring
 17. 00:15:05 | Overeenkomst van terbeschikkingstelling van vijf parkeerplaatsen aan het Gymnasium aan "Sint Juliaan De Vlindertuin Basischool".
 18. 00:15:15 | Wijziging van de gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van de "Vetocheque"-premie voor huisdieren
 19. 00:15:29 | Overeenkomst betreffende de subsidie met referentie SUB/ANB/2022/ tussen de gewestelijke dienst voor afvalbeheer en de gemeente Oudergem.
 20. 00:15:40 | Belgisch federaal programma voor internationale samenwerking (PIS) 2023-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de Provincieraad van Ouarzazate (Marokko) en Brulocalis.
 21. 00:15:52 | Strategisch veiligheids- en preventieplan 2023-2024 : tegen 31/03/2023 in te dienen project bij het FOD Binnenlandse Zaken voor het opmaken van de uiteindelijke conventie. - Voorstelling van het Strategisch veiligheids- en preventieplan 2023-2024.
 22. 00:16:09 | Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Gunning van de opdracht
 23. 00:16:26 | Brekrachtiging van overeenkomsten voor Peer to Peer Energy Sharing - Klimaatactieplan (KAP)-project
 24. 00:16:40 | Vervanging van de vensters op de "cs du Souverain" (fase 10) - Overeenkomst inzake werken via onderhandse aanbesteding met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van het bestek & goedkeuring van de uitgaven
 25. 00:17:00 | Motie ter ondersteuning van de werknemers van Delhaize Groep
 26. 00:23:17 | Motie om te eisen dat de mening van het Brussels Gewest, de Brusselse gemeenten en hun inwoners in aanmerking worden genomen in de procedure voor de verlenging van de milieuvergunning voor Brussels Airport door de Vlaamse gewestelijke autoriteiten.
 27. 00:28:53 | Mondelinge vraag van Mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de lancering van de raadpleging van de burgers in het kader van het project "Quartier apaisé" van de Vogelzang
 28. 00:33:55 | Mondeling vraag van de heer Ivo Van Ginneken en mevrouw Anastasia Bakounine (Ecolo-Groen) over de digitalisering van de samenleving en de gevolgen voor de inwoners van Oudergem
 29. 00:46:13 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de prijsstijging van appartementen in Oudergem
 30. 00:55:23 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) ver het door de Samusocial gebruikte gebouw aan de Beaulieulaan