Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het beleid van Oudergem inzake de bezetting van commerciële cellen

Geachte heer voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
De pers herinnert regelmatig aan de uitdaging van het beheer van leegstaande commerciële ruimte, in het Brusselse Gewest of elders. Dit is inderdaad een belangrijke kwestie, aangezien de vitaliteit van commerciële centra zo positief is voor de omliggende buurten.
De rol van de gemeenten met betrekking tot initiatieven ter bevordering van de bezetting van lege cellen is derhalve van essentieel belang. Wij stellen ook vast dat sommige van hen de uitvoering van projecten in die zin versnellen, naar het voorbeeld van Etterbeek, zoals wij enkele dagen geleden in de media hebben kunnen zien.
In dit verband luiden onze vragen als volgt:
 • Hoeveel handelspanden staan er momenteel leeg in Oudergem en welk percentage vertegenwoordigt dit op gemeentelijk niveau? Kunt u ons ook informeren over de ontwikkeling van deze gegevens in de afgelopen jaren?
 • Hoe controleert het gemeentebestuur dagelijks de ontwikkeling van leegstaande cellen?
 • Welke concrete maatregelen zijn reeds genomen of gepland om lege commerciële cellen te bestrijden?
 • Welke initiatieven heeft de gemeente genomen om een gediversifieerd en kwalitatief hoogstaand commercieel aanbod op haar grondgebied aan te trekken?
 • Tot slot, welke samenwerking initieert u met de verschillende bevoegde overheidsniveaus, maar ook met de ondernemers- en verenigingssector?
Wij danken u voor uw steun.
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden
 • Antwoord van mevrouw Elise Willame, Schepen:
Raadslid,
Dank u voor uw vraag.
De laatste gegevens waarover ik beschik met betrekking tot lege commerciële oppervlakten dateren van 2020 en wijzen op ongeveer dertig lege oppervlakten. De meeste van deze cellen bevinden zich op de commerciële strip die de Waversesteenweg is.
Deze cijfers moeten worden genuanceerd aan de hand van de door de belastingdienst georganiseerde bezoeken ter plaatse. In de praktijk blijkt dat veel van deze gebouwen een andere bestemming hebben gekregen en zijn omgevormd tot woningen. Bovendien staan vele benedenverdiepingen in de omtrek van het WASTRA-vastgoedproject momenteel leeg, maar dat zal binnenkort niet meer het geval zijn.
Zoals ik u heb uitgelegd, legt de belastingdienst regelmatig bezoeken af in de wijken om een telling uit te voeren van zowel de woningen als de leegstaande begane grond. Tegelijkertijd voeren de teams van hub.brussels hetzelfde soort onderzoek uit en verstrekken zij ons grafieken over de evolutie en de plaats van de lege cellen.
Deze waardevolle cijfers helpen ons om de weinige potentiële kandidaten die een afspraak maken met de dienst Lokale Economie te begeleiden om zich in Oudergem te vestigen. 
Daarnaast wordt de ondersteuning van kandidaat-retailers ook verzorgd via de eenheid "Retail" van hub.brussels, waardoor lege cellen worden bezet door de installatie van een nieuw commercieel aanbod.
Het is echter duidelijk dat wij niet altijd op de hoogte zijn van de opening van een bedrijf en dat het opstellen van een bijgewerkte en nauwkeurige lijst een werk van lange adem is dat door het departement Plaatselijke Economie wordt uitgevoerd.
Ik ben het uiteraard eens met uw opmerking dat lege cellen de commerciële dynamiek verhinderen en niet bepaald een mooie etalage (het is de zaak om het te zeggen) vormen voor onze handelswijken.
Om dit tegen te gaan, wordt eerst een systeem van belastingheffing toegepast wanneer de begane grond nog als commerciële eenheid te boek staat. De belasting bedraagt 15 euro/m2 in het eerste jaar en geldt na een jaar leegstand. Als het gebruik van de begane grond is veranderd, kunnen we niets meer doen.
Een paar maanden geleden, na een lange leegstand van een commerciële benedenverdieping, nam ik contact op met de eigenaar om een samenwerking met lokale kunstenaars voor te stellen zodat zij hun werk konden tentoonstellen. Helaas wees de eigenaar het voorstel af.
Voor de toekomst denken wij eraan de eigenaars te sensibiliseren door hen een brief te sturen waarin een alternatief voor de belasting wordt voorgesteld, zoals de mogelijkheid om een proefwinkel op te richten zoals de door hub.brussels voorgestelde formule "Auberge espagnole" of samen te werken met kunstenaars.
Om een zekere commerciële "aantrekkingskracht" in Oudergem mogelijk te maken, werden reeds gemeentelijke hefbomen geactiveerd, zoals de afschaffing van de belasting op terrassen of de vermindering van de belasting op uithangborden.
Ik zou ook van dit antwoord gebruik willen maken om u mede te delen dat de gemeente in haar kadaster 6 begane gronden heeft, alle gelegen aan de Waversesteenweg. Twee ervan worden bezet door het Rode Kruis (sociale kruidenierswinkel en vestiaire), één door het kinderdagverblijf, één door de vzw Le Grès voor het project Babelzin, één door een kledingwinkel en één die momenteel leeg staat en waarvoor werkzaamheden zijn gepland om het opnieuw op de huurmarkt te brengen.
Bovendien hadden wij vóór de gezondheidscrisis de voormalige lokalen van de Nederlandstalige bibliotheek ter beschikking gesteld van een handelaar die een project van circulaire economie voorstelde (verkoop van tweedehands materiaal voor kinderopvang). Helaas heeft dit prachtige project de gezondheidscrisis niet overleefd. Toch blijft het college zich inzetten om de lokale handel te bevorderen door de begane grond van haar gebouwen beschikbaar te stellen voor innovatieve projecten die verbindingen in onze wijken tot stand brengen.
Tot slot wil ik bevestigen dat onze gemeente profiteert van een nauwe samenwerking met de diensten van hub.brussels op het belangrijke strategische punt van het commerciële aanbod en de ondersteuning van de bedrijven van Oudergem.
 

 

Zitting van 09.02.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:09:49 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022 - Goedkeuring
 2. 00:10:09 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:10:16 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:10:22 | Brussels Handvest voor de integratie van gezondheid in alle gemeentelijke beleidsbeslissingen
 5. 00:11:40 | Synergie OCMW - gemeente en mutualisering van diensten Human Resources en Overheidsopdrachten
 6. 00:11:53 | Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2021-2022 - Rekening
 7. 00:12:02 | Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2021 - Rekening
 8. 00:12:09 | Verificatie van de gemeentekas - tweede en derde trimester 2022
 9. 00:12:15 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - tweede en derde trimester 2022
 10. 00:12:19 | Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D: opzetten van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval - Bekrachtiging
 11. 00:12:28 | Belasting Reglement op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg- Wijziging
 12. 00:13:50 | BASISONDERWIJS - Lokale vervangingspool - Schooljaar 2022-2023: Partnerschapsovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe (leidende organiserende overheid) en de Gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde (partners organiserende overheden) - Bekrachtiging.
 13. 00:14:00 | Advies over de ontwerp van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening in eerste lezing aangenomen door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in haar zitting van 10 november 2022 - Goedkeuring
 14. 00:14:28 | Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Gemeente Oudergem - Bekrachtiging akkoord 2020-2021 verlengd tot 31/12/2022.
 15. 00:14:42 | Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2022 - Rekening
 16. 00:14:55 | Bekrachtiging van de overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot regeling van de modaliteiten en voorwaarden voor de toekenning van een jaarlijkse gewestelijke subsidie bestemd om de gemeente te ondersteunen bij de financiering van het gemeentepersoneel in het kader van het samenwerkingsprotocol inzake huisvesting
 17. 00:15:57 | Motie waarin de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier VANDECASTEELE in Iran wordt gevraagd
 18. 00:28:15 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer- uitstel van 01/12/2022- uitstel van 22/12/2022
 19. 00:34:33 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de gedeeltelijke opening van het domein Hertoginnedal
 20. 00:40:00 | Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Mobiliteitssubsidies
 21. 00:44:45 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het beleid van Oudergem inzake de bezetting van commerciële cellen
 22. 00:52:02 | Mondelinge vraag van de heren Ivo Van Ginneken en François Lebovy (Ecolo-Groen) over de acties van Oudergem om bij te dragen aan een uitweg voor de asielcrisis
 23. 01:03:35 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de maaltijden van de Brusselse Keukens