Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Fair Trade Gemeente

Mevrouw de burgemeester, dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
Tijdens de Gemeenteraad van 20 december 2018 hadden we unaniem een resolutie aangenomen om de gemeente te betrekken bij het project "Fair Trade Gemeente".
Deze verbintenis hield in dat de gemeente regelmatig met de plaatselijke media en via haar eigen kanalen over de campagne zou communiceren en ten minste eenmaal per jaar zou deelnemen aan een evenement/actie om het grote publiek bewuster te maken van eerlijke handel.  Daartoe moest een stuurgroep worden opgericht.
Afgelopen april heb ik u gevraagd naar de oprichting van dit comité, de frequentie van zijn vergaderingen, de agenda van toekomstige bewustmakingsacties en de stand van zaken van de procedure zodat onze gemeente het label " Fair Trade Gemeente " krijgt.
Bij die gelegenheid vertelde u ons dat COVID de oprichting en de werkzaamheden van het comité en de procedure voor het verkrijgen van het genoemde label had vertraagd, maar dat u verwachtte dat het dossier eind dit jaar klaar zou zijn.
Mijn vragen zijn als volgt:

 • Kunt u de regelmatige hervatting van de werkzaamheden van de Stuurgroep Auderghem bevestigen?
 • Kunt u een overzicht geven van de procedure voor het verkrijgen van het label voor de gemeente?
 • Welke evenementen en acties heeft de gemeente sinds april jl. uitgevoerd in het kader van het project " Fair Trade Gemeente "?

Dank u voor uw antwoorden.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid PS

 • Antwoord van mevrouw Élise Willame, Schepen:

Raadslid,
Dank u voor uw vraag, die aansluit op uw vraag aan de gemeenteraad van april.
Bij deze ondervraging heb ik u geïnformeerd over de oprichting en samenstelling van de stuurgroep, waarin zowel leden van de administratie als burgers zitting hebben. Ik heb u ook herinnerd aan de criteria voor het verkrijgen van de titel " Fair Trade Gemeente ", de acties die voor 2022 zijn gepland en onze wens om onze aanvraag eind dit jaar in te dienen.
Om uw eerste vraag te beantwoorden, de stuurgroep is dit jaar weer aan het werk gegaan.
Wij hebben vergaderingen gehouden (in juni, september en oktober) om de volgende evenementen te organiseren;

 • Stand met Oxfam-producten op het evenement "Place aux enfants" op 16 oktober 2021 in samenwerking met de dienst Sociale Actie.
 • Aanwezigheid op de feestelijkheden van Oudergem op 18 juni en op het klantenweekend dat samen met de winkeliers van de Henrardstraat wordt georganiseerd op 1 oktober 2022.
 • Organisatie van een tentoonstelling over de Donut-theorie op 10 oktober in samenwerking met Oxfam Magasins du Monde.
 • Organisatie van twee Oxfam-ontbijten in samenwerking met de actieve burgers van de groep Oudergem 11.11.11 op 18 en 20 november, één voor de administratie en één voor de burgers. Dat laatste was een groot succes, we telden 147 inzendingen.

Zoals u weet is het verkrijgen van het label gekoppeld aan verschillende criteria.
De eerste vraagt om een verbintenis van de gemeente om deel te nemen aan de campagne en ten minste twee Fair Trade-producten te consumeren. Wij voldoen aan dit criterium.
De tweede betreft de kwestie van de RECA-winkels en de inrichtingen die deze zelfde producten aanbieden. Wij voldoen ook aan dit criterium.
Volgens het derde criterium moeten bedrijven, organisaties en scholen die Fair Trade-producten ter beschikking stellen van hun publiek, onder de aandacht worden gebracht. Dit geldt voor onze 4 scholen en 4 kinderdagverblijven die via onze maaltijdleverancier toegang hebben tot Fair Trade-producten.
Het vierde criterium omvat communicatie en bewustmaking. Ik heb zojuist de lijst van door ons georganiseerde evenementen aangehaald, waaruit blijkt dat volledig aan dit criterium is voldaan.
Criterium 5 komt overeen met de oprichting van een bestaande stuurgroep en het zesde criterium ten slotte vraagt de gemeente initiatieven ten gunste van lokale en duurzame producenten te ondersteunen. We kunnen hier rekenen op onze markten, maar ook op initiatieven zoals Gasap, "La ruche qui dit oui" (de bijenkorf die ja zegt), of de steun aan de acties van de groep "Oudergem en transitie".
De stuurgroep is van plan in de nabije toekomst met het team van Oxfam Wereldwinkels bijeen te komen om de aanvraagprocedure en de bijbehorende administratieve formaliteiten te bespreken.
Ik hou je op de hoogte.
Bedankt voor het luisteren.

 

Zitting van 01.12.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:11:34 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 2. 00:11:58 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 3. 00:12:19 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022 - Goedkeuring
 4. 00:12:25 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 5. 00:12:32 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 6. 00:12:36 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters
 7. 00:12:55 | Gemeenteraad - Verenigingen - Huishoudelijk reglement artikel 54 quater - Organisatie van de zitting
 8. 00:13:52 | VZW "Atout Projet" – presentatie aan de gemeenteraad
 9. 00:25:22 | VZW Parc Hockey Club – presentatie aan de gemeenteraad
 10. 00:19:21 | VZW Cheval & Forêt – presentatie aan de gemeenteraad
 11. 00:40:33 | Groupe One, Mymarket.brussels – presentatie aan de gemeenteraad
 12. 00:46:36 | Forum van de solidaire verenigingen van Oudergem – presentatie aan de gemeenteraad
 13. 00:50:19 | VZW Den Dam – presentatie aan de gemeenteraad
 14. 00:58:14 | "Tennis Club des Trois Fontaines" VZW – presentatie aan de gemeenteraad
 15. 01:03:18 | Brulocalis - Wijziging van de statuten
 16. 01:03:40 | BRUTELE - Buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022
 17. 01:06:20 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 13.12.2022
 18. 01:07:05 | Persoonsgegevens: Validatie van het specifieke informatiebeveiligingsbeleid - Toegangscontrole
 19. 01:07:24 | Samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitvoering van het noodplan voor het beleid inzake sociale huisvesting in het Brussels Gewest
 20. 01:08:51 | Vervanging van een Politieraadslid
 21. 01:09:20 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°2 - dienstjaar 2022.
 22. 01:10:03 | Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2021 - Rekening
 23. 01:10:47 | VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2021 - Rekening
 24. 01:11:09 | Stedebouwkundigevergunning voor het slopen van twee huizen, een garage, een serre en het bouwen van een gebouw met twaalf appartementen en het kappen van vier bomen, Jacques Bassemstraat nr 49-55 in 1160 Oudergem - Indiening van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, van een vordering tot schorsing en van een verzoekschrift tot nietigverklaring voor de Raad van State - Machtiging om naar de rechter te stappen
 25. 01:11:28 | Vordering tot staking ingediend bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg om de afbraak van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen in de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem te verhinderen - Machtiging om in rechte op te treden
 26. 01:11:48 | Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van Opvoeder Econoom bij het "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.
 27. 01:11:58 | Ratificatie van de goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot kandidaten voor een vervanginginde functie van adjunct-directeur van de GemeentelijkeMuziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.
 28. 01:12:11 | Dossier 18277 - Aanvraag tot afbraak van een bestaande kerkzaal en een kantine, het bouwen van een gebouw met 14 appartementen aan de straatkant en renovatie van een achtergebouw tot 3 ééngezinswoningen, Tervuursesteenweg 125-131 – Overeenkomst
 29. 01:12:36 | Aanhangsel van de overeenkomst betreffende de subsidie voor de uitvoering van het klimaatactieplan (deel 1)
 30. 01:13:56 | Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2023
 31. 01:15:17 | Bekrachtiging van de overeenkomst voor de organisatie van een opleiding voor kinderverzorger in het Instituut voor Sociale Promotie van Oudergem tussen de gemeente (IAPS en werkgelegenheidsdienst), de Plaatselijke Missie van Etterbeek en Bruxelles-Formation
 32. 01:15:28 | Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Overheidsopdracht verdeeld in percelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 33. 01:15:39 | Renovatie van Daniel Boonlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de verhoging van de begroting voor het project en an de beslissingen van het College van 8 november 2022
 34. 01:17:14 | Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.
 35. 01:17:21 | Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het heraanlegsproject van de Heilig-Hartsquare
 36. 01:23:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer
 37. 01:23:12 | Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de verlenging van de bewonerskarten
 38. 01:26:30 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Samenleven van voetgangers en fietsers op de groene promenade
 39. 01:38:38 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Fair Trade Gemeente
 40. 01:44:07 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Kosten voor huisvesting en planning
 41. 01:56:22 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : de toekomst van tankstations
 42. 02:05:30 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : informatiebijeenkomsten voor bewoners
 43. 02:13:20 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : parkeren in de commerciële zones van Oudergem
 44. 02:15:54 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : sluiting van de Actiris-vestiging in Oudergem
 45. 02:17:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en de heer François Lebory (ECOLO-GROEN): Sluiting en verhuizing van de Actiris-vestiging in Oudergem