Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS) - Interview gegeven door de Schepen van Onderwijs in het tijdschrift van de Oudervereniging

Geachte mevrouw de burgemeester,
Geachte heer voorzitter,
Geachte mevrouw de schepen,
Geachte collega’s,
Gisteren vond ik in de boekentas van mijn dochter het document dat ik aan dit schrijven hecht. Het gaat om een publicatie van de oudervereniging van de leerlingen van de school Pré des Agneaux; daarin wordt een interview met de schepen van Onderwijs overgenomen.  
Bij het interview staat een foto van haar verkiezingscampagne en we krijgen informatie over haar privéleven maar vooral ook politieke lof voor haar partij.  Er staat niets over de meerderheid, wel telkens over de partij Ecolo-Groen. Hier wordt ver afgeweken van de naleving van de regels inzake "overheidscommunicatie".  
Ik begrijp dat de nieuwe schepenen langsgaan bij hun diensten - in dit geval de gemeentescholen -, de actoren ontmoeten die op het terrein werken en luisteren naar hun klachten. Het stemt me blij dat er eindelijk naar de ouders wordt geluisterd, maar ik kan deze manier van handelen niet aanvaarden.  Hoewel ze geen ervaring hebben met hun nieuwe bevoegdheden, zijn alle schepenen die onlangs werden benoemd stuk voor stuk ervaren politici daar ze al vele jaren zetelen in de gemeenteraad, en dat geldt ook voor mevrouw de schepen van Onderwijs.  Ze kon er dus niet onwetend van zijn dat een politiek interview dat alle kinderen meekrijgen de neutraliteitsregels die binnen onze scholen dienen te worden nagekomen ver overstijgt.  
Kortom, ik steek mijn verbazing niet weg over het feit dat dergelijke politieke propaganda wordt verdeeld via de gemeentescholen.  Ik zou dan ook graag hebben dat dit punt donderdag ter sprake komt tijdens de zitting van de raad, inzonderheid de grenzen van de ruchtbaarheid die wordt gegeven aan acties van de leden van het college.  Dit lijkt me des te belangrijker nu we ons, zoals u zelf ook weet, bevinden in een periode tussen twee verkiezingen en de verleidingen de komende maanden wellicht groot zullen zijn voor de leden van het college om zich te bedienen van welk afgeleid middel ook om propaganda te voeren in de aanloop naar de verkiezingen.  
Fijne dag verder,
Vanessa Rigodanzo
  • Antwoord van mevrouw Elise Willame, schepen
Om te beginnen wens ik op te merken dat u met uw vraag de schijnwerpers richt op het belang dat deze meerderheid, via mijzelf, wenst te hechten aan de vragen en de behoeften van de ouders van de kinderen die school lopen in onze schoolcentra. Dat is belangrijk. Ik dank u daarvoor en ik weet zeker dat het om een punt gaat waarover wij allen, meerderheid en oppositie, het eens kunnen worden.
Tevens dank ik u voor het feit dat u waardering heeft voor mijn initiatief om contact te leggen met elke school, zoals ook andere van mijn collega's doen in het kader van hun nieuwe functies.
Ik kom nu graag tot de concrete feiten:
Begin december hebben de leden van de oudervereniging van het scholencentrum Pré des Agneaux contact met mij opgenomen; ze wilden een artikel schrijven om mij voor te stellen als nieuwe schepen en ook om de projecten en uitdagingen op het vlak van onderwijs te schetsen waarmee de nieuwe meerderheid te maken zal krijgen.
Dit interview werd afgenomen op 4/12, i.e. nog vóór de officiële installatie en eedaflegging van elk lid van het college, om redenen van agenda in verband met de publicatie van de oudervereniging.
Ik ben het met u eens dat er in het artikel weinig sprake was van de collectieve aanpak van de uitdagingen waarmee de scholen worden geconfronteerd. Ik wil u dan ook geruststellen met betrekking tot het belang dat ik hecht aan teamwerk en dus aan het werk van onze meerderheid. Bovendien kon ik ter gelegenheid van uw mondelinge vraag van vorige week over de interactieve borden in de scholen de aandacht vestigen op de investeringen die de meerderheid al heeft gedaan en die ze nog heeft gepland.
Tot besluit kan ik stellen dat ik kennis heb genomen van uw opmerkingen en uw bezorgdheid over het feit dat het neutraliteitsbeginsel in onze gemeentescholen gevaar loopt; ik kan u echter verzekeren dat die volkomen ongegrond zijn.
Tijdens de komende maanden en jaren zult u daarvan het bewijs krijgen als gevolg van ons gezamenlijk handelen als meerderheid die aandacht heeft voor het gemeenschappelijk goed en de geldende grondwettelijke regels, veel beter dan de ongelukkige samenloop van agenda nog vóór de officiële installatie van de meerderheid en het antwoord dat ik u vandaag op uw vraag kan geven.
Ik ben ervan overtuigd dat de inhoud van het bewuste artikel en de uitdagingen waarmee onze scholen morgen te maken (zullen) krijgen, alsook de ondersteuning die wij wensen te bieden aan de pedagogische teams, voor u en voor ons allen in de raad de grote prioriteiten blijven.
Ik twijfel er niet aan dat we daar regelmatig zullen op terugkomen.