Mondelinge vraag van Mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de lancering van de raadpleging van de burgers in het kader van het project "Autoluwe wijken" van de Vogelzang

Geachte heer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Beste collega's,
Iets minder dan 15 dagen geleden ontvingen de bewoners van de wijk Vogelzang een bericht in alle talen over de start van de burgerraadpleging voor het project "Autoluwe wijken" in Vogelzang.
Deze publieke informatie volgt op de concrete lancering van de eerste fase van het Lokaal Mobiliteitscontract, dat tot doel heeft de wijken rustiger te maken in overeenstemming met de regionale visie van de "Stad 30".
Bewoners worden uitgenodigd een enquêteformulier in te vullen om hun mening te geven over de leefbaarheid in hun buurt, actief deel te nemen aan het participatieproces dat zal volgen en zich aan te melden voor een avondbijeenkomst.
Mijn vragen zijn als volgt:
 • Kunt u deze eerste fase van het lokale mobiliteitscontract nader toelichten? Hoe werkt het precies? En wat is de timing?
 • Wat was de rol en de speelruimte van de gemeente in deze eerste fase?
 • Wat zijn de volgende stappen?
Bedankt voor uw antwoord.
Vincianne Lerate
Gemeenteraadslid
 • Antwoord van de heer Matthieu Pillois, Schepen :
Raadslid,
Ter herinnering: in 2020 werden de gemeenten door het Gewest via een projectoproep uitgenodigd om een maaswerkproject in te dienen. Onze gemeente was door verschillende buurtbewoners ondervraagd over het drukke transitverkeer in de wijk Vogelzang. Net zoals de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Na overleg hebben we daarom besloten om gezamenlijk een aanvraag in te dienen voor deze wijk. Dit besluit is in maart 2020 door het college bekrachtigd.
Eind december 2021 werden de gemeenten die de projectoproep hadden gewonnen, uitgenodigd om deel te nemen aan een startvergadering om het proces voor het opstellen van een lokaal mobiliteitscontract (LMC) toe te lichten en de inhoud ervan te preciseren. Deze vergadering werd gevolgd door een lang proces van overleg tussen de adviesbureaus, Brussel Mobiliteit en de gemeenten om tot een proces te komen dat bij ons past en aan onze verwachtingen voldoet.
Tijdens deze verschillende werksessies hebben de twee gemeenten heel duidelijk gemaakt dat wij de fouten van andere wijkprojecten niet wilden herhalen. Voor ons is het essentieel dat de raadpleging van de burgers centraal staat in het project Vogelzang. Wij hebben ook besloten ons niet vast te leggen op een precies tijdschema. Wij zullen voor elke fase de nodige tijd nemen om van de raadpleging een echt succes te maken.
We zitten momenteel in de diagnostische fase. Dit is de allereerste fase van het project. Met de hulp van deskundige bureaus en de mobiliteitsdiensten van de gemeenten wordt een mobiliteitsdiagnose opgesteld voor het voetgangers-, fiets-, openbaar vervoer-, auto- en vrachtwagennetwerk. Deze diagnose wordt verrijkt op basis van een breed overleg met omwonenden, winkels, scholen, kinderdagverblijven, buurtverenigingen en gebruikers van het gebied.
Daarom is medio maart een flyer verspreid in alle straten waar het project gevolgen heeft. We hebben de flyer ook verspreid in de straten die aan de wijk grenzen en in de straten die mogelijk door het project worden getroffen. In de flyer worden mensen uitgenodigd een online formulier in te vullen om de situatie in de wijk volgens de bewoners te inventariseren en zich in te schrijven voor een verkennend bezoek aan de wijk. Ons doel is om in detail de indrukken, sterke punten, zwakke punten en wensen voor verbetering van de bewoners in hun buurt te achterhalen. Wij hebben deze flyer vergezeld doen gaan van een gemeentelijke circulaire om de bewoners uit te nodigen tot deelname en om het standpunt van de gemeenten over het project, dat ik u vanavond presenteer, toe te lichten.
De reacties worden voor 9 april verwacht. Daarna zal een oriënterend bezoek met de bewoners plaatsvinden en in juni zal ook een informatieavond over de resultaten van de enquête worden gehouden. Om de bewoners voor deze avond uit te nodigen zal een nieuwe all-box distributie worden georganiseerd. Vervolgens zullen we de tijd nemen om de antwoorden en het mobiliteitsonderzoek te analyseren voordat we ons buigen over de volgende stappen.
Tot slot wil ik benadrukken dat het de gemeenten zijn die uiteindelijk zullen beslissen of zij de conclusies van de mobiliteitsstudie volledig, gedeeltelijk of helemaal niet zullen volgen. Ik kan u verzekeren dat er geen verandering omwille van de verandering zal plaatsvinden. Wij zullen geen beleid van voldongen feiten voeren. We zullen dit project niet uitvoeren als een meerderheid van de inwoners het niet steunt.
Ik hoop dat ik uw vragen zo nauwkeurig mogelijk heb kunnen beantwoorden.
Matthieu PILLOIS

 

 

 

Zitting van 30.03.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:09:50 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023 - Goedkeuring
 2. 00:10:00 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:10:04 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:10:12 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters
 5. 00:10:19 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 18.04.2023 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde
 6. 00:11:32 | Verificatie van de gemeentekas - vierde trimester 2022
 7. 00:11:38 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - vierde trimester 2022
 8. 00:11:44 | Indiening van een beroep tegen het besluit van 31 januari 2023 van Leefmilieu Brussel betreffende een door de gemeente te betalen administratieve boete voor het afvloeien van regenwater op de Charles Schallerlaan - Machtiging om in rechte op te treden
 9. 00:11:53 | Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 6 december 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om naar de rechter te stappen
 10. 00:11:57 | Eenzijdig verzoek om voorlopige maatregelen, ingediend bij de president van de rechtbank van eerste aanleg ter voorkoming van de sloop van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen aan de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem - Bekrachtiging van het verzoek en erkenning van de beschikking van 27 januari 2023
 11. 00:12:14 | Bijzonder politiereglement van toepassing op de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12 -14) en zijn omgeving - Uitbreiding
 12. 00:12:28 | Kandidatuurdossier in het kader van de ORDONNANTIE VAN 1 DECEMBER 2022 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 13. 00:12:37 | Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte - Wijziging
 14. 00:12:54 | Wijziging van artikel 5.4 "Prioritaire thema's" van het reglement "Gedeelde begroting": integratie van de 2 door de Vergadering van de Inwoners voor het jaar 2023 vastgestelde thema's.
 15. 00:14:38 | Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2023) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 26/03/2023
 16. 00:14:53 | Verlenging van de overeenkomst voor het gebruik van de daken van het sportcentrum Willegems, gelegen in de Dorpsstraat, voor de exploitatie van een bijenstal met maximaal 4 bijenkasten - Goedkeuring
 17. 00:15:05 | Overeenkomst van terbeschikkingstelling van vijf parkeerplaatsen aan het Gymnasium aan "Sint Juliaan De Vlindertuin Basischool".
 18. 00:15:15 | Wijziging van de gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van de "Vetocheque"-premie voor huisdieren
 19. 00:15:29 | Overeenkomst betreffende de subsidie met referentie SUB/ANB/2022/ tussen de gewestelijke dienst voor afvalbeheer en de gemeente Oudergem.
 20. 00:15:40 | Belgisch federaal programma voor internationale samenwerking (PIS) 2023-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de Provincieraad van Ouarzazate (Marokko) en Brulocalis.
 21. 00:15:52 | Strategisch veiligheids- en preventieplan 2023-2024 : tegen 31/03/2023 in te dienen project bij het FOD Binnenlandse Zaken voor het opmaken van de uiteindelijke conventie. - Voorstelling van het Strategisch veiligheids- en preventieplan 2023-2024.
 22. 00:16:09 | Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Gunning van de opdracht
 23. 00:16:26 | Brekrachtiging van overeenkomsten voor Peer to Peer Energy Sharing - Klimaatactieplan (KAP)-project
 24. 00:16:40 | Vervanging van de vensters op de "cs du Souverain" (fase 10) - Overeenkomst inzake werken via onderhandse aanbesteding met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van het bestek & goedkeuring van de uitgaven
 25. 00:17:00 | Motie ter ondersteuning van de werknemers van Delhaize Groep
 26. 00:23:17 | Motie om te eisen dat de mening van het Brussels Gewest, de Brusselse gemeenten en hun inwoners in aanmerking worden genomen in de procedure voor de verlenging van de milieuvergunning voor Brussels Airport door de Vlaamse gewestelijke autoriteiten.
 27. 00:28:53 | Mondelinge vraag van Mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de lancering van de raadpleging van de burgers in het kader van het project "Quartier apaisé" van de Vogelzang
 28. 00:33:55 | Mondeling vraag van de heer Ivo Van Ginneken en mevrouw Anastasia Bakounine (Ecolo-Groen) over de digitalisering van de samenleving en de gevolgen voor de inwoners van Oudergem
 29. 00:46:13 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de prijsstijging van appartementen in Oudergem
 30. 00:55:23 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) ver het door de Samusocial gebruikte gebouw aan de Beaulieulaan