Motie om te eisen dat in het kader van de procedure voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning van de luchthaven Brussel-Nationaal door de Vlaamse gewestelijke autoriteiten rekening gehouden wordt met het advies van het Brussels Gewest

Overwegende dat de exploitant van de luchthaven Brussel-Nationaal - Brussels Airport Company (BAC) - voor 08/07/2023 bij de Vlaamse gewestelijke autoriteiten een aanvraag moet indienen voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning van de luchthaven, samen met een milieueffectenstudie, aangezien de huidige vergunning vervalt in juli 2024;
Gelet op het decreet van 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning, volgens hetwelke de Vlaamse gewestelijke autoriteiten bevoegd zijn om dit soort vergunningsaanvraag te onderzoeken en in het bijzonder om het openbaar onderzoek in het kader van dit onderzoek te organiseren;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning, ingediend door BAC, verplicht maakt, omdat in het Vlaamse Gewest voor elke start- of landingsbaan van meer dan 800 m een dergelijke toelating is vereist;
Overwegende dat de Vlaamse administratie enkel een openbaar onderzoek en informatiesessies gepland heeft voor de inwoners van de twee gemeenten op wier grondgebied de luchthaven zich bevindt - Zaventem en Kortenberg - en van de twee gemeenten die aan de luchthaven grenzen - Steenokkerzeel en Machelen;
Gelet op het Verdrag betreffende de toegang tot de informatie, inspraak van het publiek bij de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus), in werking getreden op 30 oktober 2001 en in 2003 door België geratificeerd;
Gelet op Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13/12/2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten;
Gelet op artikel 26 van het regeringsbesluit van 27/11/2015 tot uitvoering van het decreet van 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning, dat bepaalt dat het iedere natuurlijke of rechtspersoon gedurende het openbaar onderzoek vrij staat om standpunten, opmerkingen en bezwaren analoog of via het omgevingsloket ter kennis te brengen van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de aanvraag uitgevoerd zal worden;
Overwegende dat, hoewel de infrastructuur van de luchthaven gelegen is op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, de exploitatie van de luchthaven, met name van de start- en landingsbanen, hinder veroorzaakt voor de inwoners van de andere gemeenten in de buurt van de luchthaven, ook al liggen deze niet in het Vlaamse Gewest;
Overwegende dat het vliegverkeer veroorzaakt door de activiteit van de luchthaven een directe impact heeft op de inwoners van de gemeente Oudergem;
Overwegende dat een groot aantal Europese luchthavens, waar het vliegverkeer boven meer dan 30.000 inwoners vliegt, over een isolatiebeleid beschikt om de geluids- en omgevingshinder van de overvlogen bevolking te verminderen;
Overwegende dat het lawaai veroorzaakt door overvliegende vliegtuigen leidt tot aandachts- en concentratiestoornissen bij kinderen op school;
Overwegende dat de geluidshinder en de milieuverontreiniging leiden tot gezondheidsproblemen en met name een invloed hebben op het centraal en perifeer zenuwstelsel en het cardiovasculair stelsel;
Overwegende dat het voortdurende vliegverkeer over het Brussels Gewest en de nabije rand een constante bron van aanzienlijke geluids- en milieuhinder vormt;
Overwegende dat het besluit "geluid" van de Brusselse Regering tot op heden het enig juridisch wapen is om de Brusselaars te verdedigen;
Overwegende dat de Brusselse gemeentes beschouwd moeten worden als het bij het exploitatieproject "betrokken publiek", zoals bedoeld in Richtlijn 2011/92/UE van het Europees Parlement en de Raad van 13/12/2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten;
Overwegende dat gemeenten publiekrechtelijke rechtspersonen zijn en dus, overeenkomstig artikel 26 van het regeringsbesluit van 27/11/2015 tot uitvoering van het decreet van 25/04/2014 inzake, hun standpunten, opmerkingen en bezwaren mogen overmaken;
Overwegende dat de inwoners van de gemeente eveneens hetzelfde recht om hun standpunten, opmerkingen en bezwaren te uiten mogen doen gelden;
Gelet op artikel 27 van het regeringsbesluit van 27/11/2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014, volgens hetwelke "als het bevoegde bestuur vaststelt dat het voorwerp van de vergunningsaanvraag aanzienlijke effecten kan hebben voor mens en milieu in een ander gewest (...), of als de bevoegde autoriteit van dat andere gewest daarom verzoekt, stelt het bevoegde bestuur de vergunningsaanvraag voor advies ter beschikking aan de bevoegde autoriteit";
Gelet op het decreet van 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (het zogenaamde DABM-decreet), waarvan artikel 4 (DABM) bepaalt dat "als uit de aanmelding (om een milieueffectenstudie uit te voeren) blijkt dat het project aanzienlijke effecten kan hebben voor mens of milieu in (...) andere gewesten, of als de (...) gewesten daarom verzoeken, meldt de administratie het project aan de bevoegde autoriteiten van de (...) gewesten in kwestie, met de vraag of ze hun commentaar aan de administratie kunnen meedelen";
Overwegende dat de federale minister van Mobiliteit de Vlaamse Regering gevraagd heeft een brede raadpleging te organiseren met betrekking tot de hernieuwing van de omgevingsvergunning van de luchthaven en dat het Brussel Gewest en het Waalse Gewest hierbij betrokken kunnen worden;
Overwegende dat het Brussel Gewest, als overvlogen gewest, ook zijn opmerkingen en bezwaren over de af te leveren omgevingsvergunning kenbaar zou moeten kunnen maken en de belangen van zijn inwoners zou moeten kunnen verdedigen;
De Gemeenteraad van Oudergem:
 1. Vraagt de Vlaamse Regering een openbaar onderzoek te organiseren dat alle Brusselse gemeentes omvat die hinder ondervinden ten gevolge van de exploitatie van de luchthaven;
 2. Vraagt de Brusselse Regering officieel te eisen dat de Vlaamse Regering haar in kennis stelt van de aanvraag van de omgevingsvergunning en van de effectenstudie en, na overleg met de gemeenten en de inwoners van het Gewest, een omstandig verslag over de vergunningsaanvraag uit te brengen;
 3. Vraagt het college van burgemeester en schepenen om:
  1. na overleg met de inwoners naar aanleiding van het openbaar onderzoek betreffende de aanvraag van de omgevingsvergunning een advies uit te brengen aan de Vlaamse gewestelijke autoriteiten;
  2. indien nodig alle mogelijke acties bij de bevoegde rechtbanken te overwegen om zijn recht en dat van de inwoners om deel te nemen aan het openbaar onderzoek te laten naleven;
  3. proactief aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, mevr. Zuhal DEMIR, mee te delen dat de gemeente geraadpleegd wenst te worden.

 

 

 

 

 

Zitting van 30.03.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:09:50 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023 - Goedkeuring
 2. 00:10:00 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:10:04 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:10:12 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters
 5. 00:10:19 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 18.04.2023 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde
 6. 00:11:32 | Verificatie van de gemeentekas - vierde trimester 2022
 7. 00:11:38 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - vierde trimester 2022
 8. 00:11:44 | Indiening van een beroep tegen het besluit van 31 januari 2023 van Leefmilieu Brussel betreffende een door de gemeente te betalen administratieve boete voor het afvloeien van regenwater op de Charles Schallerlaan - Machtiging om in rechte op te treden
 9. 00:11:53 | Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 6 december 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om naar de rechter te stappen
 10. 00:11:57 | Eenzijdig verzoek om voorlopige maatregelen, ingediend bij de president van de rechtbank van eerste aanleg ter voorkoming van de sloop van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen aan de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem - Bekrachtiging van het verzoek en erkenning van de beschikking van 27 januari 2023
 11. 00:12:14 | Bijzonder politiereglement van toepassing op de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12 -14) en zijn omgeving - Uitbreiding
 12. 00:12:28 | Kandidatuurdossier in het kader van de ORDONNANTIE VAN 1 DECEMBER 2022 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 13. 00:12:37 | Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte - Wijziging
 14. 00:12:54 | Wijziging van artikel 5.4 "Prioritaire thema's" van het reglement "Gedeelde begroting": integratie van de 2 door de Vergadering van de Inwoners voor het jaar 2023 vastgestelde thema's.
 15. 00:14:38 | Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2023) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 26/03/2023
 16. 00:14:53 | Verlenging van de overeenkomst voor het gebruik van de daken van het sportcentrum Willegems, gelegen in de Dorpsstraat, voor de exploitatie van een bijenstal met maximaal 4 bijenkasten - Goedkeuring
 17. 00:15:05 | Overeenkomst van terbeschikkingstelling van vijf parkeerplaatsen aan het Gymnasium aan "Sint Juliaan De Vlindertuin Basischool".
 18. 00:15:15 | Wijziging van de gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van de "Vetocheque"-premie voor huisdieren
 19. 00:15:29 | Overeenkomst betreffende de subsidie met referentie SUB/ANB/2022/ tussen de gewestelijke dienst voor afvalbeheer en de gemeente Oudergem.
 20. 00:15:40 | Belgisch federaal programma voor internationale samenwerking (PIS) 2023-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de Provincieraad van Ouarzazate (Marokko) en Brulocalis.
 21. 00:15:52 | Strategisch veiligheids- en preventieplan 2023-2024 : tegen 31/03/2023 in te dienen project bij het FOD Binnenlandse Zaken voor het opmaken van de uiteindelijke conventie. - Voorstelling van het Strategisch veiligheids- en preventieplan 2023-2024.
 22. 00:16:09 | Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Gunning van de opdracht
 23. 00:16:26 | Brekrachtiging van overeenkomsten voor Peer to Peer Energy Sharing - Klimaatactieplan (KAP)-project
 24. 00:16:40 | Vervanging van de vensters op de "cs du Souverain" (fase 10) - Overeenkomst inzake werken via onderhandse aanbesteding met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van het bestek & goedkeuring van de uitgaven
 25. 00:17:00 | Motie ter ondersteuning van de werknemers van Delhaize Groep
 26. 00:23:17 | Motie om te eisen dat de mening van het Brussels Gewest, de Brusselse gemeenten en hun inwoners in aanmerking worden genomen in de procedure voor de verlenging van de milieuvergunning voor Brussels Airport door de Vlaamse gewestelijke autoriteiten.
 27. 00:28:53 | Mondelinge vraag van Mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de lancering van de raadpleging van de burgers in het kader van het project "Quartier apaisé" van de Vogelzang
 28. 00:33:55 | Mondeling vraag van de heer Ivo Van Ginneken en mevrouw Anastasia Bakounine (Ecolo-Groen) over de digitalisering van de samenleving en de gevolgen voor de inwoners van Oudergem
 29. 00:46:13 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de prijsstijging van appartementen in Oudergem
 30. 00:55:23 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) ver het door de Samusocial gebruikte gebouw aan de Beaulieulaan